Избрана е интересна практика за трансфер в българска организация в помощ на сферата на енергийната ефективност

Сдружение „Център за устойчиво развитие и иновации“ с партньор по проекта: Фондация „Тайм екопроекти“ изпълнява проект „Повишаване на гражданското участие за по-ефективна политика по енергийна ефективност”. Проектът се реализира с финансовата помощ на Оперативна програма „Добро управление“ и общата му цел е: повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики, свързани с прилагането на енерго-ефективни мерки. Общата стойност на проекта е 57 942.00 лева, от които 49 250.70 лева европейско и 8 691.30 лева национално съфинансиране; начална дата: 15.01.2019 г. и крайна дата за приключване: 31.12.2020 г.

Проектът е насочен към създаване на условия за партньорско управление с гражданите и бизнеса, чрез повишаване на взаимодействието между тях за изпълнението и оценката на политики, свързани с енергийна ефективност; подобряване на социално-икономическата среда чрез открито и отговорно управление за насърчаване на ЕЕ чрез данъчни стимули и облекчения; отправяне на препоръки за засилване на процесите на взаимодействие и подобряване на възможностите на администрациите, нпо и бизнеса да подпомагат инициативи на гражданите за ЕЕ.

В рамките на проекта е предвидено и осъществяването на трансфер на интересна практика в българска организация, която да допринесе за подобряване на диалога с институциите в сферата на енергийната ефективност. Именно по тази тема вече няколко месеца работят съвместно експерт на Сдружение „Център за устойчиво развитие и иновации“ и експерт на партньора Фондация „Тайм екопроекти“. Определена е конкретната практика и до края на месец юни трябва да е факт споразумението за трансфер. В рамките на преговори с представители на Камара на строителите – Габрово се коментират възможностите за създаване на Експертен съвет по енергийна ефективност, в който да се включат както представители на бизнеса в сферата, така и представители на местните и регионални инстицтуции. Очаква се да бъде завършено и разработването на конкретната методология за осъществяването на трансфера и ако практиката се докаже като ефективна – да се търсят възможности за прилагането и на национално ниво като възможност за мониторинг на политиката в сферата на енергийната ефективност.

Линк към проекта

За автора

Фондация ТАЙМ е регистрирана неправителствена организация с нестопанска цел съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Фондация ТАЙМ е създадена на 26.07.1994 г. с решение № 13745/94 г. на Софийски градски съд (СГС). Фондация ТАЙМ се е самоопределила като организация за осъществяване на дейност в обществена полза (Решение № 8/16.10.2001 на СГС) и е регистрирана в Централния регистър за юридически лица с нестопанска цел с № 1/19.11.2001.

Фондация Тайм Екопроекти лого
Фондация "ТАЙМ Екопроекти"
За контакт: София 1680, ул. Чепино 1-9

Тел./Факс: (+359 2) 9541080