Популяризиране на Европейската Екомаркировка в България

Екомаркировката е доброволна схема, целяща да насърчи бизнеса към производството на продукти и услуги, които щадят околната среда и потребителите. Екомаркировката е разпространена из целя Европейски Съюз и е част от по-вирока стратегия насочена към популяризирането на устойчива култура на производство и потребление.

Европейската екомаркировка се присъжда на продукти или услуги, с ограничено въздействие върху околната среда. Определят се специфични критерии за различните продуктови групи, като например хартиени продукти, текстил, препарати, бои и електроуреди (хладилници, миални машини). Когато потребителите видят Екомаркировката по продукта, те могат да са сигурни, че даденият продук е внимателно оценен, и че им по-малко въздействие върху околната среда от други конкурентни продукти или от продукти с подвеждащи екологични твърдения на етикетите им.

Основната цел
на насточщия проект е да повиши капацитета на организации от гражданското общество, бизнеса и държавните структури за активното участие в правителствени инициативи и да предоставят подкрепа за прилагането на екологичното законодателство.

Специфични цели:

– да се създаде дългосрочно парнтьорство между структурите на гражданското общество, държавата и бизнесът за прилагането на Европейската екомаркировка
– да се повиши информираността на публичните и частните сектори за важността и ползите от прилагането на Екомаркировката.

Дейности:

– встъпителна среща (изградено партньорство, работен план);
– информационна кампания (2 прес-конференции, уеб-страница, рекламни материали);
– разработване на концецпии за бъдещи проекти за прилагането на Екомаркировката;
– 3 тематични семинари, групирани според продуктови групи (туристическа нощувка и къмпинг услуга, почистващи препарати и оборудване, елетронни и електрически уреди)

партньори: Фондац ия „ТАЙМ-Екопроекти“, Министерство на Околната Среда и Водите, Булекопак

сфера на дейност: Повишаване на информираността, доброволни инструменти за изпълнение на политики за околна среда

начало: Ноември 2007

край: Ноември 2008

екип: Камен Чипев – ръководител на проекта
Даниела Симова – технически асистент
Гергана Генчева – финансов мениджър
Климентина Рашева – PR

донори: Програма Матра КАП на Посолството на Кралство Нидерландия в България

За автора

Фондация ТАЙМ е регистрирана неправителствена организация с нестопанска цел съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Фондация ТАЙМ е създадена на 26.07.1994 г. с решение № 13745/94 г. на Софийски градски съд (СГС). Фондация ТАЙМ се е самоопределила като организация за осъществяване на дейност в обществена полза (Решение № 8/16.10.2001 на СГС) и е регистрирана в Централния регистър за юридически лица с нестопанска цел с № 1/19.11.2001.

Фондация Тайм Екопроекти лого
Фондация "ТАЙМ Екопроекти"
За контакт: София 1680, ул. Чепино 1-9

Тел./Факс: (+359 2) 9541080