Устойчиво и интегрирано управление на битови отпадни води в пилотни курорти по Българското Черноморско Крайбрежие

Целите на проекта са да мотивира бъдещи дейности, насочени към подобряването на пречистването на отпадъчни води, чрез фасилитирането на диалог между бизнес, местни власти, и НПО, и чрез изграждането на капацитет за усвояването на Европейски фондове, както и да повиши информираността на обществото за подходите за намаляване на замърсяването на Черно Море от битови отпадъчни води. По този начин, Фондация “ТАЙМ-Екопроекти” ще реализира главната си цел – да се стимулира разработването на програма, целяща да намали битовите отпадъчни води в пилотен регион от Българското Черноморско крайбрежие.

Черно Море е от значително икономическо, социално и екологично значение за България. Въпреки това, в последните години Черноморското крайбрежие подлежи на безпрецедентен растеж на курорти, което води до значително повишаване, и създава предпоставки за още повече в бъдеще, на водното потребление. Също така, това води не само до воден дефицит, но и причинява проблеми свързани с управлението на отпадъчните води (битови и индустриални). Сред най-важните причини за проблемите по Черноморието е неустойчивият модел на управление на отпадъчните води, базиран на секторният подход, вместо на интегрираният. Така, един уместен и правилен подход към управлението и пречистването на отпадъчните води се оказва изключително важен.

Националния Доклад за Управление на Водите на Басейново Ниво за България разглежда битовите отпадъчни води от урбанизирани и индустриални зони като точкови източници на замърсяване, но не взима в предвид бързият растеж на черноморските курорти. Така,  високият капацитет на отпадъчни води на новопостроените крайбрежни хотели, заедно с липсата на изградени местни пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ), директно застрашават крайбрежната ивица с еутрофикация. Съществуващи модели и технологии за оценка на въздействието на битовите отпадъчни води върху стабилността на крайбрежните екосистеми не са прилагани в настоящата ситуация.

Националният доклад съдържа и някои неточности, свързани с източниците на отпадъчни води, като:

 • географски координати на източниците на замърсяване;
 • неточно определени географски координати на много от заустванията;
 • наличността на отпадъчни води в заустванията;
 • данни за изпълнението на програми свързани с издаването на разрешителни за заустване на води.

Амбициите на България за присъединяване към ЕС през 2007, наред с подписаните рамкови споразумения, предполагат изграждането на 400 местни ПСОВ до 2015 година.  Една от европейските директиви, свързани със замърсяване от отпадъчни води е DIR 91/271/EC, за пречистване на отпадъчни води от урбанизирани територии. Тя цели да предпази повърхностните и крайбрежни води, както и да контролира събирането, пречистването и заустването на отпадъчни води, и изпускането на био-разградими субстанции в индустриалните отпадъчни води. През 2003 г. България разработи програма за прилагането на тази директива в урбанизирани територии с повече от 2000 човека.

На глобално ниво, сега също и в България, са разработени различни иновационни и подходящи технологии за пречистването на битови отпадъчни води. Необходимо е да се осигури широк достъп до тези приложими в България технологии. За това е необходимо да се направи оценка за прилагаемостта им, ефективността и икономическтата им ефикасност, необходимо е да се демонстрира тяхната възможност да решават специфични проблеми, както и активно да се разпространява информация.

Целта да се подпомогне този процес, да се постигнат целите му и да се информират инвестоторите за рисковете от забавеното изграждане на местни ПСОВ, изискват изпълнението на нашият проект.

Очаквани резултати:

 • Предпазване от замърсяване на Черно Море, чрез информиране на обществеността и повишаване на обмена на информация;
 • Интерпретирането на проблеми свързани с управлението на отпадъчни води и подходите за подобраване.

Очаквани продукти:

 • Проучване на ситуацията на отпадъчните води в пилотния регион на проекта;
 • Издаване на брошура и дипляна;
 • Организиране и провеждане на семинар и кръгла маса;
 • Поне 11 публикации в месечният бюлетин на Фондация “ТАЙМ-Екопроекти” Екополис;
 • Участие на поне 80 заинтересованистрани;
 • Препоръки на заинтересованите страни към проектозакона за Черно Море.

 

начало: Септември 2006

край: Август 2007

екип: Координатор на проекта – Камен Чипев

донори: Фаза 2 на проекта за възстановяване на Черноморските екосистеми, на Глобалния екологичен фонд, Програма за развитие на Организацията на обединените нации (ПРООН)

За автора

Фондация ТАЙМ е регистрирана неправителствена организация с нестопанска цел съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Фондация ТАЙМ е създадена на 26.07.1994 г. с решение № 13745/94 г. на Софийски градски съд (СГС). Фондация ТАЙМ се е самоопределила като организация за осъществяване на дейност в обществена полза (Решение № 8/16.10.2001 на СГС) и е регистрирана в Централния регистър за юридически лица с нестопанска цел с № 1/19.11.2001.

Фондация Тайм Екопроекти лого
Фондация "ТАЙМ Екопроекти"
За контакт: София 1680, ул. Чепино 1-9

Тел./Факс: (+359 2) 9541080