Прясната вода – поглед в бъдещето

Прясната вода е единственият и най-ценен елемент за живота на Земята. Тя е незаменима за задоволяване на основните потребности на човека, за здравето, производството на храна, енергия, за поддържането на регионални и глобални екосистеми. Около 70% от повърхността на Земята са заети с вода, от които само малка част от 2,5% е прясна вода, от които пък 70% е ледникова покривка. Повечето от останалата вода на Земята е под формата на влага в почвата. Така по-малко от 1% от световните ресурси от прясна вода остават достъпни за използване от човека. Ако настоящият модел на използване на водата продължи и за в бъдеще, двама на всеки трима човека в света ще живеят при жесток недостиг на вода до 2025г.
Осъзнавайки глобалната значимост на водните ресурси за бъдещето на планетата, Общото събрание на ООН обяви 2003г. като Международна година на прясната вода.
Прясната вода е изключително важен от стопанска, социална и природна гледна точка ресурс за България, като страна с ограничени водни ресурси. Проблемите с прясната вода са идентични в световен мащаб: замърсяване, свръх-използване, недостиг, неадекватно пречистване. България не прави изключение. Причината, която е в основата на проблемите с водата в страната е неустойчивият модел на управление, основан по-скоро на секторен подход, отколкото на интегриран подход. Правителството осъзнава този пропуск и е заложило в Националната стратегия по околна среда необходимостта от разработване на национална политика или програма с широко обществено участие за управление на прясната вода. Международните спогодби и договорености на България също изискват опазването, устойчивата употреба и прилагането на интегриран подход към управление на водите.
С настоящият проект ще се положат основите на успешното прилагане на тази задача, като това се обвърже и с годината на прясната вода. Проектът цели да разработи списък с национални приоритети за управлението на водите, основани на прилагането на интегрирания подход за управление на водите. Процесът на разработване на приоритети е насочен към привличане на всички заинтересовани страни и постигане на консенсус между тях. Смята се, че това е най-подходящата основа за стартиране на процеса на разработване на национална програма/политика. Проектът, също така, предвижда разпространението на информация за широката общественост за годината на прясната вода и по различни въпроси на управлението на водите в България, структурата и механизмите за обществено участие, като по този начин повиши обществената информираност и желание за участие в процеса на вземане на решения.

Дейностите по проекта включват по-конкретно:
1. Провеждане на социологическо изследване: юли – август 2003г.
Ще бъде наета социологическа агенция, която да проведе представително национално социологическо изследване.

2. Разработване на експертна оценка: юли-ноември 2003г.
Ще се създаде експертна работна група, която да подготви експертна оценка на настоящите политики и практики при управление на водите в България и ще излезе с препоръки как да се продължи с прилагането на интегриран подход на управление. Работната група ще включва: социолог, икономист, експерт по качество на водите, експерт по управление на водите, адвокат/юрист, експерт по законодателството в областта на управление на водите. Крайният резултат ще бъде първоначален вариант на списък с национални приоритети за прилагане на интегриран подход за управление на водите. Списъкът ще се разработи на базата на експертната оценка на настоящите политики и практики, резултатите от социологическото изследване и информацията, получена като обратна връзка от абонатите на месечния бюлетин „ЕКОПОЛИС“ (главно общински еколози) и интерактивната интернет страница, създадена по проекта. През цялото време Работната група ще работи в тясно сътрудничество и координация с МОСВ. Ще се търси приносът и на експертите от МОСВ и ще се отразява своевременно през целия процес на разработване на експертната оценка и приоритетите.
По време на разработването на експертната оценка Фондация „ТАЙМ“, със съдействието на работната група и на експертите от МОСВ, ще разработи подробен списък на заинтересованите страни, на които да бъде изпратен крайният резултат за коментари и корекции и, които да бъдат поканени на Националната конференция. Фондация „ТАЙМ“ ще използва и националната мрежа за комуникации на природозащитните НПО в България -информационна мрежа „Блулинк“, мрежата на общините и на общинските еколози в България- НСОРБ, АСЕКОБ, както и абонатите на месечния бюлетин „ЕКОПОЛИС“, за да изготви окончателния списък с поканените на Националната конференция.
Ключовите заинтересовани страни в управлението на водите са:
I. Парламент (Комисия по околна среда)- законодателство;
II. Държавна администрация: МОСВ, ИАОС (мониторинг), РИОСВ, Басейнови дирекции, Министерство на здравеопазването (питейна вода), Национален център по хигиена, медицинска екология и хранене, МЗГ (напояване), Министерство на регионалното развитие и благоустройството (водоснабдяване и канализация), Министерство на енергетиката, Министерство на икономиката;
III. Местни власти: Национално сдружение на общините в Република България, Асоциация на еколозите от общините в България (АСЕКОБ), общинските архитекти;
ІV. Бизнес: фирми за водоснабдяване и канализация, фирми за напояване, ВЕЦ, Българска търговско-промишлена палата, Българска стопанска камара;
V. Природозащитни НПО: Фондация „Земя Завинаги“, Екоюгозапад, Център за Социални практики;
VІ. Научни институти и Висши учебни заведения: Национален институт по хидрология и метеорология, БАН, УАС;
3. Организиране и провеждане на Национална конференция по управление на водите: юли-декември 2003г.
Ще се организира двудневна конференция в София, един месец след разпространението на доклада на работната група до заинтересованите страни. Целта й е да се достигне до консенсус по националните приоритети за управление на водите. Конференцията ще е със широко участие на заинтересованите страни. Поканите ще се изпращат от името на министъра на околната среда и водите, а заместник министърът ще я председателства. На нея ще се обсъди доклада на работната група.
Програмата на Конференцията и списъкът с участниците ще се разработят съвместно с МОСВ през периода септември-октомври 2003г.
4. Разработване, отпечатване и разпространение на диплянка: януари-март 2004г.
Ще се разработи, отпечата и разпространи в цялата страна диплянка в тираж 5000 бр. с резултатите oт проекта. Тя ще съдържа информация и за същността на Годината на сладката вода. Тя ще бъде отпечатана със средства, предоставени от МОСВ.
5. Създаване на интерактивна страница за управление на прясната вода в Интернет: юли 2003г.- март 2004г.
Фондац ия „ТАЙМ“ ще разработи и поддържа през целия период на проекта специална интерактивна секция към настоящата си страница в Интернет (www.time-foundation.org). Страницата ще съдържа цялата информация, събрана по проекта и ще предоставя възможността за участие в дискусионен форум по проблемите на управление на водите в България.
6. Публикуване на информация в месечния бюлетин „ЕКОПОЛИС“ – през цялото време на проекта

 

партньори: Министерство на околната среда и водите, Фондация „Земя Завинаги“

сфера на дейност: Обществена информационно-разяснителна кампания за съхранение, възстановяване и устойчиво ползване на ресурсите от прясна вода

екип: Надя Бонева – координатор на проекта

донори: Швейцарска агенция за развитие и сътрудничество.

За автора

Фондация ТАЙМ е регистрирана неправителствена организация с нестопанска цел съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Фондация ТАЙМ е създадена на 26.07.1994 г. с решение № 13745/94 г. на Софийски градски съд (СГС). Фондация ТАЙМ се е самоопределила като организация за осъществяване на дейност в обществена полза (Решение № 8/16.10.2001 на СГС) и е регистрирана в Централния регистър за юридически лица с нестопанска цел с № 1/19.11.2001.

Фондация Тайм Екопроекти лого
Фондация "ТАЙМ Екопроекти"
За контакт: София 1680, ул. Чепино 1-9

Тел./Факс: (+359 2) 9541080