Регионален план за развитие на Югоизточния район за планиране за периода 2007 – 2013 г

В края на 2004 г. Фондация “ТАЙМ” спечели конкурс на Министерство на регионалното развитие и благоустройството за разработване на Регионален план за развитие на Югоизточен район за планиране за периода 2007-2013 г.   Основание за разработване на проекта е чл.11, ал.1 от Закона за регионално развитие.

Целта е до края на месец юн и 2005 г. да се разработи проект на Регионален план за  развитие на Югоизточния район за планиране за периода 2007 – 2013 г., като основен планов документ, определящ политиката за устойчиво социално-икономическо развитие на района за планиране за посочения  период, в съответствие с целите и приоритетите на европейската и националната политика за социално-икономическо и териториално сближаване.

Фондация “ТАЙМ” изпълнява настоящия проект в консорциум с 6 организации. Консорциумът включва партньори и от трите области на Югоизточен район за планиране.

 

партньори: “ПОВВИК ООС” ООД Фондация “Зеленият Бургас” Асоциация на българските черноморски общини Българска фондация „Биоразнообразие“ Регионален център за икономическо развитие – Сливен Клуб европейски инициативи “ИДЕЯ” – Ямбол

сфера на дейност: Разработване на регионални политики

начало: Декември 2004

екип: Велеслава Абаджиева – ръководител на проекта; Гергана Генчева – технически асистент

донори: Министерство на регионалното развитие и благоустройството

За автора

Фондация ТАЙМ е регистрирана неправителствена организация с нестопанска цел съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Фондация ТАЙМ е създадена на 26.07.1994 г. с решение № 13745/94 г. на Софийски градски съд (СГС). Фондация ТАЙМ се е самоопределила като организация за осъществяване на дейност в обществена полза (Решение № 8/16.10.2001 на СГС) и е регистрирана в Централния регистър за юридически лица с нестопанска цел с № 1/19.11.2001.

Фондация Тайм Екопроекти лого
Фондация "ТАЙМ Екопроекти"
За контакт: София 1680, ул. Чепино 1-9

Тел./Факс: (+359 2) 9541080