ЕкоФест „Зелените идеи в действие!“

Мисията на ЕкоФест е:

Да привлича все по-широк кръг от хора към идеята за опазване на околната среда като предпоставка за успешно икономическо, социално и личностно развитие.

ЕкоФест е безплатен за всички – както за изложителите, така и за посетителите.

ЕкоФест се финансира от МОСВ чрез ПУДООС и Община Габрово. Ако желаете да станете спонсор на събитието – пишете ни.

Целите на ЕкоФест са:

 • Обмен на опит и споделяне на добри практики за устойчивото развитие и управление на околната среда.
 • Дискусии между заинтересованите страни по конкретни проблеми на опазването на околната среда.
 • Създаване на среда за възприемане на екологични послания от най-малките до най-големите.

Фестивалът е изложение на:

 • добри еко-практики
 • успешни био-продукти
 • свежи зелени идеи
 • иновативни технологии
 • устойчиви арт-инициативи

Фестивалът е форум за:

 • отговорното отношение към природата
 • здравословния начин на живот
 • връзката между устойчивото развитие и изкуствата

ЕкоФест е насочен към:

 • Отговорния към околната среда бизнес от всички сектори
 • Производители на здравословни храни
 • Неправителствените организации, които работят за устойчиво развитие и опазване на околната среда
 • Националните, регионалните и местните власти
 • Творци, вдъхновени от идеята за развитие без увреждане на природата
 • Всички хора, които желаят да осигурят по-добър живот за себе си и бъдещите поколения
 • Образователните институции, които разбират ролята си за устойчивото развитие

 

За автора

Фондация ТАЙМ е регистрирана неправителствена организация с нестопанска цел съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Фондация ТАЙМ е създадена на 26.07.1994 г. с решение № 13745/94 г. на Софийски градски съд (СГС). Фондация ТАЙМ се е самоопределила като организация за осъществяване на дейност в обществена полза (Решение № 8/16.10.2001 на СГС) и е регистрирана в Централния регистър за юридически лица с нестопанска цел с № 1/19.11.2001.

Фондация Тайм Екопроекти лого
Фондация "ТАЙМ Екопроекти"
За контакт: София 1680, ул. Чепино 1-9

Тел./Факс: (+359 2) 9541080