Подкрепа за изработването на наредби и правила за изпълнението им, за имплементирането на мерките по Ос 2 на Националната Програма за Развитие на Селските Райони и представянето им на потенциални бенефициенти

Мерките по Ос 2 на НПРСР са основния инструмент за въвеждането на устойчиво управление на земите и горите в България за периода 2007-2013. Те включват мерки за агроекология и биологично земеделие, подпомагане на необлагодетелствани райони и Натура 2000. НПРСР бе одобрена от Министерски Съвет на 1-ви Март, 2007, като се очаква да бъде одобрена и от ЕС през септември 2007. Наредбите с  правилата за прилагане на мерките, както и съответните ръководства за попълване на формуляри за кандидатстване, трябва да се изготвят за много кратък период от време, за да се осигури началото на прилагането на програмата преди края на годината.

За изпълнението на мерките по Ос 2 са налични около 780 милиона Евро. Мерките които ще бъдат прилагани в България са:

  • Плащания за природни ограничения на земеделски стопани в планинските райони
  • Плащания на земеделски стопани в райони, различни от планинските
  • Плащания по Натура 2000
  • Плащания за агроекология

 

Прилагането на 4-те мерки ще бъде обособено в три Наредби, като наредбата за мерките за необлагодетелстваните райони, ще е една..

Като допълнителна дейност, прилагането на агро-екологичната мярка, се предвижда да допринесе за изпълнението на една от стратегическите цели на Националния План за Действие за Биологичното Земеделие. Ще се разработи ефикасна система за контрол и сертификация, което е идентифицирано като слабо място в развитието на биологично земеделие у нас. Надграждайки предишни дейности, настоящият проект ще разработи интернет база данни на производителите, преработвателите и търговците на биологични продукти в България, на базата на информация от контролните органи. Тази база данни ще играе ролята на система за доказване на произхода на Българските биолгични продукти.

Основ на цел на проекта:

Основната цел на проекта е да е фасилитира процеса на изработване на наредби за прилагане на мерките по Ос 2 на Националната Програма за Развитие на Селските Райони и представянето им на потенциални бенефициенти

Специфични цели:

* да се разработят и консултират необходимите документи за прилагането на мерките по Ос 2 за устойчиво управление на земите

* да се представят изготвените документи на заинтересованите страни и да се предостави обратна връзка за процедурата по кандидатстване по отделните мерки до потенциалните бенефициенти

* да се изгради обществена база данни с органичен достъп към официалния регистър за биологично земеделие в България, намиращ се на уеб-сртаницата на МЗГ

партньори:
Министерство на Земеделието и продоволствието Партньорство за биологично земеделие Фондация ТАЙМ-Екопроекти

сфера на дейност: Устойчиво управление на земите и горите; Повишаване на информираностт; Политики, свързани с околната среда;

край: 30 Декември 2007

екип: Камен Чипев – Координатор на проекта
Гергана Генчева – Финансов мениджър
Даниела Симова – Технически асистент

донори:

ШАРС – Швейцарска агенция за развитие и сътрудничество

За автора

Фондация ТАЙМ е регистрирана неправителствена организация с нестопанска цел съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Фондация ТАЙМ е създадена на 26.07.1994 г. с решение № 13745/94 г. на Софийски градски съд (СГС). Фондация ТАЙМ се е самоопределила като организация за осъществяване на дейност в обществена полза (Решение № 8/16.10.2001 на СГС) и е регистрирана в Централния регистър за юридически лица с нестопанска цел с № 1/19.11.2001.

Фондация Тайм Екопроекти лого
Фондация "ТАЙМ Екопроекти"
За контакт: София 1680, ул. Чепино 1-9

Тел./Факс: (+359 2) 9541080

Искаш ли Земното кълбо да те посети?

baloon_front

Направи заявка