Устав

УСТАВ НА ФОНДАЦИЯ “ТАЙМ – ЕКОПРОЕКТИ”

Този Устав урежда дейността на Фондация “ТАЙМ – ЕКОПРОЕКТИ”.
По волята на дарителя Елена Иванова Петкова, л.п. В № 1417352, изд. на 06.05.1994г. от I РУ на МВР, гр.София, ЕГН 5001116252 с акт за дарение е учредена Фондация “ТАЙМ – ЕКОПРОЕКТИ”, наричана за краткост по-долу “Фондацията”, която е юридическо лице с нестопанска цел и осъществява дейността си съгласно действащото законодателство на Република България.

I. Наименование, седалище, адрес на управление и срок

Член 1. Наименованието на Фондацията е “ТАЙМ – ЕКОПРОЕКТИ”.

Член 2. Наименованието на Фондацията може да бъде изписвано и на английски език, както следва:“This Is My Environment” TIME Foundation.

Член 3. Седалището на Фондацията е гр.София, община “Красно село”.

Член 4. Адресът на управление на Фондацията е: ул. “Чепино” № 1-7, партерен етаж, вх. „Б”, магазин „6”, пощенски код 1680

Член 5. Фондацията не се ограничава със срок.

II. Определение на дейността на Фондацията

Член 6. Фондацията се определя като организация за осъществяване на дейност в обществена полза по смисъла на чл.2 и чл.38, ал.1 от ЗЮЛНЦ.

III. Цел на Фондацията

Член 7. Да подпомага устойчивото развитие, ефективното управление и използване на природните ресурси и опазването на околната среда чрез координиране усилията на всички обществени сектори и демократично вземане на решения.

IV. Задачи на Фондацията

Член 8. Фондацията подпомага устойчивото развитие, ефективното управление и използване на природните ресурси и опазването на околната среда чрез:
–    техническа, организационна и консултантска помощ;
–    разпространение на нови методи и подходи;
–    обучение на специалисти;
–    набиране на средства и финансиране на програми и проекти;
–    посредничество за намиране на финансови средства за осъществяване на индивидуални и колективни проекти;
–    подпомагане координацията, обмяната на информация и опит при работа с държавни, регионални и общински органи на управление, нестопански организации, търговски дружества, академичната общност и обществеността;
–    развитие и утвърждаване на духовните ценности и гражданското общество;
–    дейности в сферата на здравеопазването, образованието, науката, техниката, технологиите;
–    защита правата на човека, подпомагане на социалната интеграция и личностната реализация.

V. Дейност на Фондацията

Член 9.  Основни дейности на Фондацията:
(1) Разпространение на информация и ноу-хау;
(2) Проучване, анализ и разработване на политики;
(3) Проектиране, организиране и предоставяне на обучение;
(4) Установяване на механизми и системи за партньорство и работа в мрежи;
(5) Провеждане на международни, национални и регионални кампании;
(6) Подпомагане на обществени инициативи, основаващи се на устойчиво използване на природните ресурси;
(7) Предоставяне на финансова и техническа подкрепа;
(8) Застъпничество и подпомагане на местните власти, нестопанските организации и бизнеса в набиране на средства.

Член 10. Стопанска дейност на Фондацията
(1) Фондацията осъществява допълнителна стопанска дейност, която е пряко свързана с основната й дейност.
(2) Стопанската дейност на Фондацията има за предмет предоставяне на различни по рода си услуги, експертна подкрепа, техническо съдействие и комуникация, предоставяне на информация и консултации, встъпване във всякакви видове граждански и търговски правоотношения, както и всяка друга допълнителна стопанска дейност незабранена от закона.
(3) Приходите, реализирани от допълнителната стопанска дейност се  използват единствено за постигане на целите на Фондацията, без възможност за разпределяне на печалба.

VI. Имущество

Член 11. Имуществото на Фондацията се образува от:
1. първоначалното дарение;
2. дарения и завещания от български и чуждестранни физически и юриди¬чески лица;
3. доходи от собствена дейност, осъществявана по законоустановения ред;
4. субсидии, помощи, спонсорство и други доходи, получени в съответствие със закона.

Член 12. (1) Предмет на постъпленията в полза на Фондацията, включително от дарения и завещания, може да бъде всякакъв вид имущество.
(2) Всички безвъзмездни постъпления се отразяват незабавно в Книга на даренията, а на дарителите се издават удостоверения за дарителство.

