Подкрепа на развитието на природозащитно образование в България

Този проект е насочен към подкрепа на Националния план за опазване на биоразнообразието в България, посредством въвеждане на природозащитно образование в образователната система на страната. Това ще включва разработване на Стратегия за природозащитно образование за Министерствата на образованието и науката и на околната среда и водите; разработване на програма за подготовка на учители; разработване на учебник за природозащитно образование и друга помощна литература и създаване на мрежа за образование по околна среда. Проектът ще се ръководи от Фондация “ТАЙМ-Екопроекти” и ще се тества в пилотни училища от Североизточна България. Националният план за опазване на биоразнообразието на България поставя сред държавните приоритети на страната, с цел изпълнение изискванията на Конвенцията за биологичното разнообразие, развиването на природозащитното образование. В резултат Глобалният екологичен фонд (ГЕФ) финансира проект, управляван от Програмата на ООН за развитие (ПРООН), насочен към оценка на потребностите от изграждане на възможности в страната за по-ефективно природозащитно образование (ПЗО). През 2001 г. беше публикуван доклад, разработен след дълъг процес на консултации с ключовите заинтересовани страни по въпроса. Настоящият проект е насочен към прилагането на най-важните препоръки от този доклад. Той е предложен за финансиране към инициативата “Дарвин” на Департамента по околна среда и селскостопански дейности на Британското правителство и концепцията е преминала през първи етап на одобрение. Инициативата е насочена към финансиране на проекти в държави с богато биологично разнообразие, но с недостатъчни финансови ресурси. В допълнение на гореспоменатото проучване, ПРООН проведе проучване на финансови механизми и други насърчителни мерки за запазване на биоразнообразието. В доклада от това проучване също се подчертава необходимостта от природозащитно образование като ключов механизъм за устойчива промяна. В допълнение, България понастоящем разработва своя Механизъм за обмен на информация за биологичното разнообразие (Clearing House Mechanism -CHM), в чиято Национaлна координационна група официално е представено Министерство на образованието и науката. С подкрепата на ПРООН ще бъде създаден информационен възел за образование по околна среда към Българския СНМ. Настоящият проект ще подпомогне изграждането на този информационен възел. Фондация “ТАЙМ-Екопроекти” е създадена през 1994г. и е една от водещите неправителствени организации за екологично образование в България. В резултат на реализирани проекти от фондацията се разработват и създават сборник от развити уроци и ръководство за използване от учителите с цел интегриране на образованието по околна среда в образователната система. Извършено е и проучване, започнато от Департамента по околна среда и селскостопански дейности на Британското правителство, за това как образованието по околна среда би могло стратегически и устойчиво да бъде въведено в системата, след това то бе подкрепено от гореспоменатото проучване на ПРООН, отново реализирано от Фондация “ТАЙМ”. Понастоящем “ТАЙМ” координира националната информационна мрежа за образование по околна среда и устойчиво развитие. Фондация “ТАЙМ” ще ръководи проекта в България и ще работи съвместно с “Център за образование, култура и околна среда ‘21” от Варна, който е партньор на фондацията във всичките й дейности от 1998г., в качеството си на специализирана организация за образование по околна среда. Организацията е създала регионална мрежа в Североизточна България и администрира най-богатата Интернет страница за еко-образование в страната. Център ’21 ще предостави професионална консултация на проекта и ще работи за развитието на информационен възел за образование по околна среда в Българския СHM. Цялостното управление на проекта ще се реализира от Съвета за теренни проучвания, Великобритания. Организацията е добре запозната със ситуацията в България по отношения на реформата в образованието и образованието по околна среда. Съветът за теренни проучвания, Великобритания бе партньор на Фондация “ТАЙМ” в провеждането на двете гореспоменати проучвания по линия на Британското правителсво и на ПРООН. Основната цел на проекта е да