Информационна кампания за прилагането на Агроекологичната мярка в България

Агроекологията играе важна роля за защитата на околната среда и става все по-значима за Общата земеделска политика. Едно от най-големите предизвикателства за България в процеса на икономическо преструктуриране е да се осигури баланс между достатъчното производство на хранителни продукти и увеличаване на заетостта и превантивното опазване на околната среда. По тази причина Министерството на земеделието и горите на Р България разработи през 2003 г. мярка “Развитие на селскостопански дейности, целящи опазването на околната среда” към програма САПАРД. Една от най-важните цели на мярката е да подготви земеделските производители, както и администрацията как да използват предприсъединителните Европейски фондове за развитие на селскостопански дейности, целящи опазването на околната среда.

Мярката ще компенсира земеделските производители в пилотни фази за следните дейности:биологично земеделие; опазване на застрашени от изчезване местни породи; запазване на полу-естествени хабитати в 8 пилотни общини; подкрепа на противо-ерозионни практики и дейности в 30 пилотни общини.

Мярката е акредитирана от Европейския съюз на 29 септември 2006 и според правилата на Агенция САПАРД в момента земеделските производители могат да кандидатстват по мярката до 30 ноември 2006.

Кратките срокове за кандидатстване и сложността на материята породи нуждата от организиране и провеждане на информационна кампания сред различните заинтересовани страни и потенциални ползватели на Агроекологичната мярка.

Основната цел на проектe е да информира потенциални бенефициенти и да им даде възможност да кандидатстват по мярка 1.3 на Програма САПАРД.

Обхвата и активността при кандидатстване по мярката ще предоставят основание за бюджетните предвиждания по Ос 2 за устойчиво управление на земите и в този контекст ще облекчат прилагането на агроекологичната мярка през целия планиран период 2007-2013 г.

Специфичните цели на проекта са две:

Да информира потенциални бенефициенти за прилагането и подробности за Мярка 1.3 на Програма САПАРД в България – Проекта  допринесе за внасянето и одобряването на над 180 молби в определените срокове. Първият от предвидените 11 семинара, който ще се проведе в рамките на този проект ще бъде насочен към междинни организации, които чрез техните сподвижници да разпространяват информация и да съветват потенциални бенефициенти. Останалите 10 семинара ще се проведат в следните населени места: Монтана (10 ноември), Бургас (13 ноември),  Каварна (14 ноември), Силистра (15 ноември), Габрово (16 ноември), Ловеч (17 ноември), Кърджали (20 ноември), Смолян (21 ноември), Пловдив (22 ноември) и Благоевград (23 ноември).

Да предоставя обратна връзка на интересуващите се бенефициенти при попълването на формулярите за кандидатстване по мярката.

Очаква се проекта да спомогне за преминаването на над 90% от кандидатите на формалният кръг. Получената обратна връзка от участниците в семинарите за техните специфични проблеми, възникнали при попълването на формите, ще бъде споделени с широк кръг от хора.

Доклада базиран на анкета и обратната връзка от бенефициентите ще осигури съвети за приспособяване на правилата за кандидатстване, които ще бъдат приложени към Ос 2 на Националния план за развитие на земеделието и селските райони, които ще влязат в сила от 1 януари 2007 г.

партньори: Министерство на земеделието и горите, Дирекция “Развитие на селските райони”, Отдел “Агроекология и биологично земеделие”

сфера на дейност: информационна кампания

начало: Октомври 2006

край: Декември 2006

екип: Шенгюл Алиманова и Камен Чипев

донори: Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество

За автора

Фондация ТАЙМ е регистрирана неправителствена организация с нестопанска цел съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Фондация ТАЙМ е създадена на 26.07.1994 г. с решение № 13745/94 г. на Софийски градски съд (СГС). Фондация ТАЙМ се е самоопределила като организация за осъществяване на дейност в обществена полза (Решение № 8/16.10.2001 на СГС) и е регистрирана в Централния регистър за юридически лица с нестопанска цел с № 1/19.11.2001.

Фондация Тайм Екопроекти лого
Фондация "ТАЙМ Екопроекти"
За контакт: София 1680, ул. Чепино 1-9

Тел./Факс: (+359 2) 9541080