EMASeasy MOVE-IT!

 

 

 

 

Управление и комуникация на уникален регионален туристически продукт чрез клъстърен подход на EMAS

Проектът “Управление и комуникация на уникален регионален туристически продукт чрез клъстърен подход на EMAS” (EMAS Easy MOVE IT !) предлага сертификация по EMAS на клъстери предлагащи регионални туристически продукти и услуги.
Сертификацията по EMAS ще допринесе за създаването на единен и разпознаваем уникален регионален туристически продукт, който да  бъде предлаган като атрактивен и конкурентен продукт на национални и чуждестранни клиенти търсещи услуги в сферата на туризъм базиран на ценности. Този тип туризъм съдържа един широк спектър от етични, екологични и културни предпочитания, които диктуват потребителските тенденции и нагласи. Фокусът на проекта пада върху два основни типа регионално-насочени услуги: здравен и СПА туризъм и културно-исторически туризъм. Двете целеви групи по принцип поддържат, чрез ценностната си система, идеята за устойчиво развитие и по този начин имат и морална перспектива върху икономическите си дейности, а не само финансова. Този тип туризъм обединява услуги и продукти от различни икономически сфери в една дестинация, например биологични продукти, здравословна храна, алтернативна и традиционна медицина, активности сред природата, културно наследство и др.

Специфични цели:

–    Да се изпозлва еко стандарта EMAS за брандиране, маркетинг и комуникация на уникалния регионален туристически продукт
–    Да се създадат еко-иновативни механизми за намаляване на разходите за въвеждане на EMAS и намаляване на зависимостта на МСП от външна експертиза
–    Да се създадат и пуснат в употреба онлайн инструменти за подпомагане на МСП
–    Да се създадат пилотни приложения на подхода в различни Европейски държави
–    Да се разработи модел за репликиране в различни културни среди из цяла Европа
–    Да се интегрират и разширят различни секторни маркировки (като например Екомаркировката, Био-хотел, Зелен Ключ, и др.) в посока EMAS с цел да се подсили прилагането на Регламента EMAS III в туристически дестинации.

Основни дейности и решения:

Проектът ще събере в регионален клъстер различни МСП, част от една верига, които досега не са имали формална връзка за съвместен маркетинг или сътрудничество. Чрез EMAS, сътрудничеството между различни икономически партньори ще бъде управлявано и комуникирано около едни силни и общи регионални дадености. Те могат да включват културни и природни обекти на световното наследство, региони известни със своите лечебни свойства (напр. минерални води, традиционна медицина). В основата на работата ни е следното: 

1.    Управлен ие на процеса и мрежата
2.    Проучване и дефиниране на обхвата и критерии за сформиране на клъстерите
3.    Адапт иране и подготовка на методология базирана на EMAS
4.    Пилотно имплементиране на идеята в 12 клъстера в 6 държави
5.    Разработване и тестване на модул за професионално обучение
6.    разработване на онлайн платформа за подпомагане на МСП
7.    Регионални стратегии за разпространение
8.    Европейски план за разпространение

Презентации:

Проектът
МСП и EMASeasy
План за работа с клъстерите

Обучения:

Обучение на консултанти работещи в сферата на туризма

Резултати:

Харта за устойчиви SPA & wellness дестинации

Целева група:

МСП работещи в сферата на здравния и културно-исторически туризъм

Основни очаквани резултати:

– Инструктиране на поне 12 клъстера и 200 МСП в 6 страни членки на ЕС
– Разработване на секторно ръководство и индикатори за резултатност
– Разширяване на поне 3 основни регионални маркировки към EMAS
– Разработване и тестване на образователен модул за 30 регионални експерта
– Онлайн подкрепа за клъстерите (с цел намаляване на разходите с 50%)

Партньоори:

SEI-Tallinn, Stockholm Environment Institute Tallinn Centre/Estonian Institute for Sustainable Development (Естония)
Eco-Conseil Entreprise (Белгия)
KATE-Stuttgart (Германия)
TIME Foundation (България)
Menschels Vitalresort (Германия)
Aeoliki Ltd. (Кипър)
Groupe One (Белгия)

Сфера на дейност:

Туризъм; Опазване на околната среда и насърчаване на устойчивото развитие; разработване на политики;

Начало:
Юни 2009

Край:
Юни 2012

Донор:
Рамкова програма за конкурентоспособност и иновации на ЕК – CIP

За автора

Фондация ТАЙМ е регистрирана неправителствена организация с нестопанска цел съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Фондация ТАЙМ е създадена на 26.07.1994 г. с решение № 13745/94 г. на Софийски градски съд (СГС). Фондация ТАЙМ се е самоопределила като организация за осъществяване на дейност в обществена полза (Решение № 8/16.10.2001 на СГС) и е регистрирана в Централния регистър за юридически лица с нестопанска цел с № 1/19.11.2001.

Фондация Тайм Екопроекти лого
Фондация "ТАЙМ Екопроекти"
За контакт: София 1680, ул. Чепино 1-9

Тел./Факс: (+359 2) 9541080