Модел за управление с участие на заинтересованите страни на Централен Балкан – елемент от Националната екологична мрежа


Резерват Джендема

Основната цел
на проекта бе да предложи на национално ниво модел на управление с участие на заинтересованите страни на елемент от Националната екологична мрежа, който е едновременно защитена територия и защитена зона по Натура 2000.

Централен Балкан бе най-подходящият елемент, където да се тества нов модел, защото е едновременно защитена зона по птиците, по хабитатите и е със статут на национален парк.

За територията Централен Балкан в близките 2-3 години предстоеше да се разработят:
– Нов План за управление на Националния парк за периода 2011-2020 (или актуализация на действащия План за управление) и
– Два Плана за управление (или 1 интегриран) за 2-те Защитените зони (за птиците и за хабитатите).

Синхронизирането на подготовката на тези управленски документи за една и съща територия, осигуряването на взаимовръзката между тях, а впоследствие и тяхното ефективно изпълнение са съществени предизвикателства пред компетентните органи. В същото време те осъзнават важността на активното участие на заинтересованите страни в тези процеси. За да се стимулира и осигури участието на заинтересованите страни в подготовката на гореспоменатите документи и, в перспектива, в управлението на Централен Балкан, е избран „Подхода на съвместното управление” (Collaborative management approach).

В случая „Централен Балкан” той е прилаган чрез:
-Създаването на Обществен консултативен съвет, включващ делегирани представители на основните заинтересовани страни;
– Постигане на управленско партньорство за създаването, приемането и, в перспектива, в изпълнението на Дългосрочна визия за Централен Балкан и елементи от новите Планове за управление.

Създаден бемодел за управление, който да е с качества, достойни за обсъждане на национално ниво от гледна точка на приложимостта му за цялата екологична мрежа, изисква създаването му чрез процес на въвличане както на експерти, така и на широк кръг заинтересовани страни и бе практически тестван по отношение на своята жизнеспособност.

Ето защо специфичните цели на проекта са:

-Да въведе модел на управление с участие на заинтересованите страни в Централен Балкан, осигуряващ редовна комуникация, ефективно сътрудничество и участие на заинтересованите страни в процесите на вземане на решения;

-Да тества модела чрез открит публичен процес на разработване на дългосрочна визия за управлението на Централен Балкан – политическа основа за следващите Планове за управление и развитието на региона.

Целеви групи:
Органи на изпълнителната власт (регионални, национални, регионални структури на държавни органи)
Местната власт в деветте общини, части от територията на които се включват в Централен Балкан – приложено е писмо за подкрепа и участие от Община Павел баня
Научни институции
Образователна общност (национална, регионална, от прилежащите на Централен Балкан населени места)
НПО в сферата на природозащитата – приложено е писмо за подкрепа и участие от Сдружение за екотуризъм Централен Балкан Калофер
Ползватели на биологични ресурси (събирачи на лечебни растения и горски плодове, собственици и пастири на домашни животни на паша в Централен Балкан) – приложено е писмо за подкрепа и участие от Кооперация на овцевъдите „Бъзов дял”
Туристически бизнес, работещ в Централен Балкан или в прилежащите му територии – приложено е писмо за подкрепа и участие от Местна PAN park група за Национален парк Централен Балкан
Обществени организации
Дирекция „Национален парк Централен Балкан”
Mедии

Резултати:

– Работещ и обществено приет ОКС към Д „НП Централен Балкан”, участващ при вземането на решения и разработването на стратегически документи и проекти, свързани с настоящото и бъдещо развитие на територията.
– Дългосрочна визия за Централен Балкан, разработена и приета от ОКС към Д „НП Централен Балкан”.
– Ключови национални институции обсъждат мултиплицирането на добрата практика

Основни дейности:

– Информационни срещи с ключови представители на заинтересованите страни.
– Информиране на ключови заинтересовани страни на национално ниво (Министерство на околната среда и водите и др.) за хода и резултатите от проекта.
– Сформиране на работни групи от заинтересованите страни (ползватели на биологични природни ресурси, туризъм, образование, др.).
– Провеждане на работни срещи по работни групи. Излъчване на представители в
– Обществен Консултативен Съвет (ОКС) към Д „НП ЦБ”
– Разработване на Правилник за организацията, структурата и функциите на ОКС.
– Разработване на дългосрочна визия (50 годишна) за управлението на Централен Балкан.
– Провеждане на 3 работни срещи на Обществения консултативен съвет.
– Провеждане на Учредително събрание на ОКС. Церемония за приемане на дългосрочната визия за управлението на Централен Балкан.

Партньори:

Фондация ТАЙМ – водеща организация
Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ – Асоцииран партньор

Сфера на дейност:

Опазване на околната среда и насърчаване на устойчивото развитие; разработване на политики; развитие на гражданското общество

Начало:
Март 2009

Край:
Септември 2010

Екип:
Камен Чипев – (Фондация ТАЙМ)
Гергана Генчева – (Фондация ТАЙМ)

Донор:
Проектът се финансира от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (Договор № ПО1-04-00)За автора

Фондация ТАЙМ е регистрирана неправителствена организация с нестопанска цел съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Фондация ТАЙМ е създадена на 26.07.1994 г. с решение № 13745/94 г. на Софийски градски съд (СГС). Фондация ТАЙМ се е самоопределила като организация за осъществяване на дейност в обществена полза (Решение № 8/16.10.2001 на СГС) и е регистрирана в Централния регистър за юридически лица с нестопанска цел с № 1/19.11.2001.

Фондация Тайм Екопроекти лого
Фондация "ТАЙМ Екопроекти"
За контакт: София 1680, ул. Чепино 1-9

Тел./Факс: (+359 2) 9541080