„Надежда за достоен живот – социални асистенти в помощ на възрастни хора в пенсионна възраст”

 

 

 

 

 

 

 

 

Основните цели на проекта са:
•    Подобряване качеството на живот на хора в пенсионна възраст с увреждания и самотно живеещи чрез създаване на условия за ефективно упражняване на правото им на независимост и социално включване.
•    Намаляване на риска от зависимост от институционален тип грижи.
•    Подобряване качеството на живот на семействата, в които има възрастни хора, зависими от постоянни грижи чрез предоставяне на избор за активно участие в реалния пазар на труда.

Специфични цели:
• Усъвършенстване и подобряване на услугата „Социален асистент” за възрастни хора, нуждаещи се от специфични потребности в ежедневието си.
• Подкрепа за участие на възрастните над 60 години и семействата им в обществения живот.
• Създаване на реална възможност за реализиране на правото на възрастните с различни увреждания да бъдат активни и да вземат самостоятелни решения за организиране на ежедневието и живота си.
• Създаване на работни места в сектора на социалните услуги за специалисти, търсещи допълнителна работа.
• Повишаване на професионалните умения и мотивация на социалните асистенти чрез надграждащо обучение.
• Създаване на директен граждански контрол за предоставяните социални услуги.

Дейности:
В рамките на проекта е заложено да бъдат обучени 30 социални асистенти на непълен работен ден и обгрижени 30 потребители.
В рамките на проекта, Фондация „ТАЙМ”, като партньор изготви и отпечата информационна дипляна за проекта и едно прессъобщение, в резултат на което се даде публичност на проекта и интерес както от страна на медиите, така и от хора, които имат желание да ползват услугите от проекта.

Дипляната можете да изтеглите тук.

Целева група:
•    хора в пенсионна възраст с увреждания и самотно живеещи
•    възрастни хора, зависими от постоянни грижи

Сфера на дейност:
Социални услуги

Партньори:
Фондация ТАЙМ
Фондация „Живот с достойнство“ – водеща организация

Начало:
юли 2008г.

Край:
юли 2009

Донор:
ОП „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Този проект е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на тази страница се носи от Фондация „Живот с достойнство” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

За автора

Фондация ТАЙМ е регистрирана неправителствена организация с нестопанска цел съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Фондация ТАЙМ е създадена на 26.07.1994 г. с решение № 13745/94 г. на Софийски градски съд (СГС). Фондация ТАЙМ се е самоопределила като организация за осъществяване на дейност в обществена полза (Решение № 8/16.10.2001 на СГС) и е регистрирана в Централния регистър за юридически лица с нестопанска цел с № 1/19.11.2001.

Фондация Тайм Екопроекти лого
Фондация "ТАЙМ Екопроекти"
За контакт: София 1680, ул. Чепино 1-9

Тел./Факс: (+359 2) 9541080