Фондация ТАЙМ

Програми за развитие на алтернативен туризъм на територията на Асеновградска и Велинградска общини

Проектът целеше да подпомогне общините Асеновград и Велинград в развитието на алтернативни форми на туризъм и органично земеделие. Фондация „ТАЙМ“ и Агро-екологичният център – Пловдив бяха изпълнителите. Фондация „ТАЙМ“ отговаряше за алтернативния туризъм, а Центърът – за органичното земеделие. Постигнати резултати: * Фондация „ТАЙМ“, с помощта на г-жа Дочка Филипова, експерт по алтернативен туризъм, направи проучване на… разбери всичко

Разработване на програма за екологично образование в началната училищна степен в България

Този проект, започнал през 1994 г., беше породен от вярата на екипа на Фондация „ТАЙМ“, че съвременните проблеми изискват нов начин на мислене, ново поведение, и вероятно дори и нов тип общество. Ние се запитахме “Откъде трябва да започнат промените?” и нашият отговор беше – от новото поколение – днешните най-малки членове на обществото. По този начин… разбери всичко

Укрепване на Черноморската мрежа от НПО

Този проект беше започнат въз основа на дейности, в процес на изпълнение или приключили в Черноморския регион, във връзка с повишаване на обществената загриженост и участието й в решаване на проблемите за опазване на Черно море. НПО бяха признати за решаващ фактор за постигане на тези цели от позицията си на посредник за връзки с обществеността. Постигнати… разбери всичко

Национална кампания “Безоловен бензин в България”

Целта на кампанията беше да допринесе за формирането на позитивно обществено отношение към Националната програма за преустановяване употребата на оловосъдържащи бензини в България, одобрена от Министерски съвет на 27 април 1998 г. Най-големият проблем, който трябваше да бъде преодолян, беше свързан с широко разпространеното обществено мнение, че тази програма води до преустановяване използването на стари автомобили. Друга… разбери всичко

Проучване върху образователните, обучаващите и изследователските институции в сферата на ООС и политиките, институциите и управлението на природните ресурси

Този проект беше част от по-голямо проучване, изпълнено по поръчка на Американската агенцията за международно развитие с цел да бъдат анализирани политиките, практиките и действията на различните институции, свързани с управлението на околната среда и опазването на природата в България, Полша, Русия и Казахстан. Фондация „ТАЙМ“ отговаряше за изследването на националната политика и институциите в България, както… разбери всичко

Средства на ФАР/Тасис за 1995 за подпомагане на Черноморската програма за опазване на околната среда

Проектът беше финансиран в рамките на Програмите на ЕС ФАР и Тасис. Програма ФАР осигури финансирането от Мултинационалната програма за опазване на околната среда 1995, а подкрепата на Тасис идва от международната програма от 1995 г. “Вътрешни морета”. Бюджетът на проекта е 1,2 млн. евро. Целта на проекта беше да се подпомогнат 5 черноморски държави: България, Румъния,… разбери всичко

Повишаване на осведомеността на обществеността за околната среда чрез телевизионната програма “Моят еко-свят”

Фондация „ТАЙМ“ стартира този проект, защото най-лесният начин за достъп до широката общественост в България е чрез националната телевизия. За тази цел установихме сътрудничество с една от двете програми по проблемите на околната среда в БНТ – “Планета”, която се излъчваше веднъж седмично. През 1999 г. двете програми се обединиха. Устойчивостта на постигнатите резултати може да бъде… разбери всичко

Радио програма за повишаване осведомеността на българското общество относно проблемите на околната среда

Постигнати резултати: * През 1998 г. в продължение на 3 месеца бяха излъчени 13 10-минутни предавания; * Беше осигуре на възможност за дискусии от ефира на радиото с Министъра на околната среда и водите; * Проведени бяха дискусии с експерти по устойчиво развитие, експерти от различни области в управлението на околната среда, кметове на общини, определени като… разбери всичко

Обобщение на законовата рамка и въпроси по сектори в сферата на околната среда

В хода на проучването, възложено от Посолството на Кралство Холандия в България, беше събрана и резюмирана следната информация: * Общи закони по опазване на околната среда; * Закони за под-секторите: въздух, почва, води; * Кой и по какъв начин се изпълнява законодателството общо и по под-секторите: въздух, почви, води, отпадъци; * Бяха определени приоритетите към момента на… разбери всичко

Потребности от изграждане на възможности за природозащитно образование в българското общообразователно училище

През 1998 г. България се обърна към Глобалния фонд за околна среда (GEF) за помощ при подготовката на Национален план за опазване на биоразнообразието като инструмент за изпълнение на Стратегията за опазване на биологичното разнообразие. Този проект, ръководен от Програмата за развитие на ООН (ПРООН) проект прилага интерактивен и интензивен процес на консултации и дискусии между правителството… разбери всичко

Фондация Тайм Екопроекти лого
Фондация "ТАЙМ Екопроекти"
За контакт: София 1680, ул. Чепино 1-9

Тел./Факс: (+359 2) 9541080