ГРАЖДАНСКА АКТИВНОСТ ЗА ПО-ДОБРА ПОЛИТИКА ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Проект за по-голямо участие на гражданите при определяне политиката за енергийна ефективност ще реализира Сдружение „Център за устойчиво развитие и иновации“ в партньорство с фондация „Тайм екопроекти“. Той се финансира по Оперативна програма „Добро управление“ и е на обща стойност 57 942.00 лева, от които 49 250.70 лева европейско и 8 691.30 лева национално съфинансиране. Проектът със заглавие „Повишаване на гражданското участие за по-ефективна политика по енергийна ефективност“ ще се реализира през цялата 2019 година и се очаква да бъде финализиран през юни 2020г.
Проектното предложение е насочено към засилване ролята на гражданското общество и бизнеса в процесите по формулиране, изпълнение и мониторинг на държавната политика за постигане на енергийна ефективност. Дейностите по проекта изследват възможностите за по-добър граждански контрол върху подкрепата за мерки за енергийна ефективност в общността от гледна точка на тяхното качество, достъпност и съответствие с нуждите на гражданите и бизнеса. Проектът ще стартира с две проучвания на текущото състояние за гражданското участие в процеса по формулиране и прилагане на политиките, касаещи енергийната ефективност на общинско и областно ниво – статукво в България и статукво в ЕС. Проучванията ще засегнат гледните точки на бизнеса и гражданския сектор. Въз основа на тях ще бъдат отправени препоръки и набелязани нови форми, механизми и решения за подобряване участието на гражданите, които ще бъдат разпространени сред целевите групи. Чрез последващо разработване на механизъм, който стъпка по стъпка да формулира предложения за подобряване на средата за гражданско участие в политиката за насърчаване на енергийната ефективност ще се даде нов инструментариум за въздействие и създаване на партньорства между отделните сектори – граждани, НПО, бизнес, администрации. Предвижда се и идентифициране и трансфериране на добри практики и провеждане на обществени събития за привличане на активното гражданство и популяризация на разработките на проекта с цел конкретното им прилагане.

За автора

Фондация ТАЙМ е регистрирана неправителствена организация с нестопанска цел съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Фондация ТАЙМ е създадена на 26.07.1994 г. с решение № 13745/94 г. на Софийски градски съд (СГС). Фондация ТАЙМ се е самоопределила като организация за осъществяване на дейност в обществена полза (Решение № 8/16.10.2001 на СГС) и е регистрирана в Централния регистър за юридически лица с нестопанска цел с № 1/19.11.2001.

Фондация Тайм Екопроекти лого
Фондация "ТАЙМ Екопроекти"
За контакт: София 1680, ул. Чепино 1-9

Тел./Факс: (+359 2) 9541080