„Повишаване на гражданското участие за по-ефективна политика по енергийна ефективност” – BG05SFOP001-2.009-0179-C01

БЕНЕФИЦИЕНТ: СДРУЖЕНИЕ „ЦЕНТЪР ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И ИНОВАЦИИ“

ПАРТНЬОР ПО ПРОЕКТА: ФОНДАЦИЯ „ТАЙМ ЕКОПРОЕКТИ“

ОБЩА ЦЕЛ на проекта: Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики, свързани с прилагането на енерго-ефективни мерки.

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ:

1. Партньорско управление с гражданите и бизнеса, чрез повишаване на взаимодействието между тях за изпълнението и оценката на политики, свързани с енергийна ефективност /ЕЕ/.

2. Подобряване на социално-икономическата среда чрез открито и отговорно управление за насърчаване на ЕЕ чрез данъчни стимули и облекчения.

3. Отправяне на препоръки за засилване на процесите на взаимодействие и подобряване на възможностите на администрациите, НПО и бизнеса да подпомагат инициативи на гражданите за ЕЕ.

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 57 942.00 ЛЕВА, ОТ КОИТО 49 250.70 ЛЕВА ЕВРОПЕЙСКО И 8 691.30 ЛЕВА НАЦИОНАЛНО СЪФИНАНСИРАНЕ

НАЧАЛНА ДАТА: 15.01.2019 г.

КРАЙНА ДАТА: 31.12.2020 г.

Проектът е насочен към засилване ролята на гражданското общество и бизнеса в процесите по формулиране, изпълнение и мониторинг на държавната политика за постигане на енергийна ефективност.

Дейностите по проекта изследват възможностите за по-добър граждански контрол върху подкрепата за мерки за енергийна ефективност в общността от гледна точка на тяхното качество, достъпност и съответствие с нуждите на гражданите и бизнеса. Това включва проучване статуквото сред администрациите и сред НПО, бизнес, граждани, системата от нормативни документи, съществуващи добри практики в България и ЕС, възможностите за усъвършенстване на съществуващото законодателството. От гледна точка ефективност на гражданското участие, ще се отрази и мнението и вижданията на различните въвлечени страни в този процес с цел реалистичност на контрола върху подкрепата за мерки за енергийна ефективност в България и породените от това предизвикателства.

Проектът ще стартира с две проучвания на текущото състояние за гражданското участие в процеса по формулиране и прилагане на политиките, касаещи енергийната ефективност на общинско и областно ниво – статукво в България и статукво в ЕС. Проучванията ще засегнат гледните точки на бизнеса и гражданския сектор. Въз основа на тях ще бъдат отправени препоръки и набелязани нови форми, механизми и решения за подобряване участието на гражданите, които ще бъдат разпространени сред целевите групи. Чрез последващо разработване на механизъм, който стъпка по стъпка да формулира предложения за подобряване на средата за гражданско участие в политиката за насърчаване на енергийната ефективност ще се даде нов инструментариум за въздействие и създаване на партньорства между отделните сектори – граждани, НПО, бизнес, администрации.

Предвижда се и идентифициране и трансфериране на добри практики и провеждане на обществени събития за привличане на активното гражданство и популяризация на разработките на проекта с цел конкретното им прилагане.

Документи по проекта

АНАЛИЗ

Изследване на опит и добри практики в България

Изследване на опит и добри практики в Европейски съюз

Печатно издание Изследване на опит и добри практики в България

Печатно издание Изследване на опит и добри практики в Европейски съюз

Mетодология и стъпки за трансфер на добра практика за по-ефективна политика по енергийна ефективност

Механизъм и препоръки

За автора

Фондация ТАЙМ е регистрирана неправителствена организация с нестопанска цел съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Фондация ТАЙМ е създадена на 26.07.1994 г. с решение № 13745/94 г. на Софийски градски съд (СГС). Фондация ТАЙМ се е самоопределила като организация за осъществяване на дейност в обществена полза (Решение № 8/16.10.2001 на СГС) и е регистрирана в Централния регистър за юридически лица с нестопанска цел с № 1/19.11.2001.

Фондация Тайм Екопроекти лого
Фондация "ТАЙМ Екопроекти"
За контакт: София 1680, ул. Чепино 1-9

Тел./Факс: (+359 2) 9541080