Практическо изпълнение на оценка на въздействието върху околната среда на планове и програми в България

Холандската консултантска компания DНV в сътрудничество с „ПОВВИК“ ООД и Фондация „ТАЙМ“ осъществява проекта “Практическо изпълнение на оценката на въздействието върху околната среда на планове и програми в България”. Проектът е насочен към МОСВ и по-специално към неговия отдел по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). Дейностите са поделени между София и пилотната община – Враца. Регионалната инспекция по околна среда и води и местните власти активно допринасят за постигането на целите.

Ролята на Фондация „ТАЙМ“ е да проведе обществена информационно-разяснителна кампания, която е заложена в проекта. През 2001 г. „ТАЙМ“ взе участие във всички курсове за обучение по проекта, започна издаването на бюлетин и оказа съдействие при подготовката на уеб-страница на проекта. Основната дейност по проекта Фондация „ТАЙМ“ ще осъществи през 2002 г.

 

начало: Януари 2001 г.

екип: Боряна Хрисимова – координатор на проекта

донори: Програма „Матра – пред-присъединяване“

За автора

Фондация ТАЙМ е регистрирана неправителствена организация с нестопанска цел съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Фондация ТАЙМ е създадена на 26.07.1994 г. с решение № 13745/94 г. на Софийски градски съд (СГС). Фондация ТАЙМ се е самоопределила като организация за осъществяване на дейност в обществена полза (Решение № 8/16.10.2001 на СГС) и е регистрирана в Централния регистър за юридически лица с нестопанска цел с № 1/19.11.2001.

Фондация Тайм Екопроекти лого
Фондация "ТАЙМ Екопроекти"
За контакт: София 1680, ул. Чепино 1-9

Тел./Факс: (+359 2) 9541080