Въглеродни Детективи

Новини: Стартира второто въглеродно състезание. Повече информация ще публикуваме скоро!

Резултати (досега):
Проучване на състоянието на образованието за устойчиво развитие в България;
Проучване на състоянието на образованието за устойчиво развитие в страните участнички в проекта
;
Брошурата на проекта можете да изтеглитеоттук!
А ето и част от материалите от медииното отразяване на проекта:
прессъобщение за състезанието в София
,
прессъобщение за състезанието във Варна
,
статия за участниците на състезанието в София
,
статия за участниците на състезанието във Варна
,
статия за победителите,
статия за наградата – екскурзия в Чехия
.
Доклади от срещите на работната група:
1
,2,3,4,5,6,7.

Обучителни семинари – провеждане на обучителни семинари!през 2010 г.!

Добре дошли при Въглеродните Детективи!

Въглеродни детективи е тригодишен проект, чиято цел е да интегрира принципите, ценностите и практиките свързани с устойчивото развитие в образованието и образоването.  Програмата ще стимулира и вдъхнови учители и ученици на възраст 8-14 години за намаляване въглеродния отпечатък на техните училища, като същевременно повиши информираността за промените в климата и значението на пестенето на енергия.

Основният резултат от проекта ще е атрактивен и функционален уебсайт, чрез който учителите и учениците ще наблюдават екологичния си отпечатък. Потребителите ще научат начини и техники за намаляване на въглеродните емисии чрез промяна в поведението и системи промени, като ще  могат да споделят идеите си и с други училища.

Освен това ще се проведе и състезание между училищата през учебната 2010/2011 г.

Въглеродни Детективи се осъществява с подкрепата на Програмата за Интелигентна Енергия-Европа.

За проектa:

Светът за пръв път обсъжда концепцията за устойчиво развитие по време на Общото събрание на ООН през 1987 г. Образованието за устойчиво развитие (ОУР) е част от дискутираните теми и през 1992 г. в Рио де Жанейро в формулирано в известния Дневен ред 21-ви век (Agenda 21): план за действие за интегриране на екологичните принципи в социално-икономическото развитие на народите. Глава 36 от Дневния ред идентифицира основната роля на образованието за постигане на устойчивост в световното развитие.

През 2002 г. ООН определя „Десетилетие на Образованието за устойчиво развитие” (2005-2014 г.). Целта на инициативата е да „интегрира принципите, ценностите и практиките свързани с устойчивото развитие във всички аспекти на образованието и образоването”. ЮНЕСКО е определена за водеща агенция при разпространението й.

Ключът към успеха на инициативата е сътрудничеството на правителствата, академичната общност, учителите, НПО, местните общности и медиите на местно, регионално, национално и международно ниво. Ние всички имаме своята роля в опазването на околната среда и осигуряването на възможно най-устойчив напредък.
Въглеродни Детективи цели да включи и стимулира устойчивото развитие в курикулума на Европа.  Главната ни цел е чрез забавни и иновативни образователни инструменти за децата от 8 до 14 годишна възраст да повишим информираността за промените в климата и важността на енергийната ефективност за съхраняване на нашата планета и нейните ресурси и за бъдещите поколения.

Цели на проекта:

Съществуват две ключови причини възпрепятстващи успеха на образованието за „устойчива енергия” в европейските училища:

•    Липсата на универсален образователен инструмент, който да ангажира и мотивира училищата към енергийна ефективност; и,
•    Липсата на форум или подходяща платформа за училищата, където да споделят начините и техниките водещи към енергийната ефективност.

Резултатът е, че възможностите за научаване и след това прилагане на мерки за ефективност са ограничени.

Въглеродни Детективи цели да:

•    Надгради разбирането за интелигентно енергийно потребление у учителите и учениците в контекста на устойчивото развитие и климатичните промени
•    Предостави на училищата инструмент за изчисляване на въглеродните емисии
•    Предостави възможност на училищата за намаляване на въглеродните емисии чрез промяна в поведението и системни промени
•    Подобри разбирането за нуждата от взимането на енергийно интелигентни решения на европейско ниво.

Ние ще постигнем тези цели чрез:

•    Разработването на атрактивен и функционален уебсайт включително въглероден калкулатор, приложим за 10 европейски държави и езици.
•    Организиране на международно електронно състезание, което ще стимулира училищата да приложат въглеродни планове за действие и споделят начините и техниките водещи към енергийната ефективност.
•    Провеждането на серия обучения целящи да надградят разбирането за интелигентно енергийно потребление у учителите.
•    Предостави информация за енергийна ефективност, която може да бъде включена към учебните планове в Европа.

Постигнати резултати:

•    Разработване на проучване за състоянието на образованието за устойчиво развитие в България. Изтеглете документа.

Кои сме ние:

1.    BRE (Building Research Establishment) – Великобритания
2.    FUB (FORUM Umweltbildung Salzburg) – Австрия
3.    HSEE (Hungarian Society for Environmental Education) – Унгария
4.    Solstice – Великобритания
5.    SEVER – Чехия
6.    TIME (TIME-Ecoprojects Foundation) – България
7.    ANU Hessen – Германия
8.    DVI – Sustainable Development Initiatives – Литва
9.    Z.I.V.I.C.A – Centre of Enviromental and Ethical Education – Словакия
10.  Focus Eco Center – Румъния

Нашата целева група включва основни и средни училища, учителите, директорите и учениците им на възраст 8-14 години.
Плануваме да стартираме www.carbondetectiveseurope.org през месец юни 2010 г.

Донор:

Европейска Комисия – Програма Intelligent Energy

Проект „Въглеродни детективи“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейският Съюз. Проектът е отговорност изцяло на партньорите и по никакъв начин не отразява позицията на Европейският Съюз.

За автора

Фондация ТАЙМ е регистрирана неправителствена организация с нестопанска цел съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Фондация ТАЙМ е създадена на 26.07.1994 г. с решение № 13745/94 г. на Софийски градски съд (СГС). Фондация ТАЙМ се е самоопределила като организация за осъществяване на дейност в обществена полза (Решение № 8/16.10.2001 на СГС) и е регистрирана в Централния регистър за юридически лица с нестопанска цел с № 1/19.11.2001.

Фондация Тайм Екопроекти лого
Фондация "ТАЙМ Екопроекти"
За контакт: София 1680, ул. Чепино 1-9

Тел./Факс: (+359 2) 9541080