„Възможности 21 век“ на ПРООН

“Възможности 21 век” подпомогна общините в Асеновград и Велинград в разработването на техните планове за устойчиво развитие “Местен дневен ред 21” и в реализацията на два пилотни проекта – обществен пазар в Асеновград и Център за бизнес и информация във Велинград. Във втората му фаза проектът “Възможности 21 век” беше насочен към подпомагане на още 2 общини – Тетевен и Свищов, за разработването на техните планове за устойчиво развитие “Местен дневен ред 21” чрез „побратимяване“ съответно с Велинград и Асеновград. Велеслава Абаджиева беше поканена да подпомогне подготовката и подписването на споразумение за двустранно сътрудничество и съдействие в процеса на съвместната работа между общините Асеновград и Свищов.

партньори: Изпълнител на проекта е Министерство на регионалното развитие и благоустройството

сфера на дейност: Разработването на планове за устойчиво развитие

екип: Таня Шумкова и заинтересовани страни по проекта

донори: Програма за развитие на ООН

За автора

Фондация ТАЙМ е регистрирана неправителствена организация с нестопанска цел съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Фондация ТАЙМ е създадена на 26.07.1994 г. с решение № 13745/94 г. на Софийски градски съд (СГС). Фондация ТАЙМ се е самоопределила като организация за осъществяване на дейност в обществена полза (Решение № 8/16.10.2001 на СГС) и е регистрирана в Централния регистър за юридически лица с нестопанска цел с № 1/19.11.2001.

Фондация Тайм Екопроекти лого
Фондация "ТАЙМ Екопроекти"
За контакт: София 1680, ул. Чепино 1-9

Тел./Факс: (+359 2) 9541080