Участие в планирането за регионалното развитие на Югоизточен регион в РБългария

Планирането на регионалното развитие в България навлиза в качествено нова фаза. Като обзор на настъпващата  за страната интеграция в ЕС, плановете за регионално развитие, сега са написани от  NUTS II ниво. В България има 6 региона на планиране, установени от Закона за регионалното развитие. Тези планове обединяват стратегии и планове на национално ниво за всички сфери на развитие, като представя малките планирани райони като области и общини. Най-важната част от този план е неговото териториално разделение. Това означава, че те ще имат предвид възможности за развитие свързани със специфичните териториални единици – региони на планиране, области и общини.

Качеството на тези планове е от изключителна важност, като база за  разпределяне на финансовата подкрепа на ЕС за регионално развитие. Следователно това е разрешение, в което заинтересованите страни са активно ангажирани в процеса на планиране, което от своя страна ще има резултат върху “Регионалния план за развитие на югоизточен регион за целенасочено планиране”  договорено с Министерство на регионалното развитие и благоустройство. Финансовата стойност на договора (20 000 лева) не позволяваподходящо ниво на консултации със заинтересованите страни. По тази причина настоящия проект ще се погрижи за по-обширния процес на  консултация с местните заинтересовани страни и пълната интеграция на информация и данни относно природните ресурси във важните части на региона-установени от “Българска фондация биоразнообразие” (БФБ) при процеса на планиране на регионалното развитие.

Пространствената специфика на регионалното развитие планира поставянето на нуждата за използването на модерни аналитични инструменти способни да интегрират разнообразно развитите  данни с тяхното териториално разпределение. Географската информационна система (ГИС) са най-удачните за случая изследвания. За съжаление в България използването на ГИС за  планирането на регионалното развитие все още не се прилага широко.

Посредством този проект ще бъде реализирано в Югоизточен регион първото в страната пилотно планиране на регионално развитие чрез ГИС, използвайки данните събрани за планираната цел, комплектовайки ги с наличните данни от БФБ от изпълнението на Българо-Швейцарската програма за опазване на биоразнообразието за този регион.

 

 

партньори: Българска фондация ‘Биоразнообразие’

сфера на дейност: Разработване на планове и стратегии

начало: Февруари 2005

екип: Координатор на проекта- Велеслава Абаджиева

донори: Швейцарска агенция за развитие и сътрудничество

За автора

Фондация ТАЙМ е регистрирана неправителствена организация с нестопанска цел съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Фондация ТАЙМ е създадена на 26.07.1994 г. с решение № 13745/94 г. на Софийски градски съд (СГС). Фондация ТАЙМ се е самоопределила като организация за осъществяване на дейност в обществена полза (Решение № 8/16.10.2001 на СГС) и е регистрирана в Централния регистър за юридически лица с нестопанска цел с № 1/19.11.2001.

Фондация Тайм Екопроекти лого
Фондация "ТАЙМ Екопроекти"
За контакт: София 1680, ул. Чепино 1-9

Тел./Факс: (+359 2) 9541080