Архив

Техническа помощ и обучение по опазване на околната среда и чисти технологии на местните власти и промишлеността в България

Постигнати резултати: · установени работни контакти между българските общини Плевен, Стара Загора, Кърджали, Сливен и датски партньори; · обмяна на опит и допир до датската практика; · подобряване на водоснабдяването от подпочвени води в Плевен. Проект за определяне на санитарно-охранителните зони в Плевен е финансиран от Датската агенция за околна среда и е стартиран в партньорство със… разбери всичко

Проект за подпомагане изпълнението на Националния план за действие по опазване на околната среда.

Постигнати резултати: * Разработена беше Програма за действие по опазване на околната среда в община Кърджали, приета на общински съвет през 1997 г.; * Беше широко разпространена брошура “Могат ли българските общини да провеждат местна политика за опазване на въздуха”; * Беше разработен и публикуван през 1997г. “Общински проект за екологично действие“ – Стара Загора от водещата… разбери всичко

Информационна кампания “Нулеви отпадъци”

През февруари 2002 г. Фондация “ТАЙМ – Екопроекти” стартира проект “Информационна кампания за Нулеви отпадъци”, финансиран от Global Alliance for Incineration Alternatives (GAIA). Проектът включвше превод и публикуване на информационни материали за стратегията “Нулеви отпадъци”, провеждане на срещи с институции, структури и организации, работещи в сферата на управление на отпадъците, и организиране на Кръгла маса за представяне… разбери всичко

Околна среда и развитие – предизвикателството пред гражданското общество в България

Главната цел на Програмата беше да повиши индивидуалните и колективните възможности на целевата група НПО да мобилизират населението за участие в процесите на вземането и изпълнението на решения, свързани с устойчивото развитие и опазването на околната среда. Целите, които бяха постигнати: Подобряване организационното управление на целевите НПО; Повишаване уменията на целевата група НПО за по-добра мобилизация на… разбери всичко

Разработване и изпълнение на “Местен Дневен Ред 21” в общините Антон, Златица, Мирково, Пирдоп, Чавдар и Челопеч

Общините Златица, Пирдоп, Чавдар и Челопеч са с общо население от 15 417 жители и този район е силно индустриализиран. Минните и металургичните предприятия са предизвикали индустриални замърсявания, които възпрепятстват развитието на конкурентноспособно земеделие като алтернативен източник на доходи за населението. Районът е един от трите “най-горещи точки”, посочени в Националната стратегия по околна среда на Република… разбери всичко

Кампания на ЕС – БЪДИ ПРОМЯНАТА!

Основната идея на инициативата “Бъди промяната!” е, да се повиши информираността на хората, че изменението на климата е глобален проблем и все пак всеки един от нас може да съдейства за преодоляването му. Дори малки промени в ежедневното ни поведение могат да спомогнат за предотвратяването на емисиите на парникови газове без да влошат качеството на живот. Всъщност,… разбери всичко

Разработване на таблица за оценка на съответствието на общинските планови документи с Конвенциите по климата, опустиняването и биологичното разнообразие – 2006

Основна информация за заданието Проект “Родопи”, финансиран от Глобалният Екологичен Гонд (ГЕФ), цели да запази биоразнообразието от глобална значимост в ландшафта на Изтоните и Западните Родопи чрез постигането на две пряки цели: 1) Ефикасно действащо, базирано на ландшафта, опазване на Източните и Западните Родопи, и 2) Биоразнообразието е интегрирано от заинтересованите страни в управлението на ресурси и… разбери всичко

“Феникс” – въвеждане и използване на рециклирана офис хартия в държавните и общински администрации в градовете София, Варна, Русе, Каварна, Шабла, Бяла, Габрово, Стара Загора, Карлово, Нови Пазар

Проектът се изпълнява от Фондация „Мейдей“, Варна и има за цел да въведе използване на рециклирана офис хартия в държавните и общински администрации в 10 града от страната: София, Варна, Русе, Каварна, Шабла, Бяла, Габрово, Стара Загора, Карлово, Нови пазар. Целевите групи на проекта са: потребителите на офис хартия в участващите пилотни общини. Пред вижда се организиране… разбери всичко

Информационна кампания във връзка с обявяването на природни паркове в Източни и Западни Родопи

През септември 2002 Програмата на ООН за развитие стартира проект “Информационна кампания във връзка с обявяването на природни паркове в Източни и Западни Родопи. Целта на кампанията е да информира обществеността в района на Родопите относно статута на природния парк и процедурите по обявяването и управлението му. Кампанията е насочена към местното население от общините, попадащи в… разбери всичко

„Възможности 21 век“ на ПРООН

“Възможности 21 век” подпомогна общините в Асеновград и Велинград в разработването на техните планове за устойчиво развитие “Местен дневен ред 21” и в реализацията на два пилотни проекта – обществен пазар в Асеновград и Център за бизнес и информация във Велинград. Във втората му фаза проектът “Възможности 21 век” беше насочен към подпомагане на още 2 общини… разбери всичко

Фондация Тайм Екопроекти лого
Фондация "ТАЙМ Екопроекти"
За контакт: София 1680, ул. Чепино 1-9

Тел./Факс: (+359 2) 9541080