eFESTO – Създаване на платформа за дистанционно обучение на учащи се с увреждания

През 2008 година Европейската Комисия приканва официалните власти и бизнес средите в  страните-членки да насърчат създаването  на IT платформи за дистанционно обучение  с  цел интегриране в модерното информационно общество на онези рискови групи от граждани, чийто увреждания значително ограничават възможностите им за адекватно професионално образование. Младите  хора с увреждания в новите  страни-членки са измежду първите жертви на тази дискриминация. Ниското ниво на общо образование, отсъствието на модерна професионална ориентация, ограниченият достъп до съвременни  дидактични методи ги обрича на изолация в контекста на пазара на труда.  В резултат, процентът на безработица в средите на тази рискова група е  обезпокояващ и изисква незабавни мерки, гарантиращи социалното включване на учащи се с увреждания.

Италиански изследователи вече години работят за прилагане на нови технологии при обучение на юноши със слухови увреждания и техният опит е предмет на анализ и трансфер в рамките  на проекта eFESTO.

Екипът избира за название и символ на проекта EFESTO/ХЕФЕСТ, гръцкият Бог на огъня, който, въпреки физическите си увреждания твори прекрасни бижута. Този избор е направен  с дълбокото съзнание за новите творчески възможности пред хората  с  увреждания, които модерното образование отваря.

Резултати
За резултатите от проекта моля посетете интернет страницата: efestoproject.eu

Основна цел

Разработване на  IT платформа за присъствено и дистанционно обучение на  учащи се със слухови увреждания, която ще предоставя адекватни образователни услуги за изграждане  на професионална техническа компетност  в  определени пазарни сектори – биомедицина, телекомуникации, промишлено производство и „зелена” индустрия. Този подход ще допринесе за преодоляване на трудностите в процеса на обучение, дължащи се на специфичните слухови увреждания.

Специфични цели
– Трансфер и интегриране на иновации и  нови технологии, на специфични дидактически методи, разработени от италиански университети (Университета в Санио) в рамките  на два предходни проекта (PSELDA LADIRE);
– Интегриране  в процеса на обучение  на учащи се  със слухови увреждания от Полша и от останалите  страни – партньори в проекта серия от иновативни педагогически технологии, предназначени за индивидуално или колективно обучение.

Целева Група
Учащи се  и работещи със слухови  увреждания с акцент върху обучението на млади хора

Основни дейности
– Предварителна оценка  на актуалното състояние на обучението на хора със слухови увреждания и анализ на техните нужди
– Трансфер и адаптиране на специфични методологии, основани на IT технологии в сферата на професионалното образование
– Трансфер  и адаптиране на учебно съдържание  – разработване на специфични софтуери
– Пилотни дейности  в рамките  дистанционно обучение – превод, тестове, учебно съдържание
– Експлоатация на разработените прототипи

Очаквани резултати
– Създаване на адекватна дигитална среда за обучение на млади хора с увреждания чрез трансфер на иновативни практики
– Създаване на IT база  от мулт имедиини/дигитални образователни програми и съответните  дидактически указания: текстове и свързаните с  тях упражнения, видео и графически изображения с/без развлекателен характер, междинни тестове, методи за оценка) в сфери като биомедицина, телекомуникации, електроника, „зелена икономика”, английски
– Методология за международно дистанционно обучение –  пилотни приложения и програми
– Предоставяне на образователни услуги чрез техниките на дистанционното обучение  – общ Web portal

Партньори 
Полша – TECH IN – компания за промоция на иновативни технологии
Италия – Университът в Санио
Италия – DIDA – мрежа за подкрепа на МСП
България – TIME – НПО в подкрепа на околната среда и насърчаване на нови технологии
Италия – Ломбардия – Институт за обучение на млади хора със слухови  увреждания
Полша – Асоциация на хора със слухови увреждания
Унгария – Corvinno – Център за технологичен трансфер
Унгария – Национална спортна асоциация на хора със слухови увреждания

Сфера на дейност
Обучение на хора с увреждания и трансфер на иновации

Начало
1 ноември  2009

Край
31 октомври 2011

Донори  
Европейска Комисия, ГД Образование и Култура, Програма Учене през целия живот, Леонардо да Винчи

 

За автора

Фондация ТАЙМ е регистрирана неправителствена организация с нестопанска цел съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Фондация ТАЙМ е създадена на 26.07.1994 г. с решение № 13745/94 г. на Софийски градски съд (СГС). Фондация ТАЙМ се е самоопределила като организация за осъществяване на дейност в обществена полза (Решение № 8/16.10.2001 на СГС) и е регистрирана в Централния регистър за юридически лица с нестопанска цел с № 1/19.11.2001.

Фондация Тайм Екопроекти лого
Фондация "ТАЙМ Екопроекти"
За контакт: София 1680, ул. Чепино 1-9

Тел./Факс: (+359 2) 9541080