подпомогне подобряването на качеството и ефективността на природозащитното образование, с което да се допринесе за опазване на биологичното разнообразие в България. Целите на проекта са: І. Да създаде едно добро разбиране и възприемане за природозащитното образование в контекста на устойчивото развитие; ІІ. Да изгради възможности у вземащите решения, преподавателите и учителите за подобряване качеството и ефективността на природозащитното образование в образователната система като цяло; ІІІ. Да създаде материална и интелектуална база за ефективно природозащитно образование в училищата. Проектът ще започне с основните насоки, дадени в доклада на ПРООН. Най-важното е, че макар природозащитното образование вече да е включено в държавните образователни изисквания и учебните програми, съдържанието му и методологията на преподаване имат много слабо въздействие върху поведението. Съществува огромна необходимост да се преразгледа радикално подходът към природозащитното образование. Проучването, финансирано от ГЕФ, определя съдържанието, методологията, организацията и капацитета като четирите основни насоки за работа. Първо, еко-образованието трябва да се постави в контекста на устойчивото развитие; то трябва да се фокусира върху това как хората ползват природните ресурси, както и да се разшири обхвата му извън разглежданите сега защитени територии; то трябва да се приближи към потребностите и ежедневието на хората. Второ, природозащитното образование трябва да се преподава по начин, стимулиращ критично мислене и промяна в поведението и навиците. Трето, то трябва да се поднася в последователен, ясен и добре организиран учебен план.Четвърто, то трябва да се преподава от компетентни и подготвени за целта учители. Настоящият проект много добре се съгласува с протичащите реформи в българската образователна система, финансирани от Световната банка по отношение на ориентиран към ученика и по-автономен учебен процес. Той предвижда интегрирането на природозащитното образование в редица учебни предмети. Като начало проектът цели да осигури подкрепата на всички заинтересовани страни и особено на МОН и МОСВ, които да изпълнят ангажиментите си за подобряване на природозащитното образование. Това ще стане посредством провеждането на Национална конференция на високо ниво, организирана съвместно от страните по настоящия проект и други ключови заинтересовани лица и организации. На конференцията ще се създаде Комисия по природозащитно образование, членове на която ще преминат курс на обучение във Великобритания. Комисията ще определи 4 работни групи, които да разработят очакваните резултати по проекта: 1. Една от групите ще разработи предложение за Стратегия за природозащитно образование, която да предаде на МОН и МОСВ. 2. Втора група ще разработи обучаваща програма за учители по ПЗО. Тя ще бъде тествана в училища от Североизточна България с помощта на Център ’21. 3. Трета работна група ще разработи учебните материали за училищата по ПЗО. В резултат на финансираната от С ветовна банка реформа в образованието, разработването и публикуването на учебници в България са подчинени на пазарната система. 4. Четвърта работна група ще ръководи дейността по създаване и развитие на мрежа за образование по околна среда и устойчиво развитие в България и ще съдейства за обогатяването на информационен възел за екологично образование към Българския СНМ.

 

партньори: Field Studies Council, UK; Министерство на образованието и науката; Министерство на околната среда и водите; “Център за образование, култура и околна среда ‘21”, Варна.

сфера на дейност: Екологично образование

екип: Надя Бонева – координатор на проекта

донори: Darwin Iniciative of DEFRA, UK

За автора

Фондация ТАЙМ е регистрирана неправителствена организация с нестопанска цел съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Фондация ТАЙМ е създадена на 26.07.1994 г. с решение № 13745/94 г. на Софийски градски съд (СГС). Фондация ТАЙМ се е самоопределила като организация за осъществяване на дейност в обществена полза (Решение № 8/16.10.2001 на СГС) и е регистрирана в Централния регистър за юридически лица с нестопанска цел с № 1/19.11.2001.

Фондация Тайм Екопроекти лого
Фондация "ТАЙМ Екопроекти"
За контакт: София 1680, ул. Чепино 1-9

Тел./Факс: (+359 2) 9541080