Връзки

Връзки към избрани от нас сайтове:

Асоциация “Автентична България”
„Балкан Биосерт“ ООД
Блулинк
Булекопак
Българска национална асоциация на потребителите – БНАП
Българска стопанска камара – БСК
Българска търговско-индустриaлна палата – БТТП
Българска Фондация Биоразнообразие
Горичка
Държавна агенция по туризма – ДАТ
Европейска Комисия (Брюксел)
Екобултех Оползотворяване на електронни отпадъци
Екометал Инжинеринг Рециклиране на отпадъци
Елтех ресурс Оползотворяване на електронни отпадъци
За Земята
Изпълнителна агенция “Българска служба за акредитация“
Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия – ИАНМСП
Коалиция “За да остане природа в България”
Конфедерация на работодателите и индустриялците в България – КРИБ
Министерство на земеделието и храните – МЗХ
Министерство на околната среда и водите – МОСВ
Министерство на регионалното развитие и благоустройството – МРРБ
Национален парк „Пирин“
Национален парк „Рила“
Национален парк „Централен Балкан“
Национален парк “Централен Балкан”
Обществен Център за околна среда и устойчиво развитие – ОЦОСУР
Представителство на Европейската комисия в България
Природен парк “Витоша”
Природен парк “Странджа”
Регионален екологичен център за Централна и източна Европа – РЕЦ-ЦИЕ
Регионално сдружение на общини „Централна Стара планина”
Репак
Русенска търговско-индустриална камара – РТИК
Фондация „Живот с достойнство“
Фондация „Зеленият Бургас“
Фондация “Евро-перспективи”
Фондация “Екообщност”
Фондация за Биологично земедели „Биоселена“
American Chamber of Commerce in Bulgaria – Amcham
Friends of the Earth
Greenpeace
International Union for Conservation of Nature – IUCN
Taofes
WWF – България

 

Фондация Тайм Екопроекти лого
Фондация "ТАЙМ Екопроекти"
За контакт: София 1680, ул. Чепино 1-9

Тел./Факс: (+359 2) 9541080