Какво правим

НАШАТА МИСИЯ

Да подпомага устойчивото развитие, ефективното управление и използване на природните ресурси и опазването на околната среда чрез координиране усилията на всички обществени сектори и демократично вземане на решения.

МАЛКО ИСТОРИЯ

1992 година бележи началото на два проекта за опазване на околната среда (ООС) в България – План за екологично действие в Троян и Проект за обучение по ООС, финансирани от американското правителство. През следващите четири години Елена Петкова, координаторът на проектите, създаде работен екип, добре запознат с особеностите и проблемите на околната среда в България и с възможности да продължи работа в името на тяхното решаване. Като резултат от тази работа в началото на 1994 година работният екип реши да създаде българска нестопанска и неправителствена организация, която да работи по въпроси, свързани с устойчивото развитие. Решено бе организацията да се нарича „TIME“, абревиатура на ‘This Is My Environment’, което в превод означава – „Това е моята околна среда“.

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ

 • Да повишава информираността на обществото относно подходите за устойчиво развитие (УР);
 • Да увеличава участието на обществеността в процесите на вземане на решения, свързани с УР на всички нива;
 • Да подпомага властите на национално и местно равнище в развитието на политики за УР включващи разработването на местни планове за екологично действие и Местен Дневен Ред 21;
 • Да подпомага координацията и комуникацията между заинтересованите страни на международно, национално и местно равнище;
 • Да защитава човешкото право на чиста и здравословна околна среда на международно, национално и местно равнище;
 • Да натрупва финансови средства за подпомагане на различни групи в сферата на ООС и УР.
 • Да подпомага организациите да извършват дейността си по екологосъобразен начин

ГЕОГРАФСКИ ОБХВАТ

Фондация ТАЙМ приоритетно работи на национално ниво и участва активно в различни проекти и инициативи на европейско и международно ниво.

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ

 • неправителствени организации, работещи в сферата на ООС и УР
 • държавни институции
 • местни власти
 • учители и преподаватели
 • черноморски крайбрежни общности
 • широката общественост
 • бизнес

ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

 • Разпространен ие на информация и ноу-хау в сферата на ООС и УР;
 • Дизайн, организиране и предоставяне на обучение;
 • Подпомагане въвеждането на интердисциплинарно образование за ООС и УР в образователната система;
 • Установяване на механизми и системи за партньорство и работа в мрежа;
 • Финансово и техническо подпомагане на обществени инициативи, основаващи се на устойчиво използване на природните ресурси;
 • Финансово и техническо подпомагане на дейности по застъпничество, свързани с екологични проблеми;
 • Подпомагане на местните власти, НПО и бизнеса в набиране на средства;
 • Подпомагане на местните власти, НПО и бизнеса в прилагане на еко-съобразни дейности и инициативи
 • Проучване, а нализ и разработване на политики за ООС и УР
 • Консултантски услуги

ФОНДАЦИЯ „ТАЙМ ЕКОПРОЕКТИ“ РАБОТИ С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА:

 • Европейската комисия
 • Европейска фондация за климата
 • Посолството на Кралство Нидерландия

КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ

Фондация ТАЙМ съдейства на българските предприемачи, местни власти и НПО като им предоставя консултантски услуги.
Консултациите са в следните направления:

 • Предоставяне на информация относно финансиращи програми и условията за кандидатстване;
 • Изготвяне на проекти за кандидатстване по различни финансиращи програми (НПРСР, OП);
 • Подпомагане на предприятия за лесно и икономично внедряване на Европейски екологични стандарти (EMAS, Схема за екомаркировка);

Ако проявявате интерес, моля свържете се с нас за уточняване на конкретните параметри на Вашия проект.

„Фондация „ТАЙМ Екопроекти“ е съдружник в Балкан Биосерт ООД“

Фондация Тайм Екопроекти лого
Фондация "ТАЙМ Екопроекти"
За контакт: София 1680, ул. Чепино 1-9

Тел./Факс: (+359 2) 9541080