Фондация ТАЙМ

“Феникс” – въвеждане и използване на рециклирана офис хартия в държавните и общински администрации в градовете София, Варна, Русе, Каварна, Шабла, Бяла, Габрово, Стара Загора, Карлово, Нови Пазар

Проектът се изпълнява от Фондация „Мейдей“, Варна и има за цел да въведе използване на рециклирана офис хартия в държавните и общински администрации в 10 града от страната: София, Варна, Русе, Каварна, Шабла, Бяла, Габрово, Стара Загора, Карлово, Нови пазар. Целевите групи на проекта са: потребителите на офис хартия в участващите пилотни общини. Пред вижда се организиране… разбери всичко

Информационна кампания във връзка с обявяването на природни паркове в Източни и Западни Родопи

През септември 2002 Програмата на ООН за развитие стартира проект “Информационна кампания във връзка с обявяването на природни паркове в Източни и Западни Родопи. Целта на кампанията е да информира обществеността в района на Родопите относно статута на природния парк и процедурите по обявяването и управлението му. Кампанията е насочена към местното население от общините, попадащи в… разбери всичко

„Възможности 21 век“ на ПРООН

“Възможности 21 век” подпомогна общините в Асеновград и Велинград в разработването на техните планове за устойчиво развитие “Местен дневен ред 21” и в реализацията на два пилотни проекта – обществен пазар в Асеновград и Център за бизнес и информация във Велинград. Във втората му фаза проектът “Възможности 21 век” беше насочен към подпомагане на още 2 общини… разбери всичко

Общински програми за опазване на околната среда (ОПООС) за Централна и Източна Европа 1999 – 2000 г.

Велеслава Абаджиева, по това време изпълнителен директор на Фон дация „ТАЙМ“, беше поканена от местния офис на Регионалния екологичен център (РЕЦ) да вземе участие в работна група, разработваща материалите за обучение за представянето на ОПООС в България. Работната група включваше представители на МОСВ, общините и НПО с опит в областта на разработването на ОПООС в България или… разбери всичко

Практическо изпълнение на оценка на въздействието върху околната среда на планове и програми в България

Холандската консултантска компания DНV в сътрудничество с „ПОВВИК“ ООД и Фондация „ТАЙМ“ осъществява проекта “Практическо изпълнение на оценката на въздействието върху околната среда на планове и програми в България”. Проектът е насочен към МОСВ и по-специално към неговия отдел по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). Дейностите са поделени между София и пилотната община – Враца…. разбери всичко

Изграждане на капацитет за парнтьорства между бизнес и НПО

Проектът касае три основни проблема пред обществото на Източна Европа. На първо място е липсата на индивидуален и колективен капацитет на НПО за участие в прилагането на Европейското екологично законодателство. Вторият проблем е свързан с предизвикателствата пред местните власти и бизнеса, особено МСП – по-специално стриктният и конкурентен европейски пазар, постигането на усточиво регионално развитие, липсата на… разбери всичко

Подкрепа за изработването на наредби и правила за изпълнението им, за имплементирането на мерките по Ос 2 на Националната Програма за Развитие на Селските Райони и представянето им на потенциални бенефициенти

Мерките по Ос 2 на НПРСР са основния инструмент за въвеждането на устойчиво управление на земите и горите в България за периода 2007-2013. Те включват мерки за агроекология и биологично земеделие, подпомагане на необлагодетелствани райони и Натура 2000. НПРСР бе одобрена от Министерски Съвет на 1-ви Март, 2007, като се очаква да бъде одобрена и от ЕС… разбери всичко

Подкрепа за промотирането на Схемата за Управление на Околната среда и Одитиране – EMAS – в България

Схемата за управление по околната среда и одитиране – ЕМАС, е доброволен инструмент на ЕС за управление по околна среда. Организациите, които са регистрирани по ЕМАС отговарят на всички закони, имат изградени системи за управление по околна среда, и публично обявяват своите постижения в тази насока, като цялата им дейност се проверява от независими експерти- проверяващи по… разбери всичко

Популяризиране на Европейската Екомаркировка в България

Екомаркировката е доброволна схема, целяща да насърчи бизнеса към производството на продукти и услуги, които щадят околната среда и потребителите. Екомаркировката е разпространена из целя Европейски Съюз и е част от по-вирока стратегия насочена към популяризирането на устойчива култура на производство и потребление. Европейската екомаркировка се присъжда на продукти или услуги, с ограничено въздействие върху околната среда…. разбери всичко

Повишаване осведомеността на обществото за околната среда чрез издаване на месечен информационен бюлетин ЕКОПОЛИС

Месечният бюлетин „ЕКОПОЛИС“ е създаден през 1997 г. с цел подобряване на информационния обмен в сферата на устойчивото развитие и опазването на околната среда в България. Основните цели на Бюлетина са: Да образова в принципите на устойчивото развитие и международния опит в тази област; Да улесни обмена на информация между институциите, общините, НПО и бизнеса; Да насърчи… разбери всичко

Фондация Тайм Екопроекти лого
Фондация "ТАЙМ Екопроекти"
За контакт: София 1680, ул. Чепино 1-9

Тел./Факс: (+359 2) 9541080