Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на общински политики чрез активизиране на обществените съвети и комисии към Общинските администрации и други местни институции и структури

Финансиран от:

Оперативна програма „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ”

Процедура BG05SFOP001-2.025 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощчрез подбор

„ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСИТЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО“

Проектът се изпълнява от:

ЦЕНТЪР ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И ИНОВАЦИИ, гр. Габрово в партньорство с ФОНДАЦИЯ „ТАЙМ ЕКОПРОЕКТИ”, гр. София

Начало: 17.08.2022 г.

Край: 31.12.2023 г.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление” 2014 – 2020 г.“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
www.eufunds.bg

Повече информация за проекта можете да прочетете тук.

За автора

Фондация ТАЙМ е регистрирана неправителствена организация с нестопанска цел съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Фондация ТАЙМ е създадена на 26.07.1994 г. с решение № 13745/94 г. на Софийски градски съд (СГС). Фондация ТАЙМ се е самоопределила като организация за осъществяване на дейност в обществена полза (Решение № 8/16.10.2001 на СГС) и е регистрирана в Централния регистър за юридически лица с нестопанска цел с № 1/19.11.2001.

Фондация Тайм Екопроекти лого
Фондация "ТАЙМ Екопроекти"
За контакт: София 1680, ул. Чепино 1-9

Тел./Факс: (+359 2) 9541080