Осигуряване на възможности за екологично образование на хора с увреждания

След световните срещи в Рио де Жанейро през 1992г. и в Йоханесбург през 2002г., устойчивото развитие се превърна в ключова цел в световен мащаб. Екологичното образование се определя като най-важен инструмент за постигането на тази цел.
При екологичното образование не е важно само учебното съдържание, но и начина на преподаване-самия процес. За да бъде ефективно екологичното образование, то трябва да поощрява развиването на критично мислене и умения за вземане на решения, както и да включва учениците в процеса на вземане на решения и да им дава непосредствен опит от околната средата.
В страните членки и кандидатки за ЕС, центровете за екологично образование са водещи при разработване на новаторски подходи и предоставяне на ефективно екологично образование. Поради начина, по който работят, центровете предоставят учебен процес, който е по–скоро самоусъвършенстване, отколкото обучение и което е най-важно- фокусират върху реализирането на практически природозащитни проекти, съвместно с местните хора и на работа на открито- практически жизнен опит, който не винаги се предоставя в традиционния училищен контекст.
Достъпът на млади хора с увреждания до тези центрове е ограничен по ред причини. Повечето от тези центрове не притежават необходимото оборудване за работа с деца с увреждания. Това не е толкова свързано с конструкцията на сградите, които според законодателството на ЕС до 2005г. трябва да бъдат приведени в съгласие със стандартите за достъпност, а поради липса на учебни материали и съоръжения. Малко такива центрове разполагат и с квалифицирани за работа с деца с увреждания преподаватели или пък разполагат с учебни материали за работа с такива деца.
Във Великобритания младите хора с увреждания са интегрирани, доколкото е възможно в масовите учебни заведения, но не във всички случаи. Ситуацията в страните членки е различна, тъй като тези млади хора там се отделят в отделни специализирани училища. Във Великобритания много от училищата разполагат с учебни материали за екологично образование, но това не може да бъде казано за училищата в страните кандидатки. В същото време центровете за екологично образование не разполагат с хора и оборудване за работа с деца с увреждания. В резултат малко деца с увреждания имат достъп до ефективно екологично образование извън класната стая. Това означава, че те в по-малка степен ще са можещи и знаещи да допринесат за постигане на устойчиво развитие като активни информирани граждани, участници в процеса на демократизация.
Накратко младите хора с увреждания са лишени от достъп до ефективно екологично образование. Това е жалко тъй като много млади хора са ограничени не от физическите си увреждания, а от заобикалящата ги среда, която не е устроена по начин, който да им позволи да заемат полагащото им се място в обществото. Този проект ще даде възможност на млади хора с физически увреждания да дадат своя принос за подобряване на тяхната заобикаляща среда.
По данни на Световната здравна организация, процентът на хората със специални нужди варира между 10% и 13% за различните държави. От тук се приема, че средно децата със специални нужди са 10% от детското население. В България не съществува официална статистика за деца със специални нужди, живеещи в семейна среда от 0 до 15 години. През 1994 година е проведено Национално социологическо изследване за хората със специални нужди в България от Националния статистически институт. Изследването е обхванало възрастовата група деца от 16 до 19 години, които са били регистрирани в ТЕЛК. Според изследването децата от 16 до 19 години са били 3 030 деца. В българското законодателство е налице необходимата нормативна база, но на практика не са създадени реални условия за социална интеграция на децата със специални нужди. Няма специално обучени кадри, които да работят с децата, отглеждани в семейна среда; не е изградена адекватна система за социална подкрепа на родителите. Масовите детски градини и училища не са в състояние да приемат децата със специални нужди поради недостъпната архитектурна среда, липсата на индивидуални програми за обучение и на съответния медицински и педагогически персонал. Поради тази причина по-голямата част от децата със специални нужди в България се отглеждат в специализираните институции, създадени към различни министерства – МЗ, МТСП, МОН. По данни на Националното изследване Социална оценка на грижите за деца в България/2000г./ техният общ брой е около 5400.
В рамките на проекта ‘Околна среда и развитие- предизвикателство пред гражданския сектор в България’, реализиран от фондация ТАЙМ, един от подкрепените за финансиране проекти беше “Изграждане на обект за запознаване с еко-туризма за хора със зрителни увреждания- Дряново”. По този проект 4 групи от незрящи хора превърнаха една изоставена територия в място за почивка. Направени бяха парапети за незрящи хора, хранилки и поилки за птици, детска площадка и пейки. Рехабилитацията на незрящи хора с еко-туризъм се превръща в предпоставка за преодоляване на социалната изолация. Фондация ТАЙМ избра да работи с незрящи деца и по настоящия проект. Целта на този проект е да осигури достъп до ефективно екологично образование на деца с увреждания, чрез извънкласни дейности.
Опознаването на околната среда, посредством личен опит и включване в практически дейности е ключов елемент за ефективно екологично образование и основа за устойчиво развитие. Практическите дейности често пъти се осъществяват в центрове по екологично възпитание. Но достъпът на млади хора с увреждания до тези центрове е ограничен поради липса на специфично оборудване в тези центрове, адекватни учебни помагала и умения на учителите за работа с такива деца.Този проект е насочен към младите хора с увреждания и към учителите в центровете за екологично образование.
По проекта ще работят екипи от 6 европейски страни- България, Италия, Великобритания, Полша, Словакия, Латвия. Всеки екип ще се състои от преподаватели в центрове за екологично образование, хора, работещи с деца с увреждания, както и от хора с увреждания. Тези екипи ще се съберат за да анализират настоящето положение във всяка страна, да обменят опит и да планират практически пилотни дейности и разработването на помощни програми и материали. Главен координатор на проекта ще бъде Съветът за теренни проучвания (СТП), Великобритания. Мисията на СТП е да направи възможен достъпът до екологично образование за всички. Организацията управлява 17 центъра за екологично образование във Великобритания, в които се обучават в околна среда и устойчиво развитие повече от 75 000 деца и млади хора. Всички образователни курсове са фокусирани върху активно изследване и практически дейности. СТП организира курсове за различни групи млади хора с увреждания и разполага с необходимия персонал и опит за работа в тази област. Някои от центровете разполагат и със специално оборудване за хора с увреждания.
Фондация ТАЙМ ще координира проектът в България. В резултат на проекта ще бъдат публикувани наръчник ‘Екологично образование за хора с увреждания’, учебни материали и програми за всеки от центровете за екологично образование, включени в проекта, ще бъдат подготвени преподаватели и ще се организира конференция за представянето на резултатите.
Проектът в България ще бъде насочен към деца със зрителни увреждания. Те се обучават в 2 специализирани училища- във Варна и в София. Броят на децата с цялостна или частична загуба на зрението в България е 641.
Цели на проекта
Основните цели на проекта са да повиши качеството на екологичното образование за млади хора с увреждания и да им даде възможност да вземат активно участие в процеса на преминаване към устойчиво икономическо развитие.
Специфичните цели на проекта са:
1. Да осигури достъп до ефективно екологично образование на деца с увреждания. 2. Да разработи иновационни техники и средства за обучение по околна среда, подходящи за деца с увреждания. 3. Да повиши капацитета на преподавателите по околна среда да работят с деца с увреждания. 4. Да повиши осведомеността и разбирането на хората без уреждания за потенциала на активни граждани на хората с увреждания. 5. Да подпомогне интегрирането на млади хора с увреждания в масовите учебни заведения. Този проект ще бъде иновационен по няколко причини:
1. В цяла Европа само малка част млади хора с увреждания имат възможността да се включат в програми за екологично образование и това обикновено е в резултат на инициативи на неправителствени организации или ентусиазирани учители. Известен прогрес е направен в в много области на образованието за хора с увреждания и най-вече в спорта, но все още няма систематизиран опит да се предоставят възможности за екологично образование на деца с увреждания.
2. Фокусът ще бъде върху млади хора с увреждания, които да работят извън класната стая върху практически проекти и проучвания на околната среда. Този подход за обучение на открито е още един иновационен аспект. Учителите често се страхуват да работят с деца с увреждания на открито, поради здравни съображения, проблеми с ръководенето на групата и липса на учебни пособия. Настоящия проект ще се занимае точно с тези проблеми.
3. Проектът предприема и иновационен подход към самия учебен процес за образование по околна среда. Проектът разглежда околната среда от гледана точка на устойчивото развитие. Фокусът е не само върху образование за природната среда, а и върху осигуряването на разбиране от учениците на връзката между икономическите и социални компоненти с тези на природната среда.
4. Проектът ще включва млади хора с увреждания, работещи съвместно със здрави ученици. В този проект те заедно ще учат като равни.
Екипът на Фондация ТАЙМ се надява да привлече като партньори при осъществяването на този проект всички заинтересовани страни по проблема- неправителствени организации, специализирани учебни заведения, преподаватели.

