Надежда за достоен живот 2 – социални асистенти и домашни помощници за възрастни с увреждания и самотно живеещи

Настоящият проект бе продължението на проект „Надежда за достоен живот – социални асистенти в помощ на възрастни хора в пенсионна възраст”, реализиран от Фондация “Живот с достойнство”.

Основните цели на проекта бяха подобряване качеството на живот на възрастни хора с увреждания и самотно живеещи чрез създаване на условия за ефективно упражняване на правото им на независимост и социално включване; подобряване качеството на живот на семействата, в които има възрастни хора, зависими от постоянни грижи чрез предоставяне на избор за активно участие в реалния пазар на труда.

Специфичните цели на проекта бяха:

• Усъвършенстване и подобряване на услугата „Социален асистент” и „Домашен помощник” за възрастни хора с различни увреждания и самотноживеещи, нуждаещи се от специфични потребности в ежедневието.
• Подкрепа за участие на възрастни с увреждания и самотно живеещи и семействата им в обществения живот
• Намаляване на риска от зависимост от институционален тип грижи на възрастни, нуждаещи се от помощ за обслужване и социално включване чрез превенция на риска и подкрепа за реинтеграция.
• Създаване на реална възможност за реализиране правото на възрастните хора с различни увреждания да бъдат активни и да вземат самостоятелни решения за организиране на ежедневието и живота си.
• Създаване на работни места в сектора на социалните услуги за специалисти, търсещи допълнителна работа.
• Повишаване на професионалните умения и мотивация на социалните асистенти и домашни помощници чрез надграждащо обучение.
• Повишаване качеството на социалните услуги за възрастни в общността.
• Създаване на директен граждански контрол за предоставяните социални услуги.

Целеви групи:

– Възрастни хора, ограничени в предвижването;
– Самотни възрастни хора, които нямат близки или са в чужбина и няма кой да се грижи за тях;
– Възрастни, чиято умствена дейност не е нарушена напълно, но се нуждаят от помощ при извършване на ежедневни дейности;
– Лица, запазили умствената си дейност и с възможност за движение в някаква степен, но се нуждаят от помощ по няколко пъти на ден, за да се поддържа физическата им независимост.

Основни дейности:

– Двудневна работна среща
– Информационна кампания за популяризиране на проекта сред целевите групи в общността.
– Набиране на потребители за услугите „Социален асистент” и „Домашен помощник”.
– Подбор на кандидати за социални асистенти и домашни помощници по проекта
– Оценка на специфичните потребности на потенциалните потребители.
– Избор и доставка на 3 преносими компютъра, копи-принтер и сканер необходими за обучение, презентации и сключване на договори.
– Обучение на социални асистенти и домашни помощници за работа с възрастни с различни увреждания.
– Сключване на договори със социални асистенти и домашни помощници и изготвяне на длъжностни характеристики.
– Сключване на договори с потребителите на социални услуги за тяхното обслужване.
– Изработване на индивидуални планове за предоставяне на услугите “Социален асистент” и „Домашен помощник” за всеки потребител.
– Текущо консултиране на наетите социални асистенти, домашни помощници и техните потребители.
– Предоставяне и контрол на услугите “Социален асистент” и „Домашен помощник”

Партньори:
Фондация „ТАЙМ Екопроекти” – водеща организация
Фондация „Живот с достойнство”

Сфера на дейност:
Предоставяне на социални услуги

Начало:
01 Октомври 2009

Край:
30 Септември 2010

Екип:
Гергана Генчева – ръководител на проекта (Фондация „ТАЙМ Екопроекти”)
Таня Цалова – координатор на проекта (Фондация „Живот с достойнство”)

Донор:

 

Проектът се финансира от Агенция за социално подпомагане – АСП в рамките на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, схема „Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора – дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник” – фаза 2”, (договор № BG051PO001-5.2.04-0017-C0001)

За автора

Фондация ТАЙМ е регистрирана неправителствена организация с нестопанска цел съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Фондация ТАЙМ е създадена на 26.07.1994 г. с решение № 13745/94 г. на Софийски градски съд (СГС). Фондация ТАЙМ се е самоопределила като организация за осъществяване на дейност в обществена полза (Решение № 8/16.10.2001 на СГС) и е регистрирана в Централния регистър за юридически лица с нестопанска цел с № 1/19.11.2001.

Фондация Тайм Екопроекти лого
Фондация "ТАЙМ Екопроекти"
За контакт: София 1680, ул. Чепино 1-9

Тел./Факс: (+359 2) 9541080