От Бедност към Благоденствие


Имаме нужда от по-добро образование за развитие
Младите хора са основен двигател на промяна, особено когато става дума за нови технологии, начин на живот, и търсене на по-висок жизнен стандарт. Те са основен  допринасящ фактор за въпросите, свързани с развитието в развиващите се страни чрез своите действия и начин на живот. Все пак, според данни на ЕС относно нагласите на младите хора към развитието, ясно показват липса на разбиране към Целите на ООН за развитие на хилядолетието. Още по-тревожно е, че преобладава усещането, че гражданите на ЕС имат много малко влияние върху последиците от развитието. Препятствието пред „От Бедност към Благоденствие“ е как въпросите на развитието могат да бъдат направени уместни за живота на младите хора в Европа.

Имаме нужда от различен подход към образованието за развитие
В голямата си част, обучението за развитие е фокусирано върху хората в развиващите се страни, вместо върху връзката между развитите и развиващите се нации и върху това как позитивният начин на мислене може да помогне на младите хора в Европа и Суб-сахарска Африка да постигнат техните нужди. Нашият подход е да помогнем на младите хора в ЕС да удовлетворят нуждите си, по такъв начин, че същевременно да усилват възможността на хората от развиващите се страни да удовлетворят своите. Един сценарий, в който всички печелят.

Имаме нужда да подобрим капацитета за предоставяне на образование за развитие
Качеството на образованието за развитие в новите страни членки на ЕС е доста слабо. Има малко формална подкрепа в училищата и сред учителите, по начините по които се преподава, наличните ресурси и програми. Предизвикателството пред „От Бедност към Благоденствие“ е да създаде механизми за подкрепа за предоставянето на висококачествени програми за образование за развитие.

Цели на проекта:

Главната цел на проекта е да се повиши информираността и да се променят нагласите на младите хора относно въпроси, свързани с развитието и относно това, как те биха подкрепили Целите на ООН за развитие на хилядолетието.  „От Бедност към Благоденствие“ ще задълбочи информираността и разбирането на младите относно проблемите, свързани с развитието и ще развие у тях умения за това как да изразяват мнението си и за това как да бъдат пример за другите. Това ще бъде постигнато на базата на извънкласни обучения и проучвания, като по този начин се дава възможност на младите сами да разследват основни въпроси свързани с развитието.

Специфичните цели на проекта са:

– да се повиши информираността у младите хора в страните партньори по проекта, за тяхната взаимовръзка с развиващите се страни чрез програма за обучение за развитие;
– да се създаде платформа за младите хора, чрез която да отправят към политиците своите виждания относно политики и програми свързани с развитието;
– да се повиши достъпът до висококачествено образование за развитие в новите страни членки на ЕС;
– да се подобри капацитетът на училища и НПО от новите страни членки на ЕС за ефективното предоставяне на образование за развитие.

Постигайки горепосоченото, „От Бедност към Благоденствие“ ще постигне целите и приоритетите на Програма “Информиране на обществеността и образование за развитие в Европа”. Тя ще повиши информираността и ще популяризира образованието за развитие, ще мобилизира подкрепа сред младите за действия срещу бедността и ще промени нагласите спрямо проблемите и трудностите пред развиващите се страни.

С този проект ще обърнем внимание основно на две от Целите на ООН за развитие на хилядолетието: Намаляването на бедността и Екологична устойчивост.
Ще се обърнем към тези проблеми в следния контекст:
– био-разнообразие;
– изменение на климата и икономика;
– промяна на нагласата у младите хора спрямо проблемите на развитието;

Целеви групи:

„От Бедност към Благоденствие“ ще се фокусира върху две основни целеви групи: млади хора, между 13 и 17 годишна възраст, и учители; и две вторични целеви групи: заинтересовани страни в сферата на образованието и взимащи решения. Проектът ще достигне поне 4500 млади хора в 150 училища и 300 учителя. Въпреки факта, че младите хора не са създали днешния свят, те го наследяват, и е техен дълг да го оформят и доизградят. „От Бедност към Благоденствие“ ще предостави на младите хора уменията да поемат отговорността да изразяват своите идеи и мнения за едно по справедливо бъдеще, където нуждите на всички могат да бъдат удовлетворени. „От Бедност към Благоденствие“ ще помогне на младите да променят нагласите си, да мечтаят, да създават и да изградят това бъдеще.

