Кампания за дъбовете

Вижте първото прес съобщение по проекта
Земното кълбо на Фондация „ТАЙМ“ се разгръща пред Врачанския Балкан

Име на проекта:

Кампания за дъбасъбиране на информация и повишаване на обществената осъзнатост по въпросите на дъбовите гори

Защо кампания за дъба?

Местообитанията на дъбовите хабитати доставят многобройни ползи: защита от ерозия, увеличаване на влажността на почвата, пречистване на въздуха, адаптиране към климатичните промени и поглъщане на CO2. Те са се влошили поради дългогодишното управление като местообитания на храсталаци и прилаганата система на голи сечи. Процесът на естествено възстановяване е влошен и има нужда от активни и научно доказани методи, за да бъде подобрен.На национално ниво защитата и възстановяването на дъбовите хабитати се осигурява от Закона за биологичното разнообразие и законите, свързани с горите, които транспонират директивите на ЕС за местообитанията и птиците. Устойчивото управление на горите в зоните , включени в Натура 2000, изисква най-малко 10% от всеки горски хабитат да бъдат по-стари гори. Създаден е Национален регистър на вековните дървета. Необходимо е допълнително увеличение на броя на защитените стари дъбови дървета, както и широка разяснителна кампания за постигане на обществен натиск и подкрепа за опазване и възстановяване на дъбовите хабитати.

Сфера на дейност на проекта:

Информационно-образователна кампания

Целеви групи:

Ученици (5-7 клас)

Младежи

Партньори:

Няма. Проектът се осъществява от Фондация „ТАЙМ – Екопроекти“

Начало:

юли 2015г.

Край:

април 2016 г.

Основна цел на проекта

Повишена осъзнатост и образование относно дъбовите хабитати и екосистемните им услуги, включително връзката между дъбовите хабитати и промените в климата.

Очаквани резултати от проекта:

Най-малко 10 доброволци, обучени в разпознаване на вековни дъбови дървета в района на Черно море
Най-малко още 50 вековни дъбове, идентифицирани за регистрация от Министерството на околната среда и водите в Черноморския регион
Най-малко 1000 ученици информирани относно значението на дъбовите местообитания, необходимостта от защита и мерки за възстановяване
Най-малко 5000 души информирани относно значението на дъбовите местообитания, необходимостта от защита и мерки за възстановяване

Дейности: 

  1. Идентификация на нови вековни дъбове и изготвяне на научна информация за регистрация в регистъра на МОСВ
  2. Използване на процеса на идентификация на нови вековни дъбове за обучение на 10 доброволци, които да продължат тази дейност и след проекта
  3. Една on-line игра по въпросите на горите с фокус върху дъбовите хабитати
  4. Една диплянка (3000 бр.) за дъбовите хабитати, изготвена и разпространена сред учениците
  5. Пет посещения на Подвижна класна стая „Земно кълбо“ в Плевен, Враца, София, Хасково и Пловдив за провеждане на образователни събития с ученици

30 октомври 2015 във връзка с 31 октомври 2015 – Ден на Черно море

11 декември 2015 – Международен ден на планините

22 март 2016 – Ден на водата

7-11 април 2016 – Седмица на гората

22 април 2016 – Ден на Земята

  1. Интернет кампания за дъбовите хабитати

Стойност на проекта: 24958 EUR

Проект, финансиран по

Програма BG03.SGS: Създаване на национална кампания за обучение и повишаване осведомеността чрез доброволчески и подкрепящи дейности по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г. чрез Програмен оператор: Министерство на околната среда и водите.

logo 3

За автора

Фондация ТАЙМ е регистрирана неправителствена организация с нестопанска цел съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Фондация ТАЙМ е създадена на 26.07.1994 г. с решение № 13745/94 г. на Софийски градски съд (СГС). Фондация ТАЙМ се е самоопределила като организация за осъществяване на дейност в обществена полза (Решение № 8/16.10.2001 на СГС) и е регистрирана в Централния регистър за юридически лица с нестопанска цел с № 1/19.11.2001.

Фондация Тайм Екопроекти лого
Фондация "ТАЙМ Екопроекти"
За контакт: София 1680, ул. Чепино 1-9

Тел./Факс: (+359 2) 9541080