Информационно-разяснителна кампания за твърдите отпадъци

Демонстрационният проект – “Разработване на политика за управление на твърдите битови отпадъци в българските общини” възникна освен всичко останало, благодарение на повишеното разбиране на МОСВ за необходимостта от комуникация с обществото по въпросите, свързани с управлението на твърдите отпадъци. Повече от година работна група от Министерството положи усилия за разработването на серия от 16 информационни листовки, предназначени за ползване от експертите в регионалните инспекторати, еколозите на общините, учители и всички онези, които можеха да допринесат за повишаване на обществената загриженост по различните аспекти на управлението на твърдите битови отпадъци. Фондация „ТАЙМ“ беше наета за подизпълнител да изработи листовките, след като текстовата част бъде готова. Обаче по това време специалистите от Министерството бяха заети с хармонизирането на законодателството в областта на околната среда със стандартите на ЕС. Тогава двете страни решиха да кандидатстват за допълнително финансиране, което да им осигури възможности за използване на външна експертна помощ за работа по превода, редактирането и дизайна на листовките както и за издаването им в по-голям тираж. Предложението беше изпратено до програмата МАТРА КАП и беше одобрено в началото на 2000 г.

Постигнати резултати:
* През Ноември 2000 г. беше отпечатан пакет от следните 16 листовки в 5000 копия :

1. Законодателство по управление на отпадъците в България;
2. Национална програма за управление на дейностите по отпадъците;
3. Мониторинг на отпадъците;
4. Анализ и оценка на жизнения цикъл на продукта;
5. Батерии и акумулатори;
6. Електрически и електронни отпадъци;
7. Енергия от отпадъци ;
8. Опасни отпадъци от домакинствата;
9. Депа за отпадъци;
10. Компостиране на отпадъци;
11. Намаляване на образуването на отпадъци;
12. Опаковки;
13. Повторно използване и рециклиране на стъкло;
14. Пластмаси;
15. Производство и рециклиране на хартия;
16. Рециклиране на стари автомобили.

* Шест общ ини и 11 читалища разпространиха комплектите листовки на техните територии и организираха пресконференции и обществени срещи;
* Всичките 82 абоната на бюлетина „ЕКОПОЛИС“ получиха по един комплект;
* До всичките 15 регионални инспектората на МОСВ бяха изпратени по няколко комплекта листовки за по-нататъшно разпространение в общините, които те покриват;
* Националната Асоциация на еколозите от общините в България също разпространи по един комплект до всичките 275 общини;
* Централният институт за усъвършенстване на учители – София, разпространи 1300 комплекта сред учителите, които посещаваха квалификационни курсове.

 

партньори: Министерство на околната среда и водите (МОСВ)

сфера на дейност: Кампании за осведомяване на обществеността на национално ниво

начало: Май 2000 г.

край: Март 2000 г.

екип: Велеслава Абаджиева – координатор на проекта

донори: Програма МАТРА КАП на Посолството на Кралство Холандия, Институт за устойчиви общности, Вермонт, САЩ

За автора

Фондация ТАЙМ е регистрирана неправителствена организация с нестопанска цел съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Фондация ТАЙМ е създадена на 26.07.1994 г. с решение № 13745/94 г. на Софийски градски съд (СГС). Фондация ТАЙМ се е самоопределила като организация за осъществяване на дейност в обществена полза (Решение № 8/16.10.2001 на СГС) и е регистрирана в Централния регистър за юридически лица с нестопанска цел с № 1/19.11.2001.

Фондация Тайм Екопроекти лого
Фондация "ТАЙМ Екопроекти"
За контакт: София 1680, ул. Чепино 1-9

Тел./Факс: (+359 2) 9541080