Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на общински политики чрез активизиране на обществените съвети и комисии към Общинските администрации и други местни институции и структури

Гражданското участие е неизменна част от определянето на приоритетите за развитие на страната в различни обществени сфери, от вземането на решения и провеждането на политики, имащи за цел да отговорят на важни обществени потребности, както и за доброто функциониране на държавната администрация. Гражданското участие е и в основата при прилагането на принципите на прозрачност, откритост и ефективност на институционалното управление на местно и общинско ниво.

Проектът е насочен към засилване ролята на гражданското общество в процесите по изпълнение и мониторинг на общински политики чрез активизиране на обществените съвети и комисии към Общинските администрации и други местни институции и структури. Дейностите се разгръщат, анализирайки обществените съвети итяхната роля в два аспекта: от една страна – като обществен коректив и от друга – мотивиран партньор, с акцент – постиганеот една страна – като обществен на устойчиво развитие. Освен това, ще се изследват възможностите за по-добър граждански контрол върху създаването на обществени съвети към общинските администрации и привличане на участници от общността. Това включва проучване статуквото сред общинските администрации и сред НПО, бизнес, граждани, системата от нормативни документи, съществуващи добри практики в България и ЕС, възможностите за усъвършенстване на съществуващото законодателството. От гледна точка ефективност на гражданското участие, ще се отрази и мнението и вижданията на различните въвлечени страни в този процес относно конкретната необходимост и породените от това предизвикателства.

Проектът ще стартира с две проучвания на текущото състояние за гражданското участие в процеса на мониторинг на общинските политики – практики в България и практики в ЕС. Проучванията ще засегнат гледните точки на бизнеса и гражданския сектор. Въз основа на тях ще бъда направен анализ и в последствие – разработен механизъм, с отправени препоръки и набелязани нови форми и решения за подобряване участието на гражданите, които ще бъдат разпространени сред целевите групи.

Предвидена е и застъпническа кампания, която да насърчи популярността и ефективността на обществените съвети и желанието на активното гражданство да се включва в тях.

В рамките на предвидената информационна кампания ще се отпечата издание със събраните добри практики и ще се проведе Регионален обществен форум за 20 души, на тема „Акту ална ли е общинската/местната политика за подкрепа на дейността на обществените съвети?“.

Цели на проекта:

ОБЩАТА ЦЕЛ на проекта е:

Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики, свързани с институционалното управление на местно и общинско ниво.

СПЕЦИФИЧНИТЕ ЦЕЛИ на проекта са:

  • Постигане на ефективно управление на местно и общинско ниво чрез активизиране и оптимизиране на обществените съвети към местните и общински администрации;
  • Отправяне на препоръки за засилване процесите на взаимодействие между администрациите, НПО и бизнеса с цел открито и отговорно управление;

В резултат на проекта се очаква да се постигне и напредък по отношение на:

  • Повишаване на взаимодействието между администрацията и гражданите и бизнеса;
  • Нарастване активността на НПО и СИП при изпълнението и мониторинга на политики и законодателство;
  • Отправяне на препоръки за подобряване на административното обслужване, за по-добра регулаторна среда, за подобряване на бизнес средата, за борба с корупцията, за предотвратяване конфликта на интереси и злоупотреба със служебно положение, за спазване на етичните норми от държавните служители.

Дейностите, предвидени за изпълнение са:

  • Граждански мониторинг на политики и законодателство чрез проучвания, анализи и оценяване на въздействието/ефекта и отправяне на предложения за преформулиране на политики и подобряване на законодателството, включително и за подобряване на средата за гражданско участие в управлението;
  • Информационни дейности с цел повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство;
  • Дейности за осъществяване на застъпнически действия и кампании в защита на обществено-значими каузи.

Предлаганите от проекта дейности се основават на големия потенциал на националната политика за подкрепа на активното гражданство като коректив на политиките и законодателството, както и допускането на бизнеса и НПО като ефективни участници за развитието на обществото и подобряване на живота в България.

ДОБРИ ПРАКТИКИ ОТ ДЪРЖАВИ ИЗВЪН БЪЛГАРИЯ, СВЪРЗАНИ С ПОДОБРЯВАНЕ НА СРЕДАТА ЗА ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ В УПРАВЛЕНИЕТО ЧРЕЗ ОБЩЕСТВЕНИ СЪВЕТИ

ДОБРИ ПРАКТИКИ ОТ БЪЛГАРИЯ, СВЪРЗАНИ С ПОДОБРЯВАНЕ НА СРЕДАТА ЗА ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ В УПРАВЛЕНИЕТО ЧРЕЗ ОБЩЕСТВЕНИ СЪВЕТИ

Препоръки за активно включване на гражданите и бизнеса в дейността на обществените съвети и подобряване на средата и ефективността на взаимодействието с местната/общинска администрация

Разработване на механизъм с конкретен инструментариум за обратна връзка и оценка от страна на гражданите и бизнеса за взаимоотношенията им с местната/общинска администрация и действията/ дейността на обществените съвети с включени конкретни препоръки за активно включване на гражданите и бизнеса в дейността на обществените съвети и подобряване на средата и ефективността на взаимодействието с местната/общинска администрация

Фондация Тайм Екопроекти лого
Фондация "ТАЙМ Екопроекти"
За контакт: София 1680, ул. Чепино 1-9

Тел./Факс: (+359 2) 9541080