NeGOSE – мрежа от стандартизирани Зелени Офиси в ЕС

Проектът ще предостави на компаниите в ЕС обучение, което да ги мотивира към зелено управление на техните офиси, като по-този начин развие и екологичното им съзнание. Проектът ще достигне до мениджъри по околна среда (70) и техните служители (400-500) в различни типове организации (големи частни фирми, публични институции и др.)

Цели на проекта:

Основната цел на проекта е да разработи насоки за сертифициране на Зелени Офиси и да предостави обучителни пакети за Зелени Офиси, включително Калкулатор за Екологичен Отпечатък.

По този начин членовете на екипа ще допринесат за трансформирането на офисните пространства в места, предоставящи социално и екологично отговорна работна среда.

Постигане на целите:

Разработеният стандарт ще бъде тестван чрез организирането на Състезание за Зелени Офиси. То ще се проведе в шестте страни, участнички в проекта: Белгия, България, Естония, Румъния, Словения и Унгария.

Отправна точка за разработването на стандарта ще бъде унгарската програма за Зелени Офиси, разработена от унгарската асоциация за устойчива икономика – KÖVET.

Очаквани резултати:

•    Европейски стандарт за Зелен Офис
•    Обучителен пакет „Зелен Офис” за предоставящи професионално обучение
•    Състезание „Зелени Офиси” в шест страни
•    Разпространение на резултатите по време на и след проекта

Кои сме ние:

Белгия: Groupe One
Белгия: Eco-Conseil Enterprise
Естония: Stockholm Environmental Institute
България: TIME-Ecoprojects Foundation
Румъния: Eco-Trend Egyesület
Словения: Umanotera-The Slovenian Foundation for Sustainable Development

Начало: декември 2010 г.

Край: декември 2013 г.

Донор: Eвропейска Комисия, ГД Образование и Култура, Програма Учене през целия живот, Леонардо да Винчи

За автора

Фондация ТАЙМ е регистрирана неправителствена организация с нестопанска цел съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Фондация ТАЙМ е създадена на 26.07.1994 г. с решение № 13745/94 г. на Софийски градски съд (СГС). Фондация ТАЙМ се е самоопределила като организация за осъществяване на дейност в обществена полза (Решение № 8/16.10.2001 на СГС) и е регистрирана в Централния регистър за юридически лица с нестопанска цел с № 1/19.11.2001.

Фондация Тайм Екопроекти лого
Фондация "ТАЙМ Екопроекти"
За контакт: София 1680, ул. Чепино 1-9

Тел./Факс: (+359 2) 9541080