Повишаване осведомеността на обществото за околната среда чрез издаване на месечен информационен бюлетин ЕКОПОЛИС

Месечният бюлетин „ЕКОПОЛИС“ е създаден през 1997 г. с цел подобряване на информационния обмен в сферата на устойчивото развитие и опазването на околната среда в България.

Основните цели на Бюлетина са:

Да образова в принципите на устойчивото развитие и международния опит в тази област;

Да улесни обмена на информация между институциите, общините, НПО и бизнеса;

Да насърчи читателите да развиват и споделят идеи относно прилагането на концепцията за устойчиво развитие в България;

Да бъде средство за заздравяване и поддържане на мрежата от експерти по околна среда и НПО;

Да служи като форум за дискусии по общи проблеми и за консултации между колеги;

Да осигури по-голяма прозрачност от страна на местните органи на властта.

От 1998 до 2003 г. „ЕКОПОЛИС“ беше съвместно издание на Асоциация на еколозите от общините в България и Фондация „ТАЙМ“ и беше преименуван в “ЕКОПОЛИС – община и околна среда”. През 2001 г. изданието се превърна в печатен бюлетин на българските НПО, работещи за опазване на  околната среда и устойчиво развитие.

От януари 2004 година “ЕКОПОЛИС” отново е изцяло издание на “ТАЙМ”.

През 2005 година публикуването на бюлетина беше възможно благодарение на проектите “Подкрепа на развитието на природозащитно образование в България”, “Изграждане на капацитет за образование за устойчиво развитие” и оперативен грант за развитие на “Европейска мрежа за екологично образование”.

В „ЕКОПОЛИС“ има раздели, посветени на: образование за устойчиво развитие; добри практики и проекти в областта на опазване на околната среда; екологични технологии; екологично законодателство; управление на отпадъци; управление на гори; алтернативни енергийни източници; промяната в климата; екотуризъм ; източници за финансиране; околна среда и здраве; актуални събития и новини в сферата на природозащитата; обмен на опит и дискусии между читателите.

Получатели на „ЕКОПОЛИС” са български общини, НПО, занимаващи се с проблемите по опазване на околната среда и устойчивото развитие. Други получатели на Бюлетина са различни институции, библиотеки, училища, фирми и частни лица от цялата страна.

Бюлетинът се публикува и в електронен вариант на Интернет страницата на Фондация “ТАЙМ”: www.time-foundation.org.

 

сфера на дейност: Разпространение на информация и ноу-хау в сферата на околната среда.
екип: Шенгюл Алиманова; Камен Чипев; Гергана Генчева
донори: Фа за 2 на Проекта за възстановяване на Черноморските екосистеми, на Глобалния екологичен фонд, Програма за развитие на Организацията на Обединените нации

За автора

Фондация ТАЙМ е регистрирана неправителствена организация с нестопанска цел съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Фондация ТАЙМ е създадена на 26.07.1994 г. с решение № 13745/94 г. на Софийски градски съд (СГС). Фондация ТАЙМ се е самоопределила като организация за осъществяване на дейност в обществена полза (Решение № 8/16.10.2001 на СГС) и е регистрирана в Централния регистър за юридически лица с нестопанска цел с № 1/19.11.2001.

Фондация Тайм Екопроекти лого
Фондация "ТАЙМ Екопроекти"
За контакт: София 1680, ул. Чепино 1-9

Тел./Факс: (+359 2) 9541080