Изграждане на капацитет за образование за устойчивост

Много от инициативите в европейските страни са структурирани така ,че да допринасят за общата концепция на Образованието за устойчивост, представено като реално направена дългосрочна инвестиция за практическо постижение на устойчивото развитие, изисквайки промяна в начина на мислене и действие на хората. За нещастие, в България има слабо разбиране на Образованието за устойчивост, включително и сред екологичните неправителствени организации.

Целта на проекта е петима членове от екипа на Фондация “ТАЙМ” да бъдат обучени за прилагане на Образование за устойчиво развитие. Тогава, тази група ще може да работи с неправителствени организации и образователни общности, което ще бъде ефективен принос от България към десетилетието за Образование за устойчиво развитие на UNESCO, започнало през 2004 година. Проектът ще повиши разбирането на концепцията на Образованието за устойчивост, ще обогати знанията и уменията на екипа на “ТАЙМ” как да организират курсове за Образование за устойчивост, както за учители, така и за деца. Ще усъвършенства способностите на „ТАЙМ“ за осигуряване на самофинансиране на дейностите чрез развитие на партньорства с бизнеса и собствени дейности генериращи приходи.

Основните дейности предвидени в проекта са: десетдневно обучение за екипа на Фондация “ТАЙМ” (5 дни във Великобритания и 5 дни в България) с цел трансфер на знания от Съвета за теренни проучвания, Великобритания във Фондация “ТАЙМ” и разработване на програми и дейности за практическо приложение на Образованието за устойчиво развитие.

Разпространяването на знанията и уменията, придобити при реализирането на този проект, ще бъде осъществено чрез работна среща, публикации в Месечния бюлетин “Екополис” и на Интернет страницата на Фондация “ТАЙМ”.

 

партньори: Съвет за теренни проучвания, Великобритания

сфера на дейност: Образование за устойчиво развитие

екип: Шенгюл Алиманова – Координатор на проекта

донори: Програма EuropeAid на Европейската комисия

За автора

Фондация ТАЙМ е регистрирана неправителствена организация с нестопанска цел съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Фондация ТАЙМ е създадена на 26.07.1994 г. с решение № 13745/94 г. на Софийски градски съд (СГС). Фондация ТАЙМ се е самоопределила като организация за осъществяване на дейност в обществена полза (Решение № 8/16.10.2001 на СГС) и е регистрирана в Централния регистър за юридически лица с нестопанска цел с № 1/19.11.2001.

Фондация Тайм Екопроекти лого
Фондация "ТАЙМ Екопроекти"
За контакт: София 1680, ул. Чепино 1-9

Тел./Факс: (+359 2) 9541080