Подкрепа за изпълнението на препоръките и въвеждане на стандарти за безопасност на храните при биологичните земеделски продукти както и мерки за информиране на потребителите в България и Румъния

В условията на функционираща пазарна икономика способността да спазят нормативните изисквания, да устоят на конкуренцията и да оцелеят на европейския пазар се превръщат в сериозно предизвикателство пред малките и средни предприятия в България и Румъния и особено пред предприятията в областта на земеделието и хранителната промишленост, поради ограничения им достъп до информация, консултации и обучения в сравнение с фирмите от големите градове. Същевременно хранителната промишленост и въпросите, свързани с безопасност на храните, въвеждане на европейски стандарти гарантиращи качество и безопасност и подобряване техническите и хигиенни условия в предприятията за преработване на селскостопански продукти и производство на храни, са сред основните препоръки към България и Румъния в годишните доклади за процеса на присъединяване към ЕС. В България и Румъния земеделието и хранителната промишленост са  традиционни браншове и са сред най-важните икономически отрасли и на двете страни. Предприятията в този сектор са предимно микро и малки и средни, а изискванията пред тях за съгласуване и прилагане на европейските стандарти са извънредно тежки и свързани с непосилни интелектуални и финансови ресурси. Производството и преработката на земеделски продукти обхваща дълга верига предприятия, обвързани с изискванията за съгласуване с европейските стандарти. Неизпълнението на изискванията и несъгласуването със стандартите ще постави българските и румънски предприятия в неконкурентна позиция и ще доведе до фалит и закриване на предприятия.

Основна цел на проекта е да допринесе за повишаване конкурентноспособността на български и румънски производители на земеделски продукти и най-вече на органични хранителни продукти, както и да повиши информираността на потребителите по отношение качество и безопасност на храните.

Подцелите на проекта са:

  • Да повиши информираността на малките земеделски производители относно европейските изисквания и стандарти към техните предприятия и производство (особено в областта на мляко и млекопреработване, животновъдство и месопреработване, зърнепроизводство и преработка, маслодобив, лозарство и винопроизводство, малини, пчеларство и други традиционни за региона производства .
  • Да изясни практическото значение, въздействие и последствия за земеделските производители и предприятията от хранително вкусовата промишленост от присъединяването на България и Румъния към ЕС.
  • Да даде повече достъпна, обобшена и с практическа насоченост информация за необходимостта от нови инвестиции, видовете стандарти и процеса на стандартизация , включително и за сроковете за съгласуване на производителите с евростандартите.
  • Да предостави информация за наличието на финансова и методическа помощ за въвеждане на тези стандарти и изисквания от държавни и европейски фондове и програми и от НПО.
  • Да пов иши информираността на производителите за органичното производство, стандартите и предимствата му; Да създаде открит форум за обсъждане на начините за справяне с проблемите и обмен на опит и добри практики между организации и предприятия от България и Румъния и на такива от страни членки на ЕС.

Проектът предвижда ангажиране на представители на всички заинтересовани страни по проблема .

Целевата група на проекта включва: Производствени и преработващи предприятия в областта на земеделието и хранителната промишленост и техните браншови организации и асоциации. Държавни институции и местни НПО работещи в областта на органично земеделие и храни, защита на потребителите, развитие на селски райони. Научни, образователни и консултантски организации. Дейностите на проекта включват създаване на отворен международен форум за дискусия и обмен на опит и добри практики, достъпен за всички заинтересовани от България и Румъния и с подкрепата на полски и френски консултанти за устойчиво развитие. Екипът на проекта ще организира международна кръгла маса по темата в София, както и ще осъществи редица директни консултации и обучения за участниците във форума. Тези дейности ще повишат информираността и капацитета на български и румънски производители относно изискванията за сертифициране на тяхното производство , свързани с присъединяване на двете страни към ЕС, както и ще им помогне на практика да посрещнат и покрият тези изисквания. Ще бъдат отпечатани на български и румънски и разпространи сред заинтересованите предприятия и организации и в двете страни практически наръчник за европейските изисквания и стандарти в областта на земеделието и производството хранителните продукти, както и наръчник на разумния потребител, съдържащ полезна практична информация за права на потребителя, етикиране на стоките и др. насочен към широката общественост. Проектът ще бъде с продължителност 12 месеца.

 

партньори: Асоциация ‘Европейска мрежа за екологично образование’

сфера на дейност: Обществено информационни кампании,Законодателство в областта на околна среда

начало: Декември 2005

край: Декември 2006

екип: Координатор на проекта – Камен Чипев; Кординатор за Румъния- Калин Вода

донори: Дирекция ‘Разширяване’ на Европейска комисия

За автора

Фондация ТАЙМ е регистрирана неправителствена организация с нестопанска цел съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Фондация ТАЙМ е създадена на 26.07.1994 г. с решение № 13745/94 г. на Софийски градски съд (СГС). Фондация ТАЙМ се е самоопределила като организация за осъществяване на дейност в обществена полза (Решение № 8/16.10.2001 на СГС) и е регистрирана в Централния регистър за юридически лица с нестопанска цел с № 1/19.11.2001.

Фондация Тайм Екопроекти лого
Фондация "ТАЙМ Екопроекти"
За контакт: София 1680, ул. Чепино 1-9

Тел./Факс: (+359 2) 9541080