Подкрепа за осигуряване на равнопоставеност на хората със зрителни увреждания при наемане на работа и съдействие за интегрирането им в работна среда

Основна цел на проекта: Повишаване заетостта сред хората със зрителни увреждания, като предпоставка за преодоляване на социалната им изолация и за пълноценното им интегриране в обществото. Конкретни цели на проекта: · Повишаване степента на информираност на обществото за възможностите на хората със зрителни увреждания като начин за промяна в обществените нагласи и премахване на съществуващите стереотипи спрямо тях; · Повишаване пригодността за заетост, посредством мотивационно и професионално обучение и професионална ориентация на хора със зрителни увреждания; · Подобряване достъпа до информация и възможностите за осигуряване на заетост на безработни хора със зрителни увреждания; · Насърчаване на работодателите за наемане на работа на хора със зрителни увреждания; · Насърчаване на предприемачеството и подпомагане стартирането на собствен бизнес; · Повишаване капацитета за работа по проекти и работа в мрежа на неправителствени организации, работещи за подобряване условията за живот на хора с нарушено зрение; · Промяна в нагласите на самите хора със зрителни увреждания за сформиране на активна позиция на пазара на труда така, че те да станат движеща сила за подобряване на социалното си положение. Предоставяне на повече възможности за хората със зрителни увреждания в България да постигнат личните си цели и да придобият повече увереност в собствените си способности чрез обучения, чрез насърчаване на позитивен подход и подкрепа на независимостта и лидерските им умения. Целева група на проекта са: – Безработни със зрителни увреждания и ученици последна година в Училище за деца с увредено зрение (УДНЗ); – организации, които могат да бъдат работодатели: Общински администрации и общински предприятия; частни и/или държавни предприятия, други фирми и институции, НПО; специализирани предприятия и кооперации; организации на работодатели; – организации, които имат отношение към проблемите на интеграция на хора с увреждания – Министерство на труда и социалната политика, Фонд “Рехабилитация и социална интеграция”, Агенция по заетостта, Дирекция “Бюро по труда”, Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда”, Агенция за социално подпомагане, обучаващи организации, организации на и за хора с увреждания; – широката общественост. Дейностите по проекта включват: създаване на работна група по проекта; проучване на нагласите на работодателите; проучване на настоящата ситуация при заетостта на хора със зрителни увреждания и издирване на добри практики за професионална реализация на хора със зрителни увреждания; изготвяне на каталог с професиите, достъпни за хора със зрителни увреждания; организиране на професионално ориентиране в 12 клас в УДНЗ – София и Варна; адаптиране на страницата на “ДжобТайгър” ЕООД за използване от хора със зрителни увреждания; създаване на пилотен ресурсен център за съдействие на хора със зрителни увреждания за професионална реализация; кампания за повишаване степента на информираност на обществото за проблемите и възможностите на хората със зрителни увреждания и промяна в обществените нагласи спрямо тях. Проектът ще бъде с национален обхват и с продължителност 20 месеца.

 

партньори: Министерство на труда и социалната политика, Фондация ‘ХОРИЗОНТИ’, УДНЗ-София, JobTiger

сфера на дейност: Изграждане на капац итет за работа по проекти и работа в мрежа; Политики в социалната сфера

начало: Декември 2004

край: Август 2006

екип: Деница Николова- Координатор на проекта
Хюсеин Исмаил- Коорднатор на ресурсен център
Любомир Велков- Координатор за УДНЗ-София

донори: Програма ФАР ‘Развитие на гражданското общество’

За автора

Фондация ТАЙМ е регистрирана неправителствена организация с нестопанска цел съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Фондация ТАЙМ е създадена на 26.07.1994 г. с решение № 13745/94 г. на Софийски градски съд (СГС). Фондация ТАЙМ се е самоопределила като организация за осъществяване на дейност в обществена полза (Решение № 8/16.10.2001 на СГС) и е регистрирана в Централния регистър за юридически лица с нестопанска цел с № 1/19.11.2001.

Фондация Тайм Екопроекти лого
Фондация "ТАЙМ Екопроекти"
За контакт: София 1680, ул. Чепино 1-9

Тел./Факс: (+359 2) 9541080