Архив

„Надежда за достоен живот – социални асистенти в помощ на възрастни хора в пенсионна възраст”

                Основните цели на проекта са: •    Подобряване качеството на живот на хора в пенсионна възраст с увреждания и самотно живеещи чрез създаване на условия за ефективно упражняване на правото им на независимост и социално включване. •    Намаляване на риска от зависимост от институционален тип грижи. •    Подобряване качеството на… разбери всичко

Модел за управление с участие на заинтересованите страни на Централен Балкан – елемент от Националната екологична мрежа

Основната цел на проекта бе да предложи на национално ниво модел на управление с участие на заинтересованите страни на елемент от Националната екологична мрежа, който е едновременно защитена територия и защитена зона по Натура 2000. Централен Балкан бе най-подходящият елемент, където да се тества нов модел, защото е едновременно защитена зона по птиците, по хабитатите и е… разбери всичко

Информационна кампания за прилагането на Агроекологичната мярка в България

Агроекологията играе важна роля за защитата на околната среда и става все по-значима за Общата земеделска политика. Едно от най-големите предизвикателства за България в процеса на икономическо преструктуриране е да се осигури баланс между достатъчното производство на хранителни продукти и увеличаване на заетостта и превантивното опазване на околната среда. По тази причина Министерството на земеделието и горите… разбери всичко

Подкрепа за изпълнението на препоръките и въвеждане на стандарти за безопасност на храните при биологичните земеделски продукти както и мерки за информиране на потребителите в България и Румъния

В условията на функционираща пазарна икономика способността да спазят нормативните изисквания, да устоят на конкуренцията и да оцелеят на европейския пазар се превръщат в сериозно предизвикателство пред малките и средни предприятия в България и Румъния и особено пред предприятията в областта на земеделието и хранителната промишленост, поради ограничения им достъп до информация, консултации и обучения в сравнение… разбери всичко

Оперативен грант за изпълнение на годишна работна програма на Европейска мрежа за екологично образование за 2005г.

През 2004 г. Фондация “ТАЙМ Екопроекти” заедно с “Агро груп”, Полша, “Център за инициативи за опазване на околната среда “Веркор”, Франция и “КРИМ”, Румъния, регистрира в Румъния Асоциация “Европейска мрежа за екологично образование”. Мисията на асоциацията е да осъществява инициативи, свързани с опазването на околната среда и екологичното образование, което да формира публично мнение и поведение, базирани… разбери всичко

Участие в планирането за регионалното развитие на Югоизточен регион в РБългария

Планирането на регионалното развитие в България навлиза в качествено нова фаза. Като обзор на настъпващата  за страната интеграция в ЕС, плановете за регионално развитие, сега са написани от  NUTS II ниво. В България има 6 региона на планиране, установени от Закона за регионалното развитие. Тези планове обединяват стратегии и планове на национално ниво за всички сфери на… разбери всичко

Регионален план за развитие на Югоизточния район за планиране за периода 2007 – 2013 г

В края на 2004 г. Фондация “ТАЙМ” спечели конкурс на Министерство на регионалното развитие и благоустройството за разработване на Регионален план за развитие на Югоизточен район за планиране за периода 2007-2013 г.   Основание за разработване на проекта е чл.11, ал.1 от Закона за регионално развитие. Целта е до края на месец юн и 2005 г. да се разработи… разбери всичко

Виртуален Демо Техно Център за Устойчиво Развитие

Целта на проекта е да повиши осведомеността в България и да демонстрира как чрез прилагане на принципите на устойчиво развитие в строителството и еко-ефективни иновации при изграждането на сгради може да се допринесе за изпълнението на изискванията на европейското законодателство в сферата на околната среда и за постигане на целите на Лисабонската стратегия на Европейския съюз. Проектът… разбери всичко

Подкрепа за осигуряване на равнопоставеност на хората със зрителни увреждания при наемане на работа и съдействие за интегрирането им в работна среда

Основна цел на проекта: Повишаване заетостта сред хората със зрителни увреждания, като предпоставка за преодоляване на социалната им изолация и за пълноценното им интегриране в обществото. Конкретни цели на проекта: · Повишаване степента на информираност на обществото за възможностите на хората със зрителни увреждания като начин за промяна в обществените нагласи и премахване на съществуващите стереотипи спрямо… разбери всичко

Устойчиво и интегрирано управление на битови отпадни води в пилотни курорти по Българското Черноморско Крайбрежие

Целите на проекта са да мотивира бъдещи дейности, насочени към подобряването на пречистването на отпадъчни води, чрез фасилитирането на диалог между бизнес, местни власти, и НПО, и чрез изграждането на капацитет за усвояването на Европейски фондове, както и да повиши информираността на обществото за подходите за намаляване на замърсяването на Черно Море от битови отпадъчни води. По… разбери всичко

Фондация Тайм Екопроекти лого
Фондация "ТАЙМ Екопроекти"
За контакт: София 1680, ул. Чепино 1-9

Тел./Факс: (+359 2) 9541080