Виртуален Демо Техно Център за Устойчиво Развитие

Целта на проекта е да повиши осведомеността в България и да демонстрира как чрез прилагане на принципите на устойчиво развитие в строителството и еко-ефективни иновации при изграждането на сгради може да се допринесе за изпълнението на изискванията на европейското законодателство в сферата на околната среда и за постигане на целите на Лисабонската стратегия на Европейския съюз.

Проектът е насочен основно към две целеви групи: архитекти/строителни инженери и хора, които са или ще бъдат ангажирани в строителството на нови сгради или реконструкцията на вече съществуващи сгради. Очаква се работата с тези групи да подпомогне изграждането на капацитет за прилагане на еко-ефективните иновации на практика.

С цел онагледяване на прилагането на еко иновациите ще бъде създадена интернет страница на Виртуален Демо Техно Център за Устойчиво Развитие (средно по размер средство за настаняване и прилежаща територия). Чрез нея посетителите ще имат достъп до детайлна информация за изискванията на Европейския съюз в сферата на околната среда, които имат отношение към архитектурата и строителството, както и до техническата документация на архитектурния проект на Центъра. Анимиран виртуален тур ще им позволи да надникнат във всяко едно от помещенията на Центъра и да се запознаят в детайли с използваните еко иновации.

Специализирани събития ще бъдат организирани с цел популяризиране на Виртуалния Демо Техно Център за Устойчиво Развитие.

Основни дейности по проекта:

  • Проуч ване на връзките и изискванията на европейското и транспонираното българско законодателство в областта на околната среда при строежа на сгради;
  • Проучване за съществуващите еко-ефективни иновации в сферата на архитектурата и строителството;
  • Изготвяне на архитектурен проект на Виртуалния Демо Техно Център за Устойчиво Развитие;
  • Изграждане на интерактивна интернет страница
  •  Популяризиране на Центъра и разработка на информационен материал.

От тук можете да изтеглите:

 

партньори: Сдружение „НетХарвест – зеленият уеб“

сфера на дейност: Еко-ефективни иновации при изграждането на сгради според принципите на устойчивото развитие

начало: Януари 2005

край: Август 2005

екип: Милена Игнатова – координатор на проекта, Гергана Генчева – технически асистент

донори: Програма „Европа“ 2003 на Делегация на Европейската комисия в България

За автора

Фондация ТАЙМ е регистрирана неправителствена организация с нестопанска цел съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Фондация ТАЙМ е създадена на 26.07.1994 г. с решение № 13745/94 г. на Софийски градски съд (СГС). Фондация ТАЙМ се е самоопределила като организация за осъществяване на дейност в обществена полза (Решение № 8/16.10.2001 на СГС) и е регистрирана в Централния регистър за юридически лица с нестопанска цел с № 1/19.11.2001.

Фондация Тайм Екопроекти лого
Фондация "ТАЙМ Екопроекти"
За контакт: София 1680, ул. Чепино 1-9

Тел./Факс: (+359 2) 9541080