Оценка на въздействието на Националния план за действие по околна среда-здраве и международните политики по околна среда-здраве

В същността си проектът представлява оценка на въздействието на Националния план за действие по околна среда-здраве и международните политики по околна среда-здраве.

Неговото реализиране включи следните ключови моменти:
1.Национално изследване под формата на интервю/анкета на представители на всички заинтересовани страни в процеса по околна среда-здраве
Интервюто включва 23 въпроса, отнасящи се до познаването на Националния план за действие по околна среда – здраве (НПДОСЗ), как той е повлиял върху организациите/институциите, взели участие в процеса по околна среда – здраве, за ефективността от прилагането на НПДОСЗ, дали е необходимо да бъде продължено прилагането на НПДОСЗ и в какво да се изразява то, има и въпроси, свързани с Европейския процес по околна среда – здраве – Околна среда за Европа. Някои от въпросите са свързани тясно с интирвюирания – име, организацията/институцията, която представлява, общи данни като възраст, пол, образовани и други.

В рамките на проекта бяха интервюирани 19 човека, които в една или друга степен са били свързани с процеса околна среда – здраве в България. В това число са и зам.министър Фатме Илияз – МОСВ и зам.министър и главен държавен санитарен инспектор Д-р Любомир Куманов – Министерство на здравеопазването.

Сред целевите групи за провеждане на изследването бяха представители на държавните институции – Министерство на здравеопазването, МОСВ, Министерство на икономиката, НЦХМЕХ, ХЕИ, РИОСВ, ИАОС, НПО, бизнесът, академични среди, медии.

2. Семинари за оценка
В рамките на проекта бяха проведени два семинара за оценка на въздействието на НПДОСЗ и международните политики по околна среда – здраве.
На първия от семинарите взеха участие представителите на Министерство на здравеопазването, МОСВ, ХЕИ София и Габрово, РИОСВ – София, НЦХМЕХ, ИАОС, представители на бизнеса – “Булгарконтрола”, представители на НПО – Фондация “Институт за екологична модернизация, Фондация “ТАЙМ, Фондация “Общество в преход, ЕКО ПОЛИЗ, също неправителствена организация. На втория семинар участниците бяха предимно представители на НПО, медии и бизнес.

Семинарите имат за цел да се даде възможност на представители на различни заинтересовани страни, включени в процеса по околна среда-здраве, да обменят своите виждания по кои аспекти Националния План за Действие по Околна Среда и Здраве (НПДОСЗ) и международните политики по околна среда-здраве са предизвикали някакви положителни изменения в Р България, също така и в кои аспекти те са се провалили.

3. Преглед на нац ионални документи, стратегии и програми, свързани с околната среда и здравето.
Тази част от проекта все още е в процес на изпълнение. Ще бъде добавено на по-късен етап.

 

партньори: Министерство на здравеопазването

сфера на дейност: околна среда – здраве

начало: Септември 2002

край: Декември 2002

екип: Надя Бонева и Гергана Генчева, Фондация „ТАЙМ“, Д-р Христина Милева, Министерство на здравеопазването

донори: Световна здравна организация

За автора

Фондация ТАЙМ е регистрирана неправителствена организация с нестопанска цел съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Фондация ТАЙМ е създадена на 26.07.1994 г. с решение № 13745/94 г. на Софийски градски съд (СГС). Фондация ТАЙМ се е самоопределила като организация за осъществяване на дейност в обществена полза (Решение № 8/16.10.2001 на СГС) и е регистрирана в Централния регистър за юридически лица с нестопанска цел с № 1/19.11.2001.

Фондация Тайм Екопроекти лого
Фондация "ТАЙМ Екопроекти"
За контакт: София 1680, ул. Чепино 1-9

Тел./Факс: (+359 2) 9541080