Общински програми за опазване на околната среда (ОПООС) за Централна и Източна Европа 1999 – 2000 г.

Велеслава Абаджиева, по това време изпълнителен директор на Фон дация „ТАЙМ“, беше поканена от местния офис на Регионалния екологичен център (РЕЦ) да вземе участие в работна група, разработваща материалите за обучение за представянето на ОПООС в България. Работната група включваше представители на МОСВ, общините и НПО с опит в областта на разработването на ОПООС в България или в други дейности, свързани с планирането. Като резултат беше създаден комплексен модул за обучение, одобрен от МОСВ за използване в страната. Местните планове за екологично действие в България се изискват от Закона за опазване на околната среда (1991 г.), но все още тяхното разработване остава на заден план. През 1999 г., МОСВ реши активно да стимулира разработването на тези важни програми за местното управление и преди всичко управлението по околна среда. През 2000 г. бяха разработени два местни плана за екологично действие в общините Пазарджик и Белоградчик, за да се провери приложимостта на разработените материали за обучение. Бяха проведени 10 семинара за обучение на представители от общините в България и 2 семинара за представителите на 15 регионални инспектората от МОСВ. Велеслава Абаджиева беше лектор на 3 от тях и взе участие в разработването на пилотните планове за екологично действие.

 

партньори: Проектът е на Регионален екологичен център

сфера на дейност: Разработването на програми за местно управление и управление по околна среда

екип: Работ на група от представители на заинтересовани страни

донори: Американската агенцията за опазване на околната среда

За автора

Фондация ТАЙМ е регистрирана неправителствена организация с нестопанска цел съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Фондация ТАЙМ е създадена на 26.07.1994 г. с решение № 13745/94 г. на Софийски градски съд (СГС). Фондация ТАЙМ се е самоопределила като организация за осъществяване на дейност в обществена полза (Решение № 8/16.10.2001 на СГС) и е регистрирана в Централния регистър за юридически лица с нестопанска цел с № 1/19.11.2001.

Фондация Тайм Екопроекти лого
Фондация "ТАЙМ Екопроекти"
За контакт: София 1680, ул. Чепино 1-9

Тел./Факс: (+359 2) 9541080