Член 13. Разходване на средствата на Фондацията
(1) Фондацията разходва имуществото си за:
1. опазването на околната среда и устойчиво развитие;
2. развитието и утвърждаването на духовните ценности и гражданското общество;
3. дейности в сферата на здравеопазването, образованието, науката, техниката, технологиите;
4. защита правата на човека, подпомагането на социалната интеграция и личностната реализация;
5. други цели, определени със закон.

Член 14. Фондацията поддържа отчетност съгласно разпоредбите на българското законодателство.

VII. Органи на Фондацията

Член 15. Органите на Фондацията са:
1. Управителен съвет;
2. Изпълнителен директор;

Член 16. Дарителят – учредител има право:
1. Да определи първия Изпълнителен директор на Фондацията, при учредяването й;
2. Да се запознава с годишните отчети за работата на Фондацията;
3. По всяко време да изисква информация за финансовото състояние на Фондацията, работата по проектите и заетостта на персонала;
4. Да предлага промени в органите на Фондацията;
5. Да предлага нови насоки за работата на Фондацията.
6. Да участва в заседанията на УС

Член 17. (1) В органите на Фондацията може да бъде избрано всяко дееспособно физическо лице, което приема мисията и целите на Фондацията.
(2) Никое лице не може да членува в повече от един орган на Фон¬дацията.
(3) Членовете на Управителния съвет отпадат от състава при напускане по собствено желание, при избирането им в друг орган на Фондацията или при трайна невъзможност да участват в работата на съответния орган.

Член 18. На заседанията на Управителния съвет се води протокол, който се подписва от председателствалия заседанието и от протоколчика. Протоколите се съхраняват в Протоколната книга на Фондацията.

VIII. Управителен съвет

Член 19. (1) Управителният съвет на Фондацията е неин върховен колективен орган и се състои от минимум трима членове, които имат право на глас.
(2) Членството в Управителния съвет на Фондацията се основава на принципите на доброволност и безвъзмездност.
(3) Член на Управителния съвет няма право да гласува при въпроси, отнасящи се до:
1. Него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;
2. Юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения;
(4) Член на Управителния съвет може с изрично писмено пълномощно да представлява не повече от един член на Управителния съвет, като преупълномощаване не се допуска.

Член 20. Изпълнителният директор и дарителят-учредител на Фондацията могат да участват в заседанията на Управителния съвет.

Член 21. Управителният съвет попълва своя състав най-късно на следващото заседание след отпадането на негови членове. Изборът се извършва от членовете на Управителния съвет  по ред определен от Управителния съвет.

Член 22. Управителният съвет на своето първо заседание избира измежду своите членове Председател и Заместник-председател.

Член 23. Правомощия на Управителния съвет:
(1) Изменя и допълва Устава на Фондацията;
(2) Избира Изпълнителния директор на Фондацията;
(3) Определя реда и организира извършването на дейността на Фондацията, включително и тази в обща полза, и носи отговорност за това;
(4) Взема решение за разпореждане с имуществото на Фондацията;
(5) Взема решение за участие на Фондацията в други организации;
(6) Приема годишен бюджет на Фондацията;
(7) Приема годишен отчет за дейността и финансов отчет на Фондацията;
(8) Приема годишен отчет за дейността на Изпълнителния директор;
(9) Взема решение за откриване и закриване на клонове;
(10) Взема решение за преобразуване и прекратяване на Фондацията;
(11) Отменя решения на другите органи на Фондацията, които противоречат на закона, Устава или на Вътрешните правила на Фондацията;
(12) Приема и променя вътрешните правила за работа на Фондацията;
(13) Приема годишния счетоводен отчет след заверка от експерт-счетоводител.

Член 24. Свикване на Управителния съвет
(1) Управителният съвет се свиква на заседание от Председателя на Управителния съвет или упълномощен заместник най-малко веднъж годишно;
(2) Председателят на Управителния съвет е длъжен да свика заседание по ис¬кане на Изпълнителния директор. В случай, че той не стори това в едноседмичен срок от датата на постъпване на искането, заседанието се свиква от самия Изпълнителен директор;
(3) Председателят на Управителния съвет е длъжен да свика заседание и по писмено искане на една трета от членовете на Управителния съвет. В случай, че той не стори това в едноседмичен срок от датата на постъпване на искането, заседанието се свиква от поискалите го;
(4) Управителният съвет се свиква с писмена покана, която съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на заседанието и по чия инициатива то се свиква, изпратена най-малко 10 работни дни  преди насрочения ден до членовете на управителния съвет;
(5) Заседанието се ръководи от Председателя на Управителния съвет или упъл¬номощен негов заместник.