Очаквани резултати:

4500 млади хора ще имат повишено разбиране за взаимодействията между ЕС и развиващите се страни, за това как техните действия могат да подпомогнат развиващите се страни, и ще имат самочувствието да изказват мнението си пред взимащите решения. Качеството на образованието за развитие във всяка една страна партньор ще е подобрено, чрез разработването на нови ресурси и предоставянето на обучение за 300 учители. Резултатите ще бъдат затвърдени, чрез интегрирането им в образователната система и чрез привличането на нови партньори.

Основни дейности:

Проучване на нуждите – партньорите ще предприемат проучване на нуждите сред младите хора и учителите с цел да се изяснят техните нужди и да бъдат въвлечени в разработването на съдържанието на образователните пакети по проекта (P2P Challenge Packs). Анализът на нуждите ще бъде проведен по начин, който да въвлече младите в проекта и да ги мотивира относно възможностите пред тях. В резултат ще бъде изготвен доклад за вижданията и мотивацията на младите хора относно развитието, както и първоначални идеи за съдържанието на образователните пакети по проекта (P2P Challenge Packs). Докладът ще бъде достъпен за сваляне от уебстраницата на проекта.

Образователни пакети по проекта (P2P Challenge Packs) – партньорите ще разработят два пакета с материали за ученици. Всеки един ще бъде достатъчно гъвкав, за да може да съответства със съществуващите образователни програми или за да бъде прилаган в неформални образователни дейности, като всеки един ще отговаря на конкретните нужди в страните партньори. Всеки пакет ще съдържа 50 страници с насоки, работни листове, задачи, картинки и други ресурси.

Двата пакета ще се отнесат главно към следните проблеми:

-какво мислят младите в ЕС и Суб-сахарска Африка е важно, за да удовлетворят своите нужди и съответно какво е желано; тези въпроси ще бъдат свързани с проблемите със загубата на био-разнообразие и с изменението на климата;
-ще се използват сценарии от типа на “какво ако…”, с цел да задълбочат мисленето у младите за това какво би бил животът им без определени нужди и желания, и за това какви услуги ни предоставя биологичното разнообразие и изменението на климата;
-какво можем да направим, за да си помагаме един на друг, какво можем да научим и наистина ли развитието е един едностранчив процес? Фокусът ще бъде върху това, какво могат младите да научат от „юга” и ще цели да се промени мисленето, че развитието е просто един процес между “севера” и “юга”.

Пакет 1: Био-разнообразие и бедност – този пакет ще изследва това, как са свързани био-разнообразието и бедността, и това как действията на младите хора в ЕС могат да влошат или да облекчат бедността. Ще изследва как опазването на био-разнообразието се явява като ключово спрямо удовлетворяването на нуждите едновременно на развиващите се страни и на нуждите на гражданите на ЕС.

Пакет 2: Изменение на климата и Икономика – този пакет ще изследва това, как изменението на климата влияе на развиващите се страни и съответно как това се отразява върху икономическата дейност в страните от ЕС. Ще изследва действия и решения, които да могат да балансират необходимостта от намаляване на емисиите на въглероден двуокис, но същевременно осигуряват правото на гражданите на света да постигнат по-добро качество на живот.

Ще бъдат създадени 300 пакета на три езика (английски, български, и унгарски). Броят е относително малък, тъй като е насочен към броя ученици директно ангажирани в проекта. Всеки пакет ще бъде свободно достъпен на уебстраницата на проекта във формат, годен за печат. Очакваме че броят сваляния на пакетите ще бъде далеч по-голям от 300-те бройки отпечатани в рамките на проекта. Този подход ще осигури устойчивостта на тези пакети дълго след края на проекта.

