Подкрепа за промотирането на Схемата за Управление на Околната среда и Одитиране – EMAS – в България

Схемата за управление по околната среда и одитиране – ЕМАС, е доброволен инструмент на ЕС за управление по околна среда. Организациите, които са регистрирани по ЕМАС отговарят на всички закони, имат изградени системи за управление по околна среда, и публично обявяват своите постижения в тази насока, като цялата им дейност се проверява от независими експерти- проверяващи по околна среда. Такива организации се познават по специалната емблема на ЕМАС, която гарантира за достоверността на информацията, която те предоставят на широката общественост. ЕМАС е приложима за всички видове организации, от големите промишлени предприятия до малките организации и общините.

Основните дейности по проекта включват събирането на цялостна информация за ЕМАС в България и добри практики от ЕС, организирането и провеждането на встъпителна среща, четири двудневни семинара за местните власти и малките и средни предприятия (МСП), както и заключителен семинар. Дейностите включват още и проучване сред целевите групи и медиен анализ, с цел да се определят допълнителни информационни нужди, както и за разработването на стратегически препоръки за бъдещи дейности по популяризирането на схемата, които да подпомогнат прилагането на ЕМАС в България за периода 2008 – 2010. Една от най-мащабните дейности по проекта е широка информационна кампания, включваща разработването на интернет-страница, издаването на статии в специализирани списания и бюлетини, национални и местни вестници, както и радио и телевизионно отразяване на главните събития по проекта.

Независимо, че популяризирането на ЕМАС в България е като цяло задача на Министерството на околната среда и водите (МОСВ),все пак, участието на организации от гражданското общество в такъв проект, ще предостави основна подкрепа за ефективното прилагане на този регламент. Проектът цели директно да подобри потенциала за въвеждането на системи за управление по околната среда чрез популяризирането на ЕМАС и подобряването на взаимоотношенията между публичните и частните сектори.

Главната цел на проекта е да повиши капацитета на гражданското общество за активното му участие в присъединителния процес на България към ЕС, и в прилагането на европейското и националното законодателство, свързано с управлението по околната среда, чрез подкрепата на подобни инициативи.

Конкретни цели на проекта:

* да се изгради дългосрочно, работещо партньорство между НПО, организации на бизнеса и държавата в лицето на МОСВ за изпълнение на Наредбата за Националната схема за управление на околната среда и одитиране в България

* да се повиши информираността на публичните и частните сектори за прилагането, важността и ползите от доброволни европейски инструменти за управление на околната среда в България – СУОСО

* да се изгради потенциал за успешното прилагане на схемата за управление по околна среда и одитиране (СУОСО), и на Регламент 761 (ЕМАС) на Европейския Съюз от местната власт и от малки и средни предприятия в България.

 

Дейности:

* Анализ на актуалното състояние по прилагането на НСУОСО в България който да   положи основата на дейностите по този проект;

* Двудневна среща на работна група, на която ще се вземат решения относно планирането и организирането на дейностите по проекта;

* Широка медийна кампания (разработване на интернет страница, публикации);

* Разработване на стратегически препоръки за бъдещи дейности за популяризирането на схемата в България, за периода 2008-2010;

* Чет ири двудневни информационни семинара, насочени към малките и средни предприятия (МСП) и към общините;

* Проучване на информираността на целевата група в следствие от изминалите дейности по проекта, и публикуване на резултатите;

* Заключителен семинар за на организациите участвали в изпълнението на проекта, на който ще е активно застъпено участието на журналисти.

Целева група:

* Представители на МСП и местни власти
* Заинтересовани страни
* Широката общественост

Партньори:

* Фондация „ТАЙМ-Екопроекти” – www.time-foundation.org
* Русенска търговско индустриална камара – www.rcci.bg
* Регионално сдружение на общините „Централна Стара Планина” – www.rso-csp.org
* Фондация „Зеленият Бургас” – www.greenbourgas.org
* С подкрепата на Министерство на околната среда и водите – www.moew.government.bg

Постигнати резултати:

* 4 семинара за местни власти (2) и МСП (2), с общо над 100 учасника
* текуща медийна кампания – 3 предавания по телевизията (регионални програми), 3 предавания по радиото (регионални и национални станции), 7 статии в специализирани бюлетини (Централа Стара планина, Потребител, Екополис), над 20 публикации в печатни и електронни медии.

Презентации:

* Камен Чипев – Представяне на проекта и схемата EMAS (.ppt, 1,8Mb)
* Денимила Денчева – Въвеждане на регламента и законодателни промени  (.ppt, 763Kb)
* Денимила Денчева – Отговорности на организациите (. ppt, 955Mb)
* Климентина Рашева – Корпоративната социална отговорност и мотивацията за въвеждане на ЕМАS (.ppt, 303Kb)
* Марина Георгиева – Ролята на Българската служба по акредитация (.ppt, 1,14Mb)
* Милен Добрев – Ролята на Търговските камари (.ppt, 576Kb)
* Десислава Михалкова – Устойчив туризъм и ползите за общините от прилагането на EMAS(.ppt, 2,13Mb)   
* Денимила Денчева – Администриране на EMAS (.ppt, 87Kb)
* Богомил Николов – Ролята на потребителите и логото на EMAS (.ppt, 623Kb)
* Огняна Георгиева – Опитът на Испания (.ppt, 1,25Mb)
* Огняна Георгиева – Проектът EMAS TUR(.ppt, 246Mb)

 

 

 

 

партньори: Фондация „ТАЙМ-Екопроекти” Русенска търговско-промишлена палата Регионално сдружение на общините „Централна Стара Планина” Фондация „Зеленият Бургас” С подкрепата на МОСВ

сфера на дейност: Повишаване на информираностт;политики, свързани с околната среда; обучения в областта на управление на околната среда.

начало: 30 Ноември 2006

край: 30 Май 2008

екип: Камен Чипев – Фондация „ТАЙМ” (координатор на проекта)
Гергана Генчева – Фондация „ТАЙМ”
Милен Добрев – РТПП
Атанаска Николова – Фондация „Зеления Бургас”
Стилияна Савова-Михайлова – Фондация „Зеления Бургас”
Мариела Петрова – РСО „Централна Стара Планина”

донори: Програма ФАР – Развитие на гражданското общество 2004, на ЕС

 

 

За автора

Фондация ТАЙМ е регистрирана неправителствена организация с нестопанска цел съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Фондация ТАЙМ е създадена на 26.07.1994 г. с решение № 13745/94 г. на Софийски градски съд (СГС). Фондация ТАЙМ се е самоопределила като организация за осъществяване на дейност в обществена полза (Решение № 8/16.10.2001 на СГС) и е регистрирана в Централния регистър за юридически лица с нестопанска цел с № 1/19.11.2001.

Фондация Тайм Екопроекти лого
Фондация "ТАЙМ Екопроекти"
За контакт: София 1680, ул. Чепино 1-9

Тел./Факс: (+359 2) 9541080