Изграждане на капацитет за парнтьорства между бизнес и НПО

Проектът касае три основни проблема пред обществото на Източна Европа. На първо място е липсата на индивидуален и колективен капацитет на НПО за участие в прилагането на Европейското екологично законодателство. Вторият проблем е свързан с предизвикателствата пред местните власти и бизнеса, особено МСП – по-специално стриктният и конкурентен европейски пазар, постигането на усточиво регионално развитие, липсата на информираност и ограничения или напълно липсващ административен капацитет на екологични и бизнес организации и местни власти, за прилагането на екологичните норми. Третият проблем свързан с необходимостта за широко партньорство между бизнес, НПО и местни власти, с цел да се осигурят устойчиви решения на тези проблеми.

Основната цел на инициативата е да повиши капацитета на НПО за намирането на начини, с които да привлечат бизнеса и местните власти, и да изградят парнтьорства за съвместни дейности, насочени към прилагането на екологичното законодателство. За това, на целевата група ще бъдат представени различни добри практики от ЕС, като ще бъдат подобрени уменията на участващите организации за подобни начинания.

Изтеглете презентация за резултатите на проекта (на английски език).

Медийни изяви: Русе, Февруари 2008, София, Ноември 2008

Партньори:
Фондация ТАЙМ (България), Русенска търговско индустриална камара (България), Mare Nostrum (Румъния), Association of SMEs Constanta (Румъния), Group One (Белгия), Проактива (Македония)

Извършени дейности:

5 дневна обучителна програма в  Белгия и Германия
Groupe One – еко-зъвети за МСП, калкулатори за екологичен отпечатък
Министерство на околната среда (Брюксел) – енергиен наръчник за МСП, намалено потребление на хартия
Мрежа RREUSE и Ressource asbl. – рецъклиране и повторна употреба
Доброволни схеми в Брюксел– Ек-динамичен сертификат за предприятия
Съюз на предприятията на Валония – отдел по околна среда, устойчиво управление на индустриялни зони, енергийни одити
CapConseil и UWE – индикатори за устойчиво развитие за МСП
Business and Society – Корпоративна социална отговорност за МСП
Търговска камара на Лиеж – енергийна програма за МСП
Европейска комисия – Програма за иновации и конкурентноспособност, EMAS, Схема аз екомаркировка, Програма за подпомагане на МСП за съответствие с екологичното законодателство
Saar-lor Lux Umweltzentrum (Камара на занаятчиите Саарбюкен)- съответствие със законодателството, EMAS, ВЕИ, управление на отпадъците
Бад Сорбенхайм – екологична стратегия за био лозя
Eco-conseil enterprise (ECE) – концепция за EMAS Easy

2 двудневн и работни семинара в България и Румъния
Ecomapping в шамотен цех на Каолин (Ветово, България)
Ecomapping във фирма Новус – работилница за напоителни съоръжения (Констанца, Румъния)

Изграждане на партньорства
Направени са контакти с Компетентните органи по EMAS в Македония, Румъния и България
Контакт с други заинтересовани страни в Румъния – университети, консултантски организации, членове на мрежата ECE
Утвърдено партньорство между Фондация ТАЙМ и ЕСЕ

Заключителни срещи
Заключителна среща на партньорите по проекта – 26.11.2008
Работна среща на партньорите по EuropeAid   27-28.11.2008

Допълнителни дейности:
Подаден и съвместни проекти между ТАЙМ и ЕСЕ
Методиката за EMAS Easy е преведена на български език
Представяне на Фондация ТАЙМ пред цялата мрежа на ЕСЕ в Европа
Участие в партньорска конференция по проект BE-SMARTER
Участие на представител на ТАЙМ в журито на Европейските награди за EMAS
Нов компонент към уеб-страницата на ТАЙМ, специално за доброволни инструменти

 

За автора

Фондация ТАЙМ е регистрирана неправителствена организация с нестопанска цел съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Фондация ТАЙМ е създадена на 26.07.1994 г. с решение № 13745/94 г. на Софийски градски съд (СГС). Фондация ТАЙМ се е самоопределила като организация за осъществяване на дейност в обществена полза (Решение № 8/16.10.2001 на СГС) и е регистрирана в Централния регистър за юридически лица с нестопанска цел с № 1/19.11.2001.

Фондация Тайм Екопроекти лого
Фондация "ТАЙМ Екопроекти"
За контакт: София 1680, ул. Чепино 1-9

Тел./Факс: (+359 2) 9541080