ПОУКИ ОТ ПРИРОДАТА

Ние живеем в неустойчив свят. Експлоатирането на природните ресурси за растежа на европейската икономика се увеличава с всяка следваща година. Ние не можем да продължаваме да задоволяваме нуждите и стремежите на Европа без значителна промяна в начина, по който живеем и консумираме. Изпъква необходимостта от учене и преподаване, които да променят начина, по които проектираме нашите икономики, бизнеси и продукти. Поуки от Природата (ПоП) представлява уникален подход към ангажирането ни с тази необходимост.

Природата е естествено устойчива: ефикасно рециклира отпадъците, използва възобновяемата енергия на слънцето, издръжлива е на резки промени, адаптира се във времето към нови условия, саморегулира се чрез система от обратни връзки. Една истински зелена икономика и общество ще притежават същите характеристики. Такъв подход се опитва от бизнеса: Interface, Nike, Wal-Mart, като свидетелство за реалната нужда от прилагането му, когато говорим за учене и преподаване.

Цел на проекта

Общата цел ще бъде „разработване на иновативни подходи към устойчивото развитие, които развиват способността на училища и организации работещи с млади хора за подготвянето им за поемане на активна роля в създаването на зелена икономика и общество”.

Специфични цели 

 • Да наградим капацитета на училища и органи зации работещи с млади хора за включване на темата устойчиво развитие в преподаването. Това ще стане чрез нови и иновативни подходи към обучението извън класната стая и включването му в различните теми от курикулума;
 • Да предоставим на младите хора нов опит и умения, придобити извън класната стая, свързани с участието им в създаването на зелена икономика и общество;
 • Да разработим нови ресурси свързващи ученето за природните екосистеми с уменията, необходими за създаването на зелена икономика и общество;
 • Да предоставим лесно достъпна информация, знания, опит, насоки и ресурси;
 • Да споделим и подобрим съществуващите критерии за успешно обучение извън класната стая;
 • Да разработим мрежа от добри практики за обучители за непрекъснатото споделяне на идеи и ресурси;
 • Да стимулираме интегрирането на образованието за устойчиво развитие и обучението извън класната стая в образователните системи на страните партньори и Европейския съюз.

Резултати

ПоП работи с учители (над 130 от над 50 училища) и ученици ангажирайки ги в образованието за устойчиво развитие, в прилагането на тези знанията за решаване на проблеми от реалния живот, както и за развиване на умения необходими за един живот в зелена икономика и общество. Учениците са по-мотивирани и с повече умения за принос към зелената икономика и общество и повече учители имат уменията, ресурса и увереността за преподаване на устойчивото развитие. За да постигнем целите си ние разработихме:

 • Образователна рамка показваща как ПоП подобрява ученето и развива многопластови умения;
 • Образователни модули с упражнения и бележки за учители;
 • Наръчник с добри практики за остойностяване на ПоП;
 • Споделени критерии за успешно обучението извън класната стая (учене сред природата, зелени училища);
 • Обучения за учители с фокус върху груповото учене и уменията за критично мислене.

 

Повече информация можете да намерита на уебстраницата на проекта www.lessonsfromnature.org

ТУК можете да свал ите и модулите, разработени от екипа на ТАЙМ, както и тези на партньорите ни от Латвия и Испания:

Модул 1: Отпадъка е равен на храна
Модул 2: Многобройни ползи
Модул 3: Поуки от природата
Модул 4: Да построим къща
Модул 5: От люлка до люлка
Модул 6: Рапа Нуи и границите на растежа

 

Партньори по проекта

Field Studies Council (Великобритания) – водеща организация
Children’s Environment School (Латвия)
Фондация „ТАЙМ” (България)
Focus Eco Center (Румъния)
Veldwerk (Холандия)
STERM (Испания)

Начало: Декември 2010

Край: Май 2013

Донор: Европейска Комисия, ГД Образование и кулутра – Програма за учене през целия живот/Коменски

      

 

За автора

Фондация ТАЙМ е регистрирана неправителствена организация с нестопанска цел съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Фондация ТАЙМ е създадена на 26.07.1994 г. с решение № 13745/94 г. на Софийски градски съд (СГС). Фондация ТАЙМ се е самоопределила като организация за осъществяване на дейност в обществена полза (Решение № 8/16.10.2001 на СГС) и е регистрирана в Централния регистър за юридически лица с нестопанска цел с № 1/19.11.2001.

Фондация Тайм Екопроекти лого
Фондация "ТАЙМ Екопроекти"
За контакт: София 1680, ул. Чепино 1-9

Тел./Факс: (+359 2) 9541080