Архив

Национална кампания “Безоловен бензин в България”

Целта на кампанията беше да допринесе за формирането на позитивно обществено отношение към Националната програма за преустановяване употребата на оловосъдържащи бензини в България, одобрена от Министерски съвет на 27 април 1998 г. Най-големият проблем, който трябваше да бъде преодолян, беше свързан с широко разпространеното обществено мнение, че тази програма води до преустановяване използването на стари автомобили. Друга… разбери всичко

Проучване върху образователните, обучаващите и изследователските институции в сферата на ООС и политиките, институциите и управлението на природните ресурси

Този проект беше част от по-голямо проучване, изпълнено по поръчка на Американската агенцията за международно развитие с цел да бъдат анализирани политиките, практиките и действията на различните институции, свързани с управлението на околната среда и опазването на природата в България, Полша, Русия и Казахстан. Фондация „ТАЙМ“ отговаряше за изследването на националната политика и институциите в България, както… разбери всичко

Средства на ФАР/Тасис за 1995 за подпомагане на Черноморската програма за опазване на околната среда

Проектът беше финансиран в рамките на Програмите на ЕС ФАР и Тасис. Програма ФАР осигури финансирането от Мултинационалната програма за опазване на околната среда 1995, а подкрепата на Тасис идва от международната програма от 1995 г. “Вътрешни морета”. Бюджетът на проекта е 1,2 млн. евро. Целта на проекта беше да се подпомогнат 5 черноморски държави: България, Румъния,… разбери всичко

Повишаване на осведомеността на обществеността за околната среда чрез телевизионната програма “Моят еко-свят”

Фондация „ТАЙМ“ стартира този проект, защото най-лесният начин за достъп до широката общественост в България е чрез националната телевизия. За тази цел установихме сътрудничество с една от двете програми по проблемите на околната среда в БНТ – “Планета”, която се излъчваше веднъж седмично. През 1999 г. двете програми се обединиха. Устойчивостта на постигнатите резултати може да бъде… разбери всичко

Радио програма за повишаване осведомеността на българското общество относно проблемите на околната среда

Постигнати резултати: * През 1998 г. в продължение на 3 месеца бяха излъчени 13 10-минутни предавания; * Беше осигуре на възможност за дискусии от ефира на радиото с Министъра на околната среда и водите; * Проведени бяха дискусии с експерти по устойчиво развитие, експерти от различни области в управлението на околната среда, кметове на общини, определени като… разбери всичко

Обобщение на законовата рамка и въпроси по сектори в сферата на околната среда

В хода на проучването, възложено от Посолството на Кралство Холандия в България, беше събрана и резюмирана следната информация: * Общи закони по опазване на околната среда; * Закони за под-секторите: въздух, почва, води; * Кой и по какъв начин се изпълнява законодателството общо и по под-секторите: въздух, почви, води, отпадъци; * Бяха определени приоритетите към момента на… разбери всичко

Потребности от изграждане на възможности за природозащитно образование в българското общообразователно училище

През 1998 г. България се обърна към Глобалния фонд за околна среда (GEF) за помощ при подготовката на Национален план за опазване на биоразнообразието като инструмент за изпълнение на Стратегията за опазване на биологичното разнообразие. Този проект, ръководен от Програмата за развитие на ООН (ПРООН) проект прилага интерактивен и интензивен процес на консултации и дискусии между правителството… разбери всичко

Живият свят на Черно море в цветове и думи

Проектът беше насочен към популяризиране на биологичното разнообразие специално сред децата и младежите, привличайки ги към опазването му. По проекта бяха издадени цветен определител и цветна брошура на най-популярните и често срещани в литоралната зона на Черно море животни. Определителят беше отпечатан, под формата на табло, върху водоустойчива основа. Проектът се базираше на природната любознателност на хората,… разбери всичко

НПО инициатива „Рио +10“

Беше създадена инициативна група от НПО, наречена „Рио +10“, която с помоща на „Възможности 21 век“ на Прогармата на ООН за развитие реализира серия от дейности, насочени към предстоящата среща на върха по въпросите на устойчивото развитие Рио +10 в Йоханесбург – 25 август – 5 септември, 2002 г. Една от дейностите бе изготвянето на Декларация от… разбери всичко

Демонстрационен проект – Национална политика за упра вление на твърдите битови отпадъци в България

Постигнати резултати: * Разработена „Национална политика за управление на твърдите битови отпадъци“, одобрена от МОСВ; * Разработени регионални планове за управление на твърдите отпадъци в пилотните общини Велико Търново, Горна Оряховица и Лясковец и в общините Враца и Мездра; * Проведен експеримент за разделно събиране на отпадъци в двата региона; Експериментът във Враца се оказа устойчив и… разбери всичко

Фондация Тайм Екопроекти лого
Фондация "ТАЙМ Екопроекти"
За контакт: София 1680, ул. Чепино 1-9

Тел./Факс: (+359 2) 9541080