Фондация ТАЙМ

Подкрепа за изработването на наредби и правила за изпълнението им, за имплементирането на мерките по Ос 2 на Националната Програма за Развитие на Селските Райони и представянето им на потенциални бенефициенти

Мерките по Ос 2 на НПРСР са основния инструмент за въвеждането на устойчиво управление на земите и горите в България за периода 2007-2013. Те включват мерки за агроекология и биологично земеделие, подпомагане на необлагодетелствани райони и Натура 2000. НПРСР бе одобрена от Министерски Съвет на 1-ви Март, 2007, като се очаква да бъде одобрена и от ЕС… разбери всичко

Подкрепа за промотирането на Схемата за Управление на Околната среда и Одитиране – EMAS – в България

Схемата за управление по околната среда и одитиране – ЕМАС, е доброволен инструмент на ЕС за управление по околна среда. Организациите, които са регистрирани по ЕМАС отговарят на всички закони, имат изградени системи за управление по околна среда, и публично обявяват своите постижения в тази насока, като цялата им дейност се проверява от независими експерти- проверяващи по… разбери всичко

Популяризиране на Европейската Екомаркировка в България

Екомаркировката е доброволна схема, целяща да насърчи бизнеса към производството на продукти и услуги, които щадят околната среда и потребителите. Екомаркировката е разпространена из целя Европейски Съюз и е част от по-вирока стратегия насочена към популяризирането на устойчива култура на производство и потребление. Европейската екомаркировка се присъжда на продукти или услуги, с ограничено въздействие върху околната среда…. разбери всичко

Повишаване осведомеността на обществото за околната среда чрез издаване на месечен информационен бюлетин ЕКОПОЛИС

Месечният бюлетин „ЕКОПОЛИС“ е създаден през 1997 г. с цел подобряване на информационния обмен в сферата на устойчивото развитие и опазването на околната среда в България. Основните цели на Бюлетина са: Да образова в принципите на устойчивото развитие и международния опит в тази област; Да улесни обмена на информация между институциите, общините, НПО и бизнеса; Да насърчи… разбери всичко

Кампания за дъбовете

Вижте първото прес съобщение по проекта Земното кълбо на Фондация „ТАЙМ“ се разгръща пред Врачанския Балкан Име на проекта: Кампания за дъба – събиране на информация и повишаване на обществената осъзнатост по въпросите на дъбовите гори Защо кампания за дъба? Местообитанията на дъбовите хабитати доставят многобройни ползи: защита от ерозия, увеличаване на влажността на почвата, пречистване на… разбери всичко

Подвижна класна стая „Земно кълбо“

Прессъобщение: Седмицата на гората започва с Подвижна класна стая „Земно кълбо” в Хасково За всеки един от нас малко или много, се отнася следното: мислим, че сме много умни, и наистина сме такива в много отношения, но все пак не съвсем. Едно наистина умно същество не би замърсявало собствения си дом, и едновременно с това да се… разбери всичко

ЕкоФест „Зелените идеи в действие!“

Мисията на ЕкоФест е: Да привлича все по-широк кръг от хора към идеята за опазване на околната среда като предпоставка за успешно икономическо, социално и личностно развитие. ЕкоФест е безплатен за всички – както за изложителите, така и за посетителите. ЕкоФест се финансира от МОСВ чрез ПУДООС и Община Габрово. Ако желаете да станете спонсор на събитието –… разбери всичко

Фондация Тайм Екопроекти лого
Фондация "ТАЙМ Екопроекти"
За контакт: София 1680, ул. Чепино 1-9

Тел./Факс: (+359 2) 9541080