Укрепване на Черноморската мрежа от НПО

Този проект беше започнат въз основа на дейности, в процес на изпълнение или приключили в Черноморския регион, във връзка с повишаване на обществената загриженост и участието й в решаване на проблемите за опазване на Черно море. НПО бяха признати за решаващ фактор за постигане на тези цели от позицията си на посредник за връзки с обществеността.

Постигнати резултати:
* Осемнадесет представители на НПО от шестте черноморски държави решиха на 5 септември 1998 г. във Варна да основат Черноморска Мрежа от НПО.
* През 1998 г. бяха организирани срещи на НПО във всяка от черноморските държави, на които се дискутираха бъдещите правила на Мрежата и започване разработването на Черноморски план за действие на НПО. България, Румъния, Украйна, Русия и Грузия решиха да се присъединят към Черноморската мрежа от НПО.
* Първата среща на борда на Мрежата, фасилитирана от Фондация „ТАЙМ“, се състоя на 29 – 31 януари 1999 г. в София. На нея бяха приети правилата на мрежата и Регионален план за действие на НПО.
* През 2000 г. беше създадена работна структура, включваща Регионален офис – Варна, България и Национални офиси във всяка държава, включена в проекта, включително и Турция.
* Черноморската мрежа от НПО беше регистрирана като международна организация в съда в град Варна през декември 1999 г.;
* Създадени бяха механизми за комуникация: уеб-страница (www.bseanetwork.org) http://www.bseanetwork.org), лист сървър (reg_off-talk@bseanetwork.org) (mailto: reg_off-talk@bseanetwork.org), и издаване на месечен бюлетин “Споделено Черно море”;
* Фондация „ТАЙМ“ финансира 4 пилотни проекта – два в България и по един в Грузия и Украйна, включващи подкрепа на местни практики на общините за устойчиво развитие. Общият бюджет на програмата надхвърли 19 000 щатски долара. Голяма част от предложените проекти за финансиране бяха в областта на екологичния туризъм и устойчиво земеделие;
* Финансирани от Фондация „ТАЙМ“ бяха още девет проекта на НПО, свързани с честването на Деня за действие на Черно море през 1999 г. Те включваха провеждане на мероприятия в България, Румъния и Украйна за повишаване на обществената загриженост по проблемите на Черно море, тяхното решаване и ролята на Черноморската мрежа.

През 2000 г. НОВИБ почувства, че Мрежата е достатъчно стабилна, за да продължи работата си сама без подкрепата на Фондация „ТАЙМ“. Подписан беше договор между донора и Мрежата,която продължи да работи самостоятелно.

 

партньори: Черноморски център за екологично образование и информация – България; Организация “Наше море” – Румъния; Институт по екология – южен филиал, Украйна; Краснодарска регионална организация по околна среда “Екологичен курс”, Русия; Център за стратегически изследвания и развитие – Грузия; Асоциация на човешките поселения, Турция.

сфера на дейност: Укрепване на работата в мрежа от НПО, подкрепа на местни практики, базиращи се на устойчиво използване на природните ресурси.

начало: Юли 1998 г.

край: Февруари 2000 г.

екип: Герасим Герасимов – коорди натор на проекта

донори: Холандската организация за международно развитие и сътрудничество (Novib)

За автора

Фондация ТАЙМ е регистрирана неправителствена организация с нестопанска цел съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Фондация ТАЙМ е създадена на 26.07.1994 г. с решение № 13745/94 г. на Софийски градски съд (СГС). Фондация ТАЙМ се е самоопределила като организация за осъществяване на дейност в обществена полза (Решение № 8/16.10.2001 на СГС) и е регистрирана в Централния регистър за юридически лица с нестопанска цел с № 1/19.11.2001.

Фондация Тайм Екопроекти лого
Фондация "ТАЙМ Екопроекти"
За контакт: София 1680, ул. Чепино 1-9

Тел./Факс: (+359 2) 9541080