Член 25. Кворум
(1) Заседанието на Управителния съвет е законно, ако присъстват по¬вече от половината от членовете му;
(2) Когато необходимият кворум липсва, заседанието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, ако присъстват поне двама от членовете на Управителния съвет.

Член 26. Вземане на решения
(1) Управителният съвет взема решения с пълно мнозинство от присъстващите на заседанието;
(2) Решенията по чл. 23, ал.1, ал. 3, ал. 4 и ал. 10 от Устава се взема с пълно мнозинство от всички членове на УС;
(3) УС може да вземе решение и неприсъствено, ако всички членове на УС са заявили писмено съгласието си за решението.

IX. Изпълнителен директор

Член 27. Изпълнителният директор на Фондацията е неин управителен орган и се избира от Управителния съвет по определен от него ред. Договорът с Изпълнителния директор се сключва от Председателя на Управителния съвет.

Член 28. Правомощия на Изпълнителния директор.
(1) Управлява програмната и финансовата дейност на Фондацията съобразно Устава, Вътрешните правила и решенията на Управителния съвет;
(2) Представлява фондацията пред трети лица в страната и чужбина;
(3) Предлага вътрешните правила за работа на Фондацията и промени в тях;
(4) Определя организационната структура и щатното разписание на служителите, сътрудниците и другите помощни органи и лица на Фондацията;
(5) Назначава и освобождава програмните директори и другите лица от щатния и нещатния състав на Фондацията и определя възнагражденията им;
(6) Извършва и одобрява те¬кущите разходи за дейността на Фондацията;
(7) Изготвя и представя на Управителния съвет годишен отчет за дейността и финансов отчет на Фондацията, и годишен отчет за дейността си;
(8) Оказва съдействие на организациите, извършващи преглед на дейността на Фондацията;
(9) Определя адреса на Фондацията;
(10) Веднъж годишно осигурява извършването на проверка на дейността на Фондацията от лицензиран експерт-счетоводител;
(11) Изготвя доклад за дейността на Фондацията в съответствие с чл. 40, ал.2 от ЗЮЛНЦ;
(12) Взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно Устава не спадат към правомощията на друг орган на Фондацията;
(13) Определя свой заместник, който представлява Фондацията в случаите на отсъствието му;
(14) Заместникът на Изпълнителния директор няма собствени правомощия, извън писмено посочените му от Изпълнителния директор.

X. Представителство

Член 34. Фондацията се представлява от нейния Изпълнителен директор.

XI. Книги на Фондацията

Член 35. Освен задължителните счетоводни книги, Фондацията поддържа Протоколна книга за заседанията на управителния съвет и Книга за даренията и завещанията.

Член 36. Всички книги на Фондацията се съхраняват в нейния офис и са достъпни за участниците в заседанията на Управителния съвет.

XII. Прекратяване и ликвидация

Член 37. (1) Фондацията се прекратява в предвидените от закона случаи;
(2) При прекратяване на Фондацията се извършва ликвидация от Изпълнителния директор на Фондацията, като първо се удовлетворяват кредиторите на Фондацията от наличните парични средства, а ако това е невъзможно чрез осребряване първо на движимото, а след това и на недвижимото й имущество.

Член 38. Имуществото, останало след удовлетворяване на кредиторите се предоставя на юридическо лице с нестопанска цел – за извършване на общественополезна дейност със същата или близка цел, определено по решение на Управителния съвет.

XIII. Други разпоредби

Член 39. Неуредените с този Устав въпроси се решават при спазване на закона от Управителния съвет на Фондацията, а между неговите заседания – от Изпълнителния директор.

Член 40. Фондацията има елипсовиден печат, на който е изписано Фондация “ТАЙМ -ЕКОПРОЕКТИ”.

Правила и процедури за работа във Фондация ТАЙМ

Фондация Тайм Екопроекти лого
Фондация "ТАЙМ Екопроекти"
За контакт: София 1680, ул. Чепино 1-9

Тел./Факс: (+359 2) 9541080