Да поговорим за борбата с климатичните промени и намаляването на биоразнообразието!

През последните 50 години светът се трансформира от взрив на световната търговия, потребление, нарастване на населението и масова урбанизация. Това се случи на огромна цена за природата и стабилността на екосистемите, които ни поддържат. Климатичните промени водят до сериозни рискове за екосистемите, човешкото здраве и икономиката.

Данните от Програмата за околна среда на ООН към 2019 година показват, че през последните 40 години глобалната наличност на природен капитал на човек е намаляла с 40 %, до 60 % е намалението на популацията на дивата природа, докато произведеният капитал се е удвоил, а човешкият капитал се е увеличил с 13 %. Могат ли тези тенденции да се обърнат? Стратегия на ЕС за биологичното разнообразие за 2030 г. цели да осигури полагащото се място на природата в нашия живот: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0380&from=FR. Стратегията е неразделна част от Целите на ООН за устойчиво развитие https://sdgs.un.org/goals, 6 които са в основата на

Проект: „Шампиони за борба с климатичните промени” (https://www.europerspectives.org/wp/climate-champions/), финансиран по програма Еразъм+.

Възможни са различни модели за обръщане на негативните тенденции, като всички те изискват обединяване усилията на национални и местни власти, производители и потребители. Тези модели са представени в целите за устойчиво развитие на ООН (SDG). Тяхната реализация зависи много от наличието на “шампиони” – организации, партньорства, индивиди които влагат енергия, време, средства и лидерски талант за опазване на биоразнообразието и борбата с климатичните промени.

Проект „Шампиони за борба с климатичните промени” ни предлага модели, свързани с:

  • Устойчиво производство и потребление – Цел 12 (SDG12)
  • Опазване на биоразнообразието и доброто здраве и благополучие – Цел 3 (SDG 3) и Цел 13 (SDG 13)
  • Превръщане на градовете и селищата в приобщаващи, безопасни, адаптивни и устойчиви места за живеене – Цел 11 (SDG 11)
  • Осигуряване на приобщаващо и справедливо качествено образование и насърчаване на възможностите за обучение през целия живот за всички – Цел 4 (SDG 4)
  • Опазване, възстановяване и насърчаване на устойчивото използване на сухоземните екосистеми, устойчиво управление на горите, борба с опустиняването, спиране и обръщане процеса на деградация на земите и спиране загубата на биологично разнообразие – Цел 15 (SDG 15).

Биоразнообразието връща парите и създава нови работни места и потенциал за развитие на бизнеса. Инвестирането в неговото и нашето бъдеще със сигурност ще изплати не само капиталовложението на европейските данъкоплатци и финансовите пазари преди 2058 г., но и моралния дълг, който ние имаме към бъдещите поколения на България и на Европа.

Ще продължим темата, следете на:

FACEBOOK https://www.facebook.com/ClimateChampionsEU

TWITTERhttps://twitter.com/EuChampions

За автора

Фондация ТАЙМ е регистрирана неправителствена организация с нестопанска цел съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Фондация ТАЙМ е създадена на 26.07.1994 г. с решение № 13745/94 г. на Софийски градски съд (СГС). Фондация ТАЙМ се е самоопределила като организация за осъществяване на дейност в обществена полза (Решение № 8/16.10.2001 на СГС) и е регистрирана в Централния регистър за юридически лица с нестопанска цел с № 1/19.11.2001.

Фондация Тайм Екопроекти лого
Фондация "ТАЙМ Екопроекти"
За контакт: София 1680, ул. Чепино 1-9

Тел./Факс: (+359 2) 9541080