 

партньори: Съвет за теренни проучвания, Великобритания
Valle dei Casali, Италия
Асоциация на преподавателите за околна среда, Латвия
Изпълнителна агенция по околна среда, Дирекция Екологично образование, Словакия
Вършавски университет, Полша

сфера на дейност: Образование за околна среда

начало: Януари 2004

край: Януари 2006

екип: Координатор за България: Деница Николова, ТАЙМ
Ръководител на проекта: Ричард Доусън, Съвет за теренни проучвания
Регионални координатори за Полша, Италия, Латвия, Словакия: Ана Баторчак Божена Зак, Жизела Паколи и Алберто Басчерини, Лаура Звингуле и Андрес Василйеви, Сона Богнарова

донори: Програма ‘Леонардо да Винчи’ на ЕС

За автора

Фондация ТАЙМ е регистрирана неправителствена организация с нестопанска цел съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Фондация ТАЙМ е създадена на 26.07.1994 г. с решение № 13745/94 г. на Софийски градски съд (СГС). Фондация ТАЙМ се е самоопределила като организация за осъществяване на дейност в обществена полза (Решение № 8/16.10.2001 на СГС) и е регистрирана в Централния регистър за юридически лица с нестопанска цел с № 1/19.11.2001.

Фондация Тайм Екопроекти лого
Фондация "ТАЙМ Екопроекти"
За контакт: София 1680, ул. Чепино 1-9

Тел./Факс: (+359 2) 9541080