TRAINEAST – Обучение за бъдещето в Централна и Източна Европа

Професионалното отношение към проблемите на устойчивото развитие са може би най-важната задача за бъдещите взимащи решения. Фактът, че бизнеса трябва да има проактивна роля в решаването на тези проблеми, също е все по-приет от обществото. Проектът TRAINEAST ще се опита да запълни празнината в професионалното обучение по теми свързани с устойчивото развитие и корпоративната социална отговорност, изграждайки капацитета на обучители и разработването на качествени материали.


Цели

Целта на проекта е да бъде изграден капацитета на обучители предоставящи професионално обучение и да се трансферира добри обучителни практики, по теми свързани с устойчивото развитие и корпоративна социална отговорност, за завършващи студенти, стажанти и мениджъри на фирми, както и млади предприемачи.

Проектът цели да повиши уменията и качеството на обучители предоставящи професионално обучение. Също така, ще се стремим да предоставим една програма, която ще повиши  личните познания, умения и нагласи на целевата група.

Резултати

Наръчник на обучителя за Лятна академия

Образователен филм (предстои да бъде качен)

Уеб страница

Лятна академия „Обучение за бъдещето“

„Истински отговорното предприятие“ – Тот Гергей

Презентации от лятната академия:
Програма
Устойчиво развитие: Какво е това? Кого засяга? Къде сме и накъде отиваме?
Корпоративна социална отговорност
Устойчиво потребление и производство
Инструменти и подходи за устойчиво развитие
Инструменти за корпоративна социална отговорност
Екологичния и въглеродния отпечатък
КСО или PR?
Подвеждащи кампании: Що е то корпоративна БЕЗотговорност?
Отговорностите на лично ниво: Техники за вземане на отговорни решения
Отвъд КСО: Истински отговорното предприятие

Целева група

Обучители от организациите участващи в проекта
Завършващи студенти, стажанти и управители на фирми, и млади предприемачи

Партньори

Centrul Formatest – водеща организация (Румъния)
KOVET (Унгария)
CSR-Турция (Турция)
Фондация ТАЙМ (България)


Сфера на дейност:

Образование за устойчиво развитие

Начало:
Март 2010

Край:
Юни 2012

Донор:
Европейска Комисия, ГД Образование и Култура, Програма Учене през целия живот, Леонардо да Винчи

За автора

Фондация ТАЙМ е регистрирана неправителствена организация с нестопанска цел съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Фондация ТАЙМ е създадена на 26.07.1994 г. с решение № 13745/94 г. на Софийски градски съд (СГС). Фондация ТАЙМ се е самоопределила като организация за осъществяване на дейност в обществена полза (Решение № 8/16.10.2001 на СГС) и е регистрирана в Централния регистър за юридически лица с нестопанска цел с № 1/19.11.2001.

Фондация Тайм Екопроекти лого
Фондация "ТАЙМ Екопроекти"
За контакт: София 1680, ул. Чепино 1-9

Тел./Факс: (+359 2) 9541080