Създаване на уебстраница – уебстраницата ще съдържа Образователни пакети по проекта (P2P Challenge Packs) и Младежката харта за развитие. Въпреки, че уебстраницата ще има младежки и съвременен вид, тя също ще съдържа различни ресурси и материали за учители, и други организации и заинтересовани страни, които ще могат да бъдат използвани за различни информационни дейности и инициативи, свързани с въпросите, засегнати в „От Бедност към Благоденствие“. Уебстраницата ще има пълна система за управление на съдържанието , която ще дава възможност на потребителите да качват информация на нея.  Тази информация може да съдържа бързи идеи за уроци, идеи за учители, добри практики, и ще дава възможност на младите да дават своя глас за различни въпроси по отношение на развитието. Уеб страницата ще има поне 30 различни под-страници.

Обучение на учители – ще бъдат проведени кръжоци за учители и други заинтересовани страни от целевата група във всяка държава партньор. Ще бъдат обучени поне 300 човека. На всеки кръжок ще бъде представен проектът, начините да интегрират материалите във съответните образователни системи, ще бъдат представени идеи за уроци и бъдещи дейности за популяризирането на справедливото развитие.

Младежка харта за развитие – тази харта ще бъде написана от избрани ученици във всяка страна. Представители ще бъдат поканени на международни конференции където ще бъде написана хартата. Тя ще бъде изпратена до представители на държавни институции  и правителството. Хартата за всяка страна ще бъде поставена на видно място в уебстраницата на проекта.

Ако имате интерес, Вашето училище да бъде включено в пилотните училища, в които ще бъдат приложени продуктите от този проект, моля попълнете заявката за участие и я изпратете на kamen@time-foundation.org.

Интересни документи:

Нагласите на гражданите на ЕС относно помощите за развиващите се страни (на английски език)
Образование за развитие в училищните система в ЕС (на английски език)

Партньори:
Съвет за теренни проучвания – Великобритания (Field Studies Council – FSC)
Център за образование за развитие Кумбрия – Великобритания (Cumbria Development Education Centre – CDEC)
Фондация Боч – Унгария (Bokor Oko Csoport Alapitvany – BOCS Foundation)
Фондация ТАЙМ – България 
Международен център за предприемачество и устойчиво развитие – Гана (International Centre for Enterprise and Sustainable Development)

Сфера на дейност:
Образование за устойчиво развитие

Начало:
Декември 2008

Край:
Юни 2011

Екип:
Ричард Доусън – ръководител на проекта (FSC, Англия)
Андрю Търни – експерт (FSC, Англия)
Камен Чипев – координатор за България, експерт (Фондация ТАЙМ, България)
Андреа Прунер – ръководител за Унгария, експерт (BOCS Foundation,Унгария)
Надя Бонева – експерт (Фондация ТАЙМ, България)
Беки Кош – експерт (CDEC, Англия)
Норберт Барат – експерт (BOCS Foundation, Унгария)
Емануел Бун – експерт (ICED, Гана)

Донор:
Европейска Комисия – Програма: EuropeAid/126341/C/ACT/Multi

Проект „От бедност към благоденствие“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейският Съюз. Проектът е отговорност изцяло на партньорите и по никакъв начин не отразява позицията на Европейският Съюз.

За автора

Фондация ТАЙМ е регистрирана неправителствена организация с нестопанска цел съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Фондация ТАЙМ е създадена на 26.07.1994 г. с решение № 13745/94 г. на Софийски градски съд (СГС). Фондация ТАЙМ се е самоопределила като организация за осъществяване на дейност в обществена полза (Решение № 8/16.10.2001 на СГС) и е регистрирана в Централния регистър за юридически лица с нестопанска цел с № 1/19.11.2001.

Фондация Тайм Екопроекти лого
Фондация "ТАЙМ Екопроекти"
За контакт: София 1680, ул. Чепино 1-9

Тел./Факс: (+359 2) 9541080