Фондация ТАЙМ

Виртуален Демо Техно Център за Устойчиво Развитие

Целта на проекта е да повиши осведомеността в България и да демонстрира как чрез прилагане на принципите на устойчиво развитие в строителството и еко-ефективни иновации при изграждането на сгради може да се допринесе за изпълнението на изискванията на европейското законодателство в сферата на околната среда и за постигане на целите на Лисабонската стратегия на Европейския съюз. Проектът… разбери всичко

Подкрепа за осигуряване на равнопоставеност на хората със зрителни увреждания при наемане на работа и съдействие за интегрирането им в работна среда

Основна цел на проекта: Повишаване заетостта сред хората със зрителни увреждания, като предпоставка за преодоляване на социалната им изолация и за пълноценното им интегриране в обществото. Конкретни цели на проекта: · Повишаване степента на информираност на обществото за възможностите на хората със зрителни увреждания като начин за промяна в обществените нагласи и премахване на съществуващите стереотипи спрямо… разбери всичко

Устойчиво и интегрирано управление на битови отпадни води в пилотни курорти по Българското Черноморско Крайбрежие

Целите на проекта са да мотивира бъдещи дейности, насочени към подобряването на пречистването на отпадъчни води, чрез фасилитирането на диалог между бизнес, местни власти, и НПО, и чрез изграждането на капацитет за усвояването на Европейски фондове, както и да повиши информираността на обществото за подходите за намаляване на замърсяването на Черно Море от битови отпадъчни води. По… разбери всичко

Осигуряване на възможности за екологично образование на хора с увреждания

След световните срещи в Рио де Жанейро през 1992г. и в Йоханесбург през 2002г., устойчивото развитие се превърна в ключова цел в световен мащаб. Екологичното образование се определя като най-важен инструмент за постигането на тази цел. При екологичното образование не е важно само учебното съдържание, но и начина на преподаване-самия процес. За да бъде ефективно екологичното образование,… разбери всичко

Подкрепа на развитието на природозащитно образование в България

Този проект е насочен към подкрепа на Националния план за опазване на биоразнообразието в България, посредством въвеждане на природозащитно образование в образователната система на страната. Това ще включва разработване на Стратегия за природозащитно образование за Министерствата на образованието и науката и на околната среда и водите; разработване на програма за подготовка на учители; разработване на учебник за… разбери всичко

Прясната вода – поглед в бъдещето

Прясната вода е единственият и най-ценен елемент за живота на Земята. Тя е незаменима за задоволяване на основните потребности на човека, за здравето, производството на храна, енергия, за поддържането на регионални и глобални екосистеми. Около 70% от повърхността на Земята са заети с вода, от които само малка част от 2,5% е прясна вода, от които пък… разбери всичко

Оценка на въздействието на Националния план за действие по околна среда-здраве и международните политики по околна среда-здраве

В същността си проектът представлява оценка на въздействието на Националния план за действие по околна среда-здраве и международните политики по околна среда-здраве. Неговото реализиране включи следните ключови моменти: 1.Национално изследване под формата на интервю/анкета на представители на всички заинтересовани страни в процеса по околна среда-здраве Интервюто включва 23 въпроса, отнасящи се до познаването на Националния план за… разбери всичко

Изграждане на капацитет за образование за устойчивост

Много от инициативите в европейските страни са структурирани така ,че да допринасят за общата концепция на Образованието за устойчивост, представено като реално направена дългосрочна инвестиция за практическо постижение на устойчивото развитие, изисквайки промяна в начина на мислене и действие на хората. За нещастие, в България има слабо разбиране на Образованието за устойчивост, включително и сред екологичните неправителствени… разбери всичко

Информационно-разяснителна кампания за твърдите отпадъци

Демонстрационният проект – “Разработване на политика за управление на твърдите битови отпадъци в българските общини” възникна освен всичко останало, благодарение на повишеното разбиране на МОСВ за необходимостта от комуникация с обществото по въпросите, свързани с управлението на твърдите отпадъци. Повече от година работна група от Министерството положи усилия за разработването на серия от 16 информационни листовки, предназначени… разбери всичко

Телевизионен филм “Социално, икономическо и политическо положение на жените в период на преход”

Устойчивото развитие не може да бъде поощрено, ако въпросите, свързани с равенство на половете принадлежност не бъдат отчетени както трябва. Тази инициатива на ЮНЕСКО беше свързана с Конференцията в Пекин, 5 Юни 2000 г. Десетминутният филм беше създаден, за да покаже изменението в статуса на жените в България от края на 19-ти век досега. Филмът беше излъчен… разбери всичко

Фондация Тайм Екопроекти лого
Фондация "ТАЙМ Екопроекти"
За контакт: София 1680, ул. Чепино 1-9

Тел./Факс: (+359 2